MEIS STOP VIOLENCIA DE XÉNERO

Este venres 25 de setembro, pola tarde entre as 16:00h e as 21:00h, ubicarase na Praza de España A CARAVANA MORADA.

Actividade organizada pola Concellería de Igualdade, do que, a Igualdade e a loita contra as violencias machistas segue a ser unha das prioridades do Concello de Meis.

O concello contará cun punto de información, sensibilización e atención ao que poden acudir as mulleres, xóvenes e público en xeral do Concello de Meis.

Na caravana do punto morado contades con profesionais en psicoloxía e en materia de violencia de xénero que asesorarán, atenderán e informarán as persoas que así o precisen. #MeisStopViolenciadeXénero

DOAZÓN DE SANGUE

O próximo mércores 30 de setembro, persoal sanitario da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), desprazarase ata éste concello para facilitarlle a doazón de sangue a todos/as os veciños/as.

A Unidade Móbil situarase na Praza de España(Campo da Feira) do Mosteiro, das 16:00h a 21:00h.

Para maior seguridade pide a túa cita previa para doar no seguinte ☎️ 900 100 828.

Se tes máis de 18 anos e pesas máis de 50 quilos, só precisas 10 minutos da túa vida para salvar a doutros. #súmate!

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL EN PRÁCTICAS DE TITULADOS/AS UNIVERSITARIOS E DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO SUPERIOR, AO ABEIRO DO PROGRAMA DE FOMENTO DA EMPREGABILIDADE NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA “O TEU PRIMEIRO EMPREGO” NOS CONCELLOS 2020

O Concello de Meis pretende a contratación laboral temporal en prácticas, a xornada completa, dunha persoa demandante de emprego desempregada ou con tarxeta de mellora de emprego inscrita no Servizo Público de Emprego de Galicia, que estea en posesión da titulación de DIPLOMATURA EN XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/GRAO EN DIRECCIÓN E XESTIÓN PÚBLICA.

COMEZO DO CURSO 2020-2021 NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL 0-3

O vindeiro luns 7 de setembro a Escola Infantil Municipal 0-3 comezará o curso escolar 2020-2021 en horario normal e cumprindo os protocolos de seguridade derivados da loita contra o COVID-19.
Para maior información o persoal da empresa concesionaria estará á disposición das persoas interesadas entre os días 1 e 4 de setembro e poderase contactar no número de teléfono
615522447.

SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS PARA ASOCIACIÓNS E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESENVOLVAN ACCIÓNS NO CONCELLO DE MEIS

Por Acordo da Xunta de Goberno Local de data 20/08/2020 aprobouse a convocatoria de SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS PARA ASOCIACIÓNS E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESENVOLVAN ACCIÓNS NO CONCELLO DE MEIS PARA O ANO 2020, polo procedemento de concorrencia competitiva.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a de a Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na páxina web do Concello de Meis.

Primeiro. Beneficiarios.

Poderán solicitar as subvencións reguladas nas presentes bases todas as entidades, clubes, asociacións e fundacións validamente constituídas con personalidade xurídica e que reúnan os seguintes requisitos:

• Que carezan de fins de lucro.

• Que teñan o seu domicilio social no Concello de Meis.

• Que realicen actividades de interese municipal.

• Que se atopen inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións e Clubes.

• Que non teñan pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo Concello de Meis.

• Que estean ó corrente das obrigas tributarias.

Segundo. Obxecto

Estas bases afectarán a aquelas celebracións, actividades e eventos que se consideren de interese xeral para o Concello de Meis.

Os beneficiarios poderán ser subvencionados en relación co desenvolvemento das seguintes materias:

A) CULTURA E FORMACIÓN. Proxectos tendentes:

• Ó fomento dos valores culturais do noso concello e á ampliación da oferta cultural municipal.

• Ó fomento da formación, da lectura, das actividades musicais e teatrais e de calquera outra actividade relacionada coa formación e coa expresión artística ou semellantes.

• Ó fomento de actos folclóricos, festivais e semellantes.

• A actuacións puntuais ou de carácter permanente no eido cultural e formativo en todas as súas vertentes: música, teatro, literatura, pintura, danza, encontros, obradoiros, cursos, audiovisuais, conferencias, xornadas, actividades extraescolares e semellantes.

• A actuacións dirixidas á realización das celebracións de festas etnográficas, tradicionais e de valor histórico, gastronómico e cultural: Entroido, Maios, mallas, letras galegas, festas da historia ou semellantes.

• A calquera outra vencellada á cultura municipal en concreto e á galega en xeral.

B) DEPORTE. Proxectos tendentes:

• Ó fomento da práctica deportiva, especialmente dos máis pequenos.

• A organización de campionatos, torneos e escolas deportivas.

• A formación deportiva.

• Ós clubes deportivos.

Terceiro. Contía da axuda.

As aplicacións orzamentarias as que se imputa a subvención son 334.480 e 341.480, e a contía total máxima das subvencións convocadas é de 20.500,00€ e 18.000,00€ respectivamente.

Cuarto. Prazo de presentación de solicitudes.

As solicitudes formularanse no modelo que figura como Anexo da convocatoria. Dirixiranse á Alcaldesa-Presidenta do Concello, e presentaranse no Rexistro de entrada do Concello ou por calquera dos medios sinalados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, no prazo de 30 días naturais desde a publicación do extracto da convocatoria en o Boletín Oficial da Provincia.

A alcaldesa, Marta Giráldez Barral.

Prazo de solicitude ata o 30/09/2020 incluído.

Anuncio extrato convocatoria publicación

Bases subvencións

Anuncio publicado no BOP o 31/08/2020

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

ANEXO VII

ANEXO VIII

ITV VEHÍCULOS AGRÍCOLAS

Como consecuencia de cambios de última hora efectuados pola empresa SYC (Supervisión y Control), entidade concesionaria da Xunta de Galicia, encargada da inspección técnica de vehículos, amplíanse os días de inspección periódica dos Vehículos Agrícolas, tal e como seguidamente se indica.

Datas: 19, 20, 21 e 24-08-2020

Lugar: Meis

Emprazamento: Mercado de Gando (Cmño. de Gándara, 6).

Horario:

*19-08-2020:De 11:45 a 18:30 horas

*20-08-2020:De 09:00 a 13:30 horas. / De 15:15 a 18:00 horas.

*21-08-2020:De 09:00 a 13:30 horas

*24-08-2020:De 08:00 a 09:15 horas

* Servizo de cita previa no nº 902 30 90 00 ou na web www.sycity.com

Uso responsable da auga municipal

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que debido ás actuais condicións meteorolóxicas, estanse a producir problemas de escasez de auga.

Xa que logo, de persistir esta situación, verémonos na obriga de realizar restriccións en canto a súa utilización.

Tendo en conta o anterior, prégase a tódolos usuarios da auga municipal que estremen as medidas de cara a un consumo responsable deste ben escaso que é a auga.

O que fago público para xeral coñecemento.