Vertidos impropios na depuradora de Lantañón

MARTA GIRALDEZ BARRAL, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MEIS (PONTEVEDRA)

FAGO SABER:

Que o Concello de Meis conta cunha rede de sumidoiros que conduce os vertidos á depuradora de Lantañón, procedentes das vivendas correspondentes aos lugares de Pompeán, A Goulla, O Noval, Latañón, As Portelas e Vilanoviña, na parroquia de Paradela.

Que esta depuradora, unha vez máis, está a sufrir avarías moi graves que precisan de reparacións moi caras, debido á presencia nos vertidos de compresas, toalliñas, trapos de cociña, etc.

 

Xa que logo, apelo á colaboración de toda a cidadanía para contribuír ó bo funcionamento da depuradora evitando tirar eses resíduos impropios da rede de saneamento.

O que fago público para xeral coñecemento.

Probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2020

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, a través da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, convoca as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2020

– PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO

Requisitos de inscrición

 • Quen non posúa o título de graduado en ESO nin un título profesional básico.
 • Ter cumpridos dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.prazo de presentación de solicitudes será entre os días 2 e 13 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.As solicitudes están en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312C.
 • As probas de acceso aos ciclos de GRAO MEDIO terán lugar o 28 de maio de 2020.
 • Prazo de presentación:

 

– PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR

Requisitos de inscrición

 • Quen non posúa o título de bacharelato nin un título de técnico de formación profesional.
 • Ter dezanove anos ou facelos no ano natural de realización da proba.O prazo de presentación de solicitudes será entre os días 10 e 19 de febreiro de 2020, ambos os dous incluídos.As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312D
 • As probas de acceso aos ciclos de GRAO SUPERIOR terán lugar o día 23 de abril de 2020.
 • Prazo de presentación:

 

Para maior información as persoas interesadas informaránse na OMIX do Concello, no Centro Multiusos (Praza de España, 18 O Mosteiro), teléfono 986712277.

O que fago público para xeral coñecemento.

Proba para a obtención do Título De Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra)

 FAGO SABER:

Que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, a través da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, convoca as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de maio e setembro de 2020

Requisitos:

– Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.

– Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.

– Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2019/2020 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.

– O alumnado matriculado durante o curso 2019/2020 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as condicións.

Os prazos de matrícula serán:

Convocatoria de MAIO: do 16 ao 27 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.

Convocatoria de SETEMBRO: do 1 ao 8 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos.

Realización das probas

As probas realizaránse en sesións de mañá e tarde os días 29 de maio e 4 de setembro de 2020 para as respectivas convocatorias.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento ED540A.

Para maior información as persoas interesadas informaránse na OMIX do Concello, no Centro Multiusos (Praza de España, 18 O Mosteiro), teléfono 986712277.

O que fago público para xeral coñecemento.

Consulta do Censo Electoral

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que co gallo das Eleccións ao Parlamento de Galicia que terán lugar o vindeiro domingo 5 de abril de 2020, pode ser consultado o Censo Electoral de Meis nas oficinas municipais entre o 17 e o 24 de febreiro de 2020, ambos incluídos, previa identificación da persoa interesada, para os efectos de exame e reclamacións.

O que fago público para xeral coñecemento.

Cobranza en período Voluntario da Taxa polo servizo de recollida de lixo do 2º semestre de 2019 e da Taxa dos Vaos do ano 2019

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

 

Que ata o 6 de abril están ao cobro os recibos da taxa polo servizo de recollida de lixo do 2º semestre de 2019 e mailos recibos de 2019 da taxa polos vaos.

 

No caso de que os recibos estivesen domiciliados nunha conta bancaria, o cargo realiazaráo o ORAL o 6 de marzo.

 

Estas taxas poderán satisfacerse a través da Oficina virtual Tributaria (OVT) do ORAL (https://ovt.depo.gal), en calquera sucursal bancaria da rede de oficinas colaboradoras publicitadas nos instrumentos de ingreso (recibos) que se enviarán ao domicilio declarado da persoa contribuínte por correo ordinario. No caso de perda ou non recepción do devandito instrumento poderá, ata o día 06 de abril de 2020, obterse unha carta de pagamento na Oficina Virtual Tributaria (https://ovt.depo.gal/) ou en calquera oficina presencial do ORAL na provincia.

O que fago público para xeral coñecemento.

ENTROIDO 2020

“Con motivo da celebración do Entroido 2020, o Concello de Meis convoca un concurso de disfraces para nenos e maiores que se regulará baixo as seguintes bases:

 

1.Establécense os seguintes premios e categorías: 

 

CATEGORIAS

 

1º PREMIO

 

2º PREMIO

 

3º PREMIO

GRUPOS DE ADULTOS  

300 €

 

210€

 

150€

PARELLAS DE ADULTOS  

130 €

 

100 €

 

80€

INDIVIDUAL ADULTO  

80€

 

60€

 

50€

GRUPOS INFANTIS  

200 €

 

160 €

 

120€

PARELLAS INFANTIL  

90 €

 

80 €

 

60€

INDIVIDUAL INFANTIL DE 0-3 ANOS

OBSEQUIO

OBSEQUIO

OBSEQUIO

INDIVIDUAL INFANTIL DE 4-14 ANOS  

60 €

 

40 €

 

20 €

 

2.O Concurso terá lugar o sábado 22 de febreiro, os/as participantes neste concurso formarán parte dun desfile que sairá ás 18:00 horas do Campo da Feira de O Mosteiro e discurrirá polas rúas do Mosteiro, cun percorrido establecido pólo concello ata o pavillón de deportes donde se celebrará a festa e se fallará o concurso.(Non se levará a cabo o desfile no pavillón e só se valorará o desfile na rúa)

 

3.En caso de mal tempo o desfile farase directamente no pavillón de deportes. O presentador/a irá chamando polos participantes por orden de inscrición e categoria para desfilar e mostrar ó xurado os seus disfraces e a súa posta en escea.

 

4. Os premios daranse a coñecer aproximadamente hora e media despois do remate do desfile no pavillón de deportes onde se entregaran os mesmos.

 

5. A inscrición será gratuita e realizarase dende o día 17 de febreiro ata o día 21 febreiro en horario de 9:00 a 14:00 horas e o sábado día 22 de febreiro en horario de 15.30 a 17:30 horas, na Omix

 

 

No momento da inscrición entregarase unha cartolina co número asignado a cada participante que deberá mostrar no momento do desfile nun lugar visible.

 

 

6. Aqueles que participen cun vehiculo, carroza ou artefacto de grandes dimensións deberán advertilo de antemán poñendose en contacto co concello.

 

 

7. O xurado estará composto por persoas alleas totalmente ó Concello, relacionadas co mundo da animación e da cultura.

 

8. O xurado non estará identificado como tal durante o desfile. Avaliará especialmente, entre outros aspectos, a animación, espectacularidade, orixinalidade, música, etc.

 

9. O xurado e a organización resérvanse o dereito de declarar como “Deserta” algunha das categorías.

 

10. Considérase categoría de grupo aquel formado por un número de seis ou máis persoas cun disfraz conxunto.

 

11. En caso de grupos con membros que coincidan en categoría infantil e adulto, serán incluidos na categoría que sume máis membros , respeto dunha ou outra categoría.

 

12. Os componentes dun grupo nunca poderán facelo de forma individual e en parella.

 

 

13. O Concello resérvase o dereito de captación de imaxes do desfile para fins de publicidade e promoción.

 

14. A participación no concurso implica a aceptación plena das bases. En todo momento as persoas participantes deberán cumprir coas indicacións da organización.

 

15. Para máis información dirixirse ó propio concello no telf.: 986. 71 20 01 ou a OMIX no telf.: 986. 71 22 77″

 

Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ao Concello de Meis unha subvención por importe de 48.913,68 € con destino ó investimento “SUBMINISTRO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA DO VIARIO MUNICIPAL” , incluído na liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019.

Actuación subvencionada coa colaboración da Deputación de Pontevedra –Servizo de Cooperación.

TARXETA BENVIDA 2020

BANDO

MARTA GIRALDEZ BARRAL

ALCALDESA CONCELLO DE MEIS

FAGO SABER

Que a Conselleria de Política Social convoca a axuda económica, a través da “Tarxeta benvida”, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declarados en situación de garda con fins adoptivos no ano 2020.

PERSOAS BENEFICIARIAS E REQUISITOS:

 • Ter fillos ou fillas ou fillos nados/as entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 2020.
 • Ter constituída a adopción ou ser declarado/a en situación de garda con fins adoptivos dun ou máis nenos/as entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 2020.
 • Galegos e galegas e os seus descendentes que se atopen en calquera dos dous supostos anteriores e, tendo residido fóra de España, retornen a Galicia durante o ano 2020 e deberán estar en posesión da nacionalidade española antes do dito retorno.
 • Igualmente poderán beneficiarse ds contías previstas no artigo 4.2 aquelas familias que obtivesen a axuda de carácter xeral de 1200 €, ou non accedesen a ela por superar os ingresos previstos, nas respectivas convocatorias do ano 2018 e 2019 e experimentasen unha variación á baixa da renda da unidade familiar que implique ter dereito a elas.
 • Que a renda non supere os 45.000 € No suposto de que esta contía fose superior, a renda per cápita non deberá superar os 13.500 €
 • Que a renda da unidade familiar non supere os 22.000 € para ter dereito á contía da axuda prevista no artigo 4.2.
 • Excepcionalmente , a axuda poderá percibirse ata un ano máis sempre que a unidade familiar este técnicamente valorada en situación de especial vulnerabilidade, teñan un recurso do sistema público de protección social pendente de resolución e así o soliciten dentro dos dous meses anteriores á data na que o neno ou nena faga os tres anos. (art.4.4)

O prazo : 2 meses contados partir do dia seguinte ó nacemento do neno/a ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción.

No suposto de que a persoa solicitante sexa emigrante retornada a Galicia en 2020 e sempre que o fillo ou filla nacera con anterioridade ao seu regreso, o prazo será de 3 meses, que se contarán a partir do día seguinte a aquel que conste na documentación fidedignamente e data de retorno a España.

Opcionalmente , poderá presentarse a solicitude durante o período de xestación estando en todo caso, a súa concesión supeditada ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 3.

Para solicitar a axuda acudirán ós SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS os Luns ou Xoves xunto coa educadora familiar, e provisto do libro de familia e volante de empadronamento de toda a unidade familiar.

BANDO EN PDF