Tarxeta benvida 2022

A Conselleria de Política Social convoca a axuda económica, a través da“Tarxeta benvida”, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declarados en situación de garda con fins adoptivos no ano 2022.
 
👥PERSOAS BENEFICIARIAS E REQUISITOS:
 Ter fillos ou fillas ou fillos nados/as entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 2022.
 Ter constituída a adopción ou ser declarado/a en situación de garda con fins adoptivos dun ou máis nenos/as entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 2022.
 Galegos e galegas e os seus descendentes que se atopen en calquera dos dous supostos anteriores e, tendo residido fóra de España, retornen a Galicia durante o ano 2022.
 Igualmente poderán beneficiarse das contías previstas no artigo 4.2 aquelas familias que obtivesen a axuda de carácter xeral de 1.200 €, ou non accedesen a ela por superar os ingresos previstos, nas respectivas convocatorias do ano 2020 e 2021 e experimentasen unha variación á baixa da renda da unidade familiar que implique ter dereito a elas.
 Excepcionalmente, a axuda poderá percibirse ata un ano máis sempre que a unidade familiar este técnicamente valorada en situación de especial vulnerabilidade e o soliciten dentro dos dous meses anteriores á data na que o neno ou nena faga os tres anos.
 
O prazo de presentación de solicitudes: 2 meses contados partir do día seguinte ó nacemento do neno/a ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción.
 
No suposto de que a persoa solicitante sexa emigrante retornada a Galicia en 2022 e sempre que o fillo ou filla nacera con anterioridade ao seu regreso, o prazo será de 3 meses, que se contarán a partir do día seguinte a aquel que conste na documentación fidedignamente e data de retorno a España.
 
Opcionalmente , poderá presentarse a solicitude durante o período de xestación estando en todo caso, a súa concesión supeditada ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 3.
 
Para solicitar a axuda solicitarán cita telefónica☎️ nos SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS á educadora familiar 615299895- 986712001/712101, e provistos da seguinte documentación:
 libro de familia da unidade familiar.
 Certificado de empadronamento de toda a unidade familiar.

PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL DO IMSERSO 2022 (BALNEARIOS)

COMEZA O PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL DO IMSERSO 2022 (BALNEARIOS).
REQUISITOS DAS/DOS SOLICITANTES:
Ser pensionista de xubilación ou incapacidade permanente.
Pensionista por outros conceptos ou preceptor de prestacións ou subsídios de desemprego con 60 ou mais anos de idade.
Pensionista de viudedade con 55 ou mais anos.
Poderán ir acompañad@s de fill@s com discapacidade , en grao igual ou superior ó 45 % , sempre que o turno o disfruten cos pais e se aloxen na mesma habitación.
AS PERSOAS INTERESADAS ACUDIRÁN ÓS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS (EDUCADORA FAMILIAR ,LUNS OU XOVES E RECOMÉNDASE SOLICITAR CITA TELEFÓNICAMENTE: 615299895)
PRAZO:
-ATA O 30 DE DECEMBRO 2021 para as quendas dos meses de Febreiro ata Agosto ambos inclusive. (Para inclusión en lista de espera si quedan prazas vacantes ou outras circunstancias 12 Maio)
-ATA O 12 DE MAIO DE 2022 para as quendas dos meses de Setembro a Decembro, ambos inclusive. (Para inclusión en lista de espera 27 de Outubro 2022)

XESTIÓN DA BIOMASA

Dende o Concello de Meis, a Alcaldesa Marta Giráldez Barral LEMBRA que:
📣 o 31 de maio remata o prazo establecido pola Lei 3/2007, do 9 de abril, da Xunta de Galicia, de prevención e defensa contra os incendios forestais, que decreta que os titulares dos terreos forestais incluídos no Plan Municipal de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais, aprobado polo Pleno do Concello de Meis o 29/05/2020 que podedes consultar no seguinte enlace:↩️ https://www.meis.gal/…/plan-municipal-de-prevencion-e…/ teñen a obriga de realizar unha correcta limpeza das parcelas, incluíndo a tala de eucaliptos, pinos e acacias dentro dos 50 m e das frondosas caducifolias dentro dos 15 m próximos aos núcleos habitados e outras instalacións.
 
Segundo a lexislación vixente a responsabilidade da xestión da
biomasa neses ámbitos é das persoas propietarias dos terreos,
polo que a non actuación sobre estes pode traer consigo graves
sancións económicas.
 
Para aclarar calquera dúbida ao respecto establécese como
contacto na Casa do Concello o teléfono 🤳615299833 en horario de 9:00 a 14:00 horas os luns e os martes.

🔊CRIBADO DO SERGAS EN MEIS‼️

👉A Xerencia da Zona Pontevedra-O Salnés do Sergas procederá a realizar un cribado entre a poboación de Meis que estea comprendida entre os 20 e os 64 anos de idade (2.200 persoas aproximadamente).
👉Que este cribado terá lugar durante a mañá e a tarde dos días 19 e 20 de abril (luns e martes), no Pavillón Municipal de Deportes.
👉Que dende o Sergas enviarán mensaxes de texto (SMS) aos teléfonos móbiles das persoas citadas.
👉Que se lle recomenda ás persoas que estean pendentes dos seus móbiles e que acudan á cita con puntualidade e respectando a distancia de seguridade interpersoal.

EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E O FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS (PLAN CONCELLOS 2021 – LIÑA 3)

A Deputación de Pontevedra concedeu ao Concello de Meis unha subvención por importe de 109.968,48 € con cargo ao PLAN CONCELLOS 2021 – LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E O FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS, para levar a cabo a contratación de 9 persoas desempregradas que reúnan preferentemente os requisitos establecidos na Base Oitava do citado plan (BOPPO nº 1 do luns 4 de xaneiro de 2020).

Os contratos serán a xornada completa e terán unha duración de 8 meses.

As ocupacións que se van a solicitar ao Servizo Público de Emprego de Cambados nos vindeiros días son as seguintes:

 

OCUPACIÓN

Nº POSTOS

CÓDIGO

Albaneis

2

7121

Electricista

1

7510

Fontaneiro/a

1

7221

Pintor/a

1

7212

Carpinteiro/a

1

7131

Peón obras públicas en xeral

2

9601

Peón forestal

1

6410 / 9543*

*Recibida aclaración do Servizo Público de Emprego informamos que o código de ocupación do posto de peón forestal relativa a esta oferta é o 9543.

 

Tódalas persoas interesadas nesta convocatoria deberán comprobar a situación da súa inscrición no Servizo Público de Emprego de Cambados.

 

COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS 2021

No BOP núm. 10 do luns 18 de xaneiro publicouse unha resolución pola que se lle dá publicidade ao Calendario Fiscal para o exercicio 2021, consonte os cadros que se indican no BANDO que se xunta máis abaixo.
👉Para a súa comodidade pode domiciliar os seus tributos ou adherirse ao Plan Personalizado de Pagos a través da Oficina Virtual Tributaria do ORAL (https://ovt.depo.gal) ou en calquera das
oficinas do ORAL.
👉Os ingresos poderán realizarse a través da Oficina Virtual Tributaria da Deputación de Pontevedra – ORAL (https://ovt.depo.gal).
Na caixa de calquera das entidades colaboradoras (Abanca, BBVA, CaixaBank, Ibercaja Banco, Novo Banco, Sabadell, Santander e Unicaja Banco), tamén en caixeiro automático ou por internet (se a entidade colaboradora elixida dispón deses servizos).
👉Se algunha persoa contribuínte non recibe no seu domiclio algún dos documentos de ingreso
que precisa, poderá obtelo a través da Oficina Virtual Tributaria da Deputación de Pontevedra –ORAL (https://ovt.depo.gal), chamando ao Centro de Atención Telefónica no 886 211 400 ou de xeito presencial cando sexa posible, e sempre con cita previa (886 211 420), en calquera das oficinas do ORAL.

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NOS LOCAIS PÚBLICOS

Debido ao empeoramento da situación sanitaria orixinada pola COVID-19 en Meis, polo aumento de casos positivos (as autoridades sanitarias comunicáronnos que hoxe son 37) e do elevao número de persoas ás que se lle restrinxe a mobilidade, o Concello de Meis suspende dende o 21 de xaneiro e ata novo aviso a realización das actividades que se realizan nos locais públicos municipais.

AXUDA ECONÓMICA A TRAVÉS DA “TARXETA BENVIDA” PARA AS FAMILIAS CON FILLAS E FILLOS NADOS, ADOPTADOS/AS OU DECLARADOS EN SITUACIÓN DE GARDA CON FINS ADOPTIVOS NO ANO 2021.

PERSOAS BENEFICIARIAS E REQUISITOS:

➡ Ter fillos ou fillas ou fillos nados/as entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 2021.

➡ Ter constituída a adopción ou ser declarado/a en situación de garda con fins adoptivos dun ou máis nenos/as entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 2021.

➡ Galegos e galegas e os seus descendentes que se atopen en calquera dos dous supostos anteriores e, tendo residido fóra de España, retornen a Galicia durante o ano 2021.

➡ Igualmente poderán beneficiarse das contías previstas no artigo 4.2 aquelas familias que obtivesen a axuda de carácter xeral de 1.200 €, ou non accedesen a ela por superar os ingresos previstos, nas respectivas convocatorias do ano 2019 e 2020 e experimentasen unha variación á baixa da renda da unidade familiar que implique ter dereito a elas.

➡ EXCEPCIONALMENTE, a axuda poderá percibirse ata un ano máis sempre que a unidade familiar este técnicamente valorada en situación de especial vulnerabilidade e o soliciten dentro dos dous meses anteriores á data na que o neno ou nena faga os tres anos.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 2 meses contados partir do día seguinte ó nacemento do neno/a ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción.

Para solicitar a axuda, podes tramitala a traves dos SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS do Concello de Meis, pedindo previamente cita telefónica 📞 615299895- 986712001/712101.

COMUNICACIÓN CONTAXIADOS/CONFINADOS EN MEIS

Tendo en conta a proliferación de contaxios de COVID-19 na nosa área de influencia e a falta de comunicación oficial das autoridades sanitarias, cómpre que aquelas persoas que se confinen ou se contaxien llo comuniquen ao Concello de Meis, onde os seus datos se tratarán con total confidencialidade, a fin de que lles prestemos a axuda que precisen.

Esta comunicación poderase realizar por calquera destas tres vías:

➡️Correo electrónico alcaldía@meis.gal poñendo no asunto COVID-19.

➡️Mensaxe pola aplicación Whatsapp ao número 637590275.

➡️ Chamada telefónica ao número 637590275.