En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Meis.

Licitacións Abertas Licitacións Pechadas

 


Mellora de camiños municipais nos lugares de Lamas, A Laxe e Penente

Data: 21/06/2016 Licitación: Procedemento negociado sen publicidade do contrato da obra Mellora de camiños municipais nos lugares de Lamas, A Laxe e Penente (Meis). Decreto aprobación expediente e invitación empresas: 2016-06-21 Data presentación ofertas: 8 días naturais dende a solicitude das ofertas. Proxecto: Pinchar aquí Adxudicación: 21-07-2016 Formalización do contrato: 28-07-2016