📑CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE 📌NOGUEIRA (MEIS, PONTEVEDRA)▶️ Investigación da propiedade.

📣AVISO‼️
📑CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE 📌NOGUEIRA (MEIS, PONTEVEDRA)▶️ Investigación da propiedade.
 
Dende o Concello de Meis trasládase o seguinte AVISO a todas as persoas interesadas recibido da Consellería do Medio Rural en relación á CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE NOGUEIRA sobre a inclusión dos núcleos rurais das parroquias de San Vicente, Santo Tomé e San Lourenzo, e algunhas parcelas rústicas ata o de agora non incluídas.
 
A resolución de inclusión co listado dos núcleos rurais e das parcelas rústicas incluídas, así como os planos de situación das parcelas, os poden consultar na páxina web da Consellería do Medio Rural ou no Centro Multiusos do Concello de Meis(Praza de España O Mosteiro Meis-Pontevedra), a partir do mércores 2 de agosto en horario de 9 a 14h de luns a venres.
 
▶️Para ℹ️ información e consultas, o horario de atención ao público sinálase no recadro dabaixo coa indicación de CALENDARIO⤵️
 
Todas as persoas afectadas deberán localizar as súas parcelas nos planos indicados e comprobar se se representan de maneira correcta: forma, edificacións, muros, peches, pozos, pozas, canles de rego, camiños, serventías, servidumes, paraxes, etc.

🚰USO RESPONSABLE DA AUGA MUNICIPAL

Dende o Concello de Meis alertamos de que temos escaseza de auga.
É por iso que cómpre facer un uso responsable da auga e mesmo moderar os consumos.
Así, non se debe usar a auga para piscinas, nin para regar, nin para baldeos, nin para lavar os coches.
Así mesmo, débense manter as billas pechadas nos momentos nos que non sexa estritamente necesario o uso da auga e débense revisar as instalacións particulares para evitar posibles fugas domésticas.
Sexamos responsables por este ben común‼️

TURISMO SOCIAL DO IMSERSO TEMPADA 2023/2024

COMEZA PERÍODO PRESENTACIÓN DE NOVAS SOLICITUDES PARA TURISMO SOCIAL DO IMSERSO TEMPADA 2023/2024 exclusivamente para aquelas persoas que non estean incluidas en dito programa.
      MAIORES DE 65 ANOS.
      PENSIONISTAS DE XUBILACIÓN.
      PENSIONISTAS DE VIUDEDADE COM 55 OU MAIS ANOS DE IDADE.
      PENSIONISTAS DE INVALIDEZ, OUTRAS PENSIÓNS OU PREXUBILADOS CON 60 ANOS CUMPRIDOS.

O CÓNXUXE DO SOLICITANTE NON TERÁ QUE CUMPRIR ESTES REQUISITOS. TAMÉN SE ADMITIRÁ COMO ACOMPAÑANTE UN FILLO/A CUN GRAO DE DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR Ó 45 %.


PARA MAIS INFORMACIÓN PEDIRÁN CITA NOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS (Nº TELÉFONO: 615299895).

PRAZO: ata o 24 de Xullo.

DOCUMENTACIÓN:
      D.N.I
      XUSTIFICANTE DE INGRESOS (PENSIÓNS-OUTROS)
      CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE NO SEU CASO.

✍️PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DA ESO PARA MAIORES DE 18 ANOS

A Xunta de Galicia convoca as probas para a obtención do título de graduado en ESO para maiores de 18 anos, nas convocatorias de maio e setembro.
 
✅REQUISITOS DAS PERSOAS ASPIRANTES:
👉Ter cumpridos os 18 anos o día anterior á data de realización da proba.
👉 Non estar en posesión do título de graduado en educación secundaria.
👉 Non estar nin ter estado matriculadas no curso 2022/23 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.
 
✅OS PRAZOS DE MATRÍCULA SERÁN:
👉 Convocatoria de maio: 6 de marzo ao 16 de marzo de 2023, ambos os dous incluídos.
👉 Convocatoria de setembro: 3 de xullo ao 10 de xullo de 2023, ambos os dous incluídos.
 
✅REALIZACIÓN DAS PROBAS:
As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde os días 19 de maio e 1 de setembro de 2023 para as respectivas convocatorias.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED540A.
 
ℹ️ Para maior información as persoas interesadas informaranse na OMIX do Concello, no Centro Multiusos (Praza de España, 18 O Mosteiro), teléfono 986712277/615299794

ℹ️ CALENDARIO FISCAL ORAL 2023

Cobranza en período voluntario dos tributos municipais 2023.
 
👉No BOP núm. 14 do venres 20 de xaneiro publicouse unha resolución pola que se lle dá publicidade ao Calendario Fiscal para o exercicio 2023, consonte as referencias e indicacións que se fan no BANDO que se anexa.
 
👉Para a súa comodidade pode domiciliar os seus tributos ou adherirse ao Plan Personalizado de Pagos a través da Oficina Virtual Tributaria do ORAL (https://ovt.depo.gal) ou en calquera das oficinas do ORAL.
 
👉Os ingresos poderán realizarse a través da Oficina Virtual Tributaria da Deputación de Pontevedra – ORAL (https://ovt.depo.gal).
Na caixa de calquera das entidades colaboradoras (Abanca, BBVA, CaixaBank, Ibercaja Banco, Novo Banco, Sabadell e Unicaja Banco), tamén en caixeiro automático ou por internet (se a entidade colaboradora elixida dispón deses servizos).
 
🤳Para consultas en:
ORAL (https://ovt.depo.gal) ou chamando ao Centro de Atención Telefónica no 886 211 400.

Tarxeta benvida 2023

A Conselleria de Política Social convoca a axuda económica, a través da“Tarxeta benvida”, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declarados en situación de garda con fins adoptivos no ano 2023.
 
👥PERSOAS BENEFICIARIAS E REQUISITOS:
 Ter fillos ou fillas ou fillos nados/as entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 2023.
 Ter constituída a adopción ou ser declarado/a en situación de garda con fins adoptivos dun ou máis nenos/as entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 2023.
 Galegos e galegas e os seus descendentes que se atopen en calquera dos dous supostos anteriores e, tendo residido fóra de España, retornen a Galicia durante o ano 2023.
 Igualmente poderán beneficiarse das contías previstas no artigo 4.2 aquelas familias que obtivesen a axuda de carácter xeral de 1.200 €, ou non accedesen a ela por superar os ingresos previstos, nas respectivas convocatorias do ano 2021 e 2022 e experimentasen unha variación á baixa da renda da unidade familiar que implique ter dereito a elas.
 Excepcionalmente, a axuda poderá percibirse ata un ano máis sempre que a unidade familiar este técnicamente valorada en situación de especial vulnerabilidade e o soliciten dentro dos dous meses anteriores á data na que o neno ou nena faga os tres anos.
 
O prazo de presentación de solicitudes: 2 meses contados partir do día seguinte ó nacemento do neno/a ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción.
 
No suposto de que a persoa solicitante sexa emigrante retornada a Galicia en 2023 e sempre que o fillo ou filla nacera con anterioridade ao seu regreso, o prazo será de 3 meses, que se contarán a partir do día seguinte a aquel que conste na documentación fidedignamente e data de retorno a España.
 
Opcionalmente , poderá presentarse a solicitude durante o período de xestación estando en todo caso, a súa concesión supeditada ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 3.
 
Para solicitar a axuda solicitarán cita telefónica☎️ nos SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS á educadora familiar 615299895- 986712001/712101.

Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que aprobado polo Pleno do Concello de Meis, en sesión ordinaria celebrada o día 29-05-2020, o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, que establece a obriga de manter limpas unhas faixas de terreo de 50 metros arredor dos núcleos de poboación; ponse en coñecemento das persoas titulares das parcelas afectadas (sinaladas nos planos en cor verde), para que procedan a executar os traballos de limpeza pertinentes, con obxecto de evitar os riscos de posibles incendios forestais.

O que fago público para xeral coñecemento.

Meis_PMDIF

plano xeral

plano 0152A-0306

plano 0152A-0308

plano 0152A-0405

plano 0152A-0406

plano 0152A-0407

plano 0152A-0408

plano 0152A-0506

plano 0152A-0507

plano 0152A-0508

plano 0185A-0301

plano 0185A-0302

plano 0185A-0303

plano 0185A-0304

plano 0185A-0401

plano 0185A-0402

plano 0185A-0403

plano 0185A-0501

Reapertura do Punto Limpo

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que unha vez a situación de emerxencia sanitaria que deu lugar á declaración do Estado de Alarma se vai compoñendo, e imos cara a “Nova Normalidade” a partir do martes 26 de maio reabrirase o Punto Limpo situado no Mercado de Gando nas mesmas condicións de antes:

O Punto Limpo é exclusivamente para persoas particulares con veciñanza en Meis.

O uso do Punto Limpo está PROHIBIDO A EMPRESAS.

Os días e horas no que estará aberto o Punto Limpo son os que se indican a continuación:

Martes e Xoves: Dende as 09:00 ata as 13:00 horas.

e 3º sábado do mes: Dende as 09:00 ata as 13:00 horas.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Que facer coas mascarillas despois de usalas

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que unha vez a situación de emerxencia sanitaria que deu lugar á declaración do Estado de Alarma se vai compoñendo, e podemos saírmos da casa a pasear por Meis, comprobamos que as mascarillas despois de usalas acaban onde non é debido: tiradas no chan.

Isto, que é unha mostra de falta de civismo, nas actuais circunstancias é un grave problema de sáude pública.

Polo ben de toda a cidadanía comunicamos que á hora de desbotar as mascarillas os guantes e outros productos hixiénicos, hai que metelos nunha bolsa única pechada dentro da bolsa do lixo que vai ao colector verde.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.