TURISMO SOCIAL DO IMSERSO TEMPADA 2022/2023

COMEZA O PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL DO IMSERSO TEMPADA 2022/2023.
      MAIORES DE 65 ANOS.
      PENSIONISTAS DE XUBILACIÓN.
      PENSIONISTAS DE VIUDEDADE COM 55 OU MAIS ANOS DE IDADE.
      PENSIONISTAS DE INVALIDEZ, OUTRAS PENSIÓNS OU PREXUBILADOS CON 60 ANOS CUMPRIDOS.

O CÓNXUXE DO SOLICITANTE NON TERÁ QUE CUMPRIR ESTES REQUISITOS. TAMÉN SE ADMITIRÁ COMO ACOMPAÑANTE UN FILLO/A CUN GRAO DE DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR Ó 45 %.


PARA MAIS INFORMACIÓN PEDIRÁN CITA NOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS ANTES DO 18 DE XULLO 2022 (Nº TELÉFONO: 615299895 ou 615522460).

DOCUMENTACIÓN:
      D.N.I
      XUSTIFICANTE DE INGRESOS (PENSIÓNS-OUTROS)
      CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE NO SEU CASO.

PROGRAMA “DEPOTERMAL 2022” (TERMALISMO DEPUTACIÓN)

PERSOAS BENEFICIARIA, REQUISITOS E DESCRICIÓN DO PLAN:
RÉXIME XERAL: -Nacer antes do 1 de Xaneiro de 1972, ser pensionista de xubilación, viuvez ou outras pensións; no caso de nacer antes do 1 de Xaneiro de 1972 ou nunha data posterior, ter recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 65% e/ou persoas coidadoras que precisen un respiro familiar.
RÉXIME ESPECIAL: Persoas con escasos recursos económicos e/ou estar en risco e exclusión social. (Con informe dos servizos sociais comunitarios.-(3 prazas por Concello o programa de asistencia diaria).-(2 prazas programa pernoita).


“PROGRAMA DE ASISTENCIA DIURNA” : Consiste en pasar 5 tardes seguidas de Luns a Venres nos Balnearios de CUNTIS ou HOTEL SPA GALATEA.
Cada día un autobús recollerá ós participantes para o seu desprazamento ó balneario. (Ditos traslados só se prestarán no caso de que haxa un número mínimo de persoas por parada en cada concello, segundo se determine na oferta técnica da empresa adxudicataria)
Prezos a pagar polo usuario xa descontado o cofinanciado:
A deputación provincial aporta ata un máximo de 53,55 € por praza e o Concello 15 €.
A subvención que percibirá cada persoa solicitante das prazas ordinarias calcularase en función da súa renda persoal de forma individual e mensual, de acordo cos seguintes tramos (tómase como referencia o salario mínino interprofesional, SMI):

TRAMO DE RENTA Porcentaxe de subvención do precio da plaza Importe subvencionado pola Deputación de Pontevedra
Ata o 100% do SMI 40% 53,55€
Entre o 101% e 150% do SMI 30% 40,16 €
Entre o 151 % e 200% do SMI 20% 26,78 €


“PROGRAMA TERMAL DE PERNOCTACIÓN EN RÉXIME DE PENSIÓN
COMPLETA”: 6 días e 5 noites (Hotel con Balneario).
PARA SOLICITAR PRAZA PEDIRÁN CITA PREVIA nos Servizos sociais comunitarios :
615299895 ata o 2 de Maio. provisto de D.N.I e certificado de pensións e/ou certificado de minusvalía.

COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS 2022

No BOP núm. 2 do martes 4 de xaneiro publicouse unha resolución pola que se lle dá publicidade ao Calendario Fiscal para o exercicio 2022, consonte os cadros que se indican no BANDO que se xunta máis abaixo.
👉Para a súa comodidade pode domiciliar os seus tributos ou adherirse ao Plan Personalizado de Pagos a través da Oficina Virtual Tributaria do ORAL (https://ovt.depo.gal) ou en calquera das oficinas do ORAL.
👉Os ingresos poderán realizarse a través da Oficina Virtual Tributaria da Deputación de Pontevedra – ORAL (https://ovt.depo.gal).
Na caixa de calquera das entidades colaboradoras (Abanca, BBVA, CaixaBank, Ibercaja Banco, Novo Banco, Sabadell, Santander e Unicaja Banco), tamén en caixeiro automático ou por internet (se a entidade colaboradora elixida dispón deses servizos).
👉Se algunha persoa contribuínte non recibe no seu domiclio algún dos documentos de ingreso que precisa, poderá obtelo a través da Oficina Virtual Tributaria da Deputación de Pontevedra –ORAL (https://ovt.depo.gal), chamando ao Centro de Atención Telefónica no 886 211 400 ou de xeito presencial cando sexa posible, e sempre con cita previa (886 211 420), en calquera das oficinas do ORAL.

Tarxeta benvida 2022

A Conselleria de Política Social convoca a axuda económica, a través da“Tarxeta benvida”, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declarados en situación de garda con fins adoptivos no ano 2022.
 
👥PERSOAS BENEFICIARIAS E REQUISITOS:
 Ter fillos ou fillas ou fillos nados/as entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 2022.
 Ter constituída a adopción ou ser declarado/a en situación de garda con fins adoptivos dun ou máis nenos/as entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 2022.
 Galegos e galegas e os seus descendentes que se atopen en calquera dos dous supostos anteriores e, tendo residido fóra de España, retornen a Galicia durante o ano 2022.
 Igualmente poderán beneficiarse das contías previstas no artigo 4.2 aquelas familias que obtivesen a axuda de carácter xeral de 1.200 €, ou non accedesen a ela por superar os ingresos previstos, nas respectivas convocatorias do ano 2020 e 2021 e experimentasen unha variación á baixa da renda da unidade familiar que implique ter dereito a elas.
 Excepcionalmente, a axuda poderá percibirse ata un ano máis sempre que a unidade familiar este técnicamente valorada en situación de especial vulnerabilidade e o soliciten dentro dos dous meses anteriores á data na que o neno ou nena faga os tres anos.
 
O prazo de presentación de solicitudes: 2 meses contados partir do día seguinte ó nacemento do neno/a ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción.
 
No suposto de que a persoa solicitante sexa emigrante retornada a Galicia en 2022 e sempre que o fillo ou filla nacera con anterioridade ao seu regreso, o prazo será de 3 meses, que se contarán a partir do día seguinte a aquel que conste na documentación fidedignamente e data de retorno a España.
 
Opcionalmente , poderá presentarse a solicitude durante o período de xestación estando en todo caso, a súa concesión supeditada ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 3.
 
Para solicitar a axuda solicitarán cita telefónica☎️ nos SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS á educadora familiar 615299895- 986712001/712101, e provistos da seguinte documentación:
 libro de familia da unidade familiar.
 Certificado de empadronamento de toda a unidade familiar.

Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que aprobado polo Pleno do Concello de Meis, en sesión ordinaria celebrada o día 29-05-2020, o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, que establece a obriga de manter limpas unhas faixas de terreo de 50 metros arredor dos núcleos de poboación; ponse en coñecemento das persoas titulares das parcelas afectadas (sinaladas nos planos en cor verde), para que procedan a executar os traballos de limpeza pertinentes, con obxecto de evitar os riscos de posibles incendios forestais.

O que fago público para xeral coñecemento.

Meis_PMDIF

plano xeral

plano 0152A-0306

plano 0152A-0308

plano 0152A-0405

plano 0152A-0406

plano 0152A-0407

plano 0152A-0408

plano 0152A-0506

plano 0152A-0507

plano 0152A-0508

plano 0185A-0301

plano 0185A-0302

plano 0185A-0303

plano 0185A-0304

plano 0185A-0401

plano 0185A-0402

plano 0185A-0403

plano 0185A-0501

Reapertura do Punto Limpo

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que unha vez a situación de emerxencia sanitaria que deu lugar á declaración do Estado de Alarma se vai compoñendo, e imos cara a “Nova Normalidade” a partir do martes 26 de maio reabrirase o Punto Limpo situado no Mercado de Gando nas mesmas condicións de antes:

O Punto Limpo é exclusivamente para persoas particulares con veciñanza en Meis.

O uso do Punto Limpo está PROHIBIDO A EMPRESAS.

Os días e horas no que estará aberto o Punto Limpo son os que se indican a continuación:

Martes e Xoves: Dende as 09:00 ata as 13:00 horas.

e 3º sábado do mes: Dende as 09:00 ata as 13:00 horas.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Que facer coas mascarillas despois de usalas

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que unha vez a situación de emerxencia sanitaria que deu lugar á declaración do Estado de Alarma se vai compoñendo, e podemos saírmos da casa a pasear por Meis, comprobamos que as mascarillas despois de usalas acaban onde non é debido: tiradas no chan.

Isto, que é unha mostra de falta de civismo, nas actuais circunstancias é un grave problema de sáude pública.

Polo ben de toda a cidadanía comunicamos que á hora de desbotar as mascarillas os guantes e outros productos hixiénicos, hai que metelos nunha bolsa única pechada dentro da bolsa do lixo que vai ao colector verde.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Atención ao público no Concello de Meis

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que logo da declaración do estado de alarma polo RD 463/2020, e seguindo as Recomendacións da FEGAMP aos Concellos para a reanudación da actividade no contexto da crise do COVID-19, a partir do luns 18 de maio o persoal municipal estará traballando a porta pechada na Casa do Concello.

Recoméndase a realización de trámites a través da sede electrónica meis.sedelectronica.gal e as consultas telefónicas chamando ao número 986712001 (De 9 a 14 horas os días laborables).

Que a atención presencial nas dependencias municipais realizarase a través de cita previa, contactando mediante correo electrónico ou chamada telefónica segundo se indica a continuación:

Servizo / Persoa de contacto

 

Teléfono

 

Correo electrónico

Rexistro Xeral/ Rosana Sanz

986712001/

615522463

correo@meis.gal

Padrón de Habitantes-Certificados de Bens/ Jose Blanco

615522462

jose.blanco@meis.gal

Cultura / Javier Martínez

615299817

javier.martinez@meis.gal

Servizo Xurídico/ Pedro Pérez

(De luns a mércores)

615299833

servizoxuridico@meis.gal

Traballadora Social /Ana Vázquez

615522460

traballador.social@meis.gal

Educadora Familiar /Celia Frieiro

615299895

educadora.familiar@meis.gal

Urbanismo/ María Doce

615522461

maria.doce@meis.gal

Arquitecto/ Dani Rubio

615522451

urbanismo@meis.gal

Secretaría Xeral/ Carmen Merino

615522459

secretaria@meis.gal

Secretaría/ Ramón Fariña

615522454

ramon@meis.gal

Tesoureiría /Romi Cores

615522455

contabilidade@meis.gal

Intervención/ Mary Carracelas

615522453

intervencion@meis.gal

Técnico de Emprego/ Mary Carmen Rey

615522456

tecnico.emprego@meis.gal

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.