TARXETA BENVIDA 2020

BANDO

MARTA GIRALDEZ BARRAL

ALCALDESA CONCELLO DE MEIS

FAGO SABER

Que a Conselleria de Política Social convoca a axuda económica, a través da “Tarxeta benvida”, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declarados en situación de garda con fins adoptivos no ano 2020.

PERSOAS BENEFICIARIAS E REQUISITOS:

 • Ter fillos ou fillas ou fillos nados/as entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 2020.
 • Ter constituída a adopción ou ser declarado/a en situación de garda con fins adoptivos dun ou máis nenos/as entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 2020.
 • Galegos e galegas e os seus descendentes que se atopen en calquera dos dous supostos anteriores e, tendo residido fóra de España, retornen a Galicia durante o ano 2020 e deberán estar en posesión da nacionalidade española antes do dito retorno.
 • Igualmente poderán beneficiarse ds contías previstas no artigo 4.2 aquelas familias que obtivesen a axuda de carácter xeral de 1200 €, ou non accedesen a ela por superar os ingresos previstos, nas respectivas convocatorias do ano 2018 e 2019 e experimentasen unha variación á baixa da renda da unidade familiar que implique ter dereito a elas.
 • Que a renda non supere os 45.000 € No suposto de que esta contía fose superior, a renda per cápita non deberá superar os 13.500 €
 • Que a renda da unidade familiar non supere os 22.000 € para ter dereito á contía da axuda prevista no artigo 4.2.
 • Excepcionalmente , a axuda poderá percibirse ata un ano máis sempre que a unidade familiar este técnicamente valorada en situación de especial vulnerabilidade, teñan un recurso do sistema público de protección social pendente de resolución e así o soliciten dentro dos dous meses anteriores á data na que o neno ou nena faga os tres anos. (art.4.4)

O prazo : 2 meses contados partir do dia seguinte ó nacemento do neno/a ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción.

No suposto de que a persoa solicitante sexa emigrante retornada a Galicia en 2020 e sempre que o fillo ou filla nacera con anterioridade ao seu regreso, o prazo será de 3 meses, que se contarán a partir do día seguinte a aquel que conste na documentación fidedignamente e data de retorno a España.

Opcionalmente , poderá presentarse a solicitude durante o período de xestación estando en todo caso, a súa concesión supeditada ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 3.

Para solicitar a axuda acudirán ós SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS os Luns ou Xoves xunto coa educadora familiar, e provisto do libro de familia e volante de empadronamento de toda a unidade familiar.

BANDO EN PDF

Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2020

BANDO

MARTA GIRÁLDEZ BARRAL

ALCALDESA DO CONCELLO DE MEIS

Que a Conselleria de Política Social convoca a Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2020.

PERSOAS BENEFICIARIAS E REQUISITOS:

 

 • Ter fillas ou fillos menores de tres anos nados entre o 1 de Xaneiro de 2017 e o 31 de Decembro de 2017 , ambos dos dous días incluidos, e que, durante o ano 2018, nin elas nin ningunha das persoas que componen a unidade familiar estivesen obriados a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario ainda sen estar obrigados a iso. 
 • Serán igualmente beneficiarios desta prestación, as fillas ou fillos adoptados ou acollidos mediante resolución xudicial ou administrativa, ditada entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 31 de decembro de 2017. 
 • Para os efectos desta orde , enténdese por unidade familiar a formado polo pai e/ou a nai que teñan/n a custodia do menor polo que se solicita a axuda e os fillos e fillas da persoa solicitante. 
 • As persoas estranxeiras que residan en Galicia poderán beneficiarse desta prestación semrpe que cumpran as condicións da Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, e os requisitos establecidos nesta orde. 
 • Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia. 
 • Que na data da solicitude os nenos ou as nenas convivan coa persoa solicitante.

 

Para solicitar a axuda acudirán ós Servizos Sociais Comunitarios xunto a Educadora familiar os LUNS ou XOVES ata o 5 de MARZO coa seguinte documentación:

– Libro de familia; volante de empadronamento conxunto de toda a unidade familiar; copia de sentenza de nulidade , separación , divorcio e/ou convenio regulador de ser o caso; copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción ou acollemento, no suposto de que a súa formalización se realizase noutra comunidade autónoma , de ser o caso.

BANDO EN PDF

PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL do IMSERSO

BANDO

MARTA GIRÁLDEZ BARRAL

ALCALDESA DO CONCELLO DE MEIS (PONTEVEDRA)

FAGO SABER

QUE COMEZOU O PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL do IMSERSO PARA GOZAR DOS BALNEARIOS DE GALICIA E DO RESTO DE ESPAÑA.

REQUISITOS DAS/DOS SOLICITANTES:

Ser pensionista de xubilación ou incapacidade permanente do Sistema de Seguridade Social español.itante teña mais de 60 anos.

Perceptor de prestaciones ou subsidios de desemprego con 60 ou mais anos de idade.

Viudedade con 55 ou máis anos de idade.

DOCUMENTACIÓN: D.N.I e xustificante das pensións que perciben.

AS PERSOAS INTERESADAS ACUDIRÁN ÓS SERVIZOS SOCIAIS LUNS E XOVES.

-ATA O 09 DE XANEIRO DE 2020 para as quendas dos meses de Febreiro ata Agosto ambos inclusive.

-ATA O 11 DE MAIO para as quendas dos meses de Setembro a Decembro , ambos inclusive.

programa termalismo social

Consulta do Censo Electoral

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que co gallo das Eleccións Xerais que terán lugar o vindeiro domingo 10 de novembro de 2019, pode ser consultado o Censo Electoral de Meis nas oficinas municipais entre o 30 de setembro e o 7 de outubro de 2019, ambos incluídos, previa identificación da persoa interesada, para os efectos de exame e reclamacións.

O que fago público para xeral coñecemento.

Vertidos impropios á rede de sumidoiros en Gondarei de Arriba e A Bouza (San Martiño de Meis)

MARTA GIRÁLDEZ BARRAL, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MEIS (PONTEVEDRA)

FAGO SABER:

Que a rede de sumidoiros que conduce os vertidos procedentes das vivendas dos lugares de Gondarei de Arriba e A Bouza á depuradora está a sufrir atrancos e avarías que poden ser moi graves e polo tanto precisar de reparacións moi caras, debido á presencia nos vertidos de compresas e toalliñas.

Xa que logo, dende o Concello de Meis apélase á colaboración de toda a cidadanía para contribuír ó bo funcionamento da rede de sumidoiros evitando tirar eses resíduos impropios da rede de saneamento.

O que fago público para xeral coñecemento e efectos.

 

Prazas libres na gardería municipal

MARTA GIRALDEZ BARRAL, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MEIS (PONTEVEDRA)

FAGO SABER

Que na Escola Infantil 0-3 Municipal (EIM) do Concello de Meis quedan prazas vacantes para tódalas idades en horario de tarde (entre as 16:00 a as 20:00 horas).

Prazo de inscrición: ata o 9 de outubro.

Para máis información nos teléfonos 986715305 e 615522447.

O que fago público para xeral coñecemento

Meis, 6 de setembro de 2019