ITV VEHÍCULOS AGRÍCOLAS

Como consecuencia de cambios de última hora efectuados pola empresa SYC (Supervisión y Control), entidade concesionaria da Xunta de Galicia, encargada da inspección técnica de vehículos, amplíanse os días de inspección periódica dos Vehículos Agrícolas, tal e como seguidamente se indica.

Datas: 19, 20, 21 e 24-08-2020

Lugar: Meis

Emprazamento: Mercado de Gando (Cmño. de Gándara, 6).

Horario:

*19-08-2020:De 11:45 a 18:30 horas

*20-08-2020:De 09:00 a 13:30 horas. / De 15:15 a 18:00 horas.

*21-08-2020:De 09:00 a 13:30 horas

*24-08-2020:De 08:00 a 09:15 horas

* Servizo de cita previa no nº 902 30 90 00 ou na web www.sycity.com

Uso responsable da auga municipal

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que debido ás actuais condicións meteorolóxicas, estanse a producir problemas de escasez de auga.

Xa que logo, de persistir esta situación, verémonos na obriga de realizar restriccións en canto a súa utilización.

Tendo en conta o anterior, prégase a tódolos usuarios da auga municipal que estremen as medidas de cara a un consumo responsable deste ben escaso que é a auga.

O que fago público para xeral coñecemento.

 

Precaución ao pasear cos animais domésticos en Nogueiró de Arriba

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que se nos comunicou que no lugar de Nogueiró de Arriba, na parroquia de San Tomé de Nogueira, faleceu un canciño por causa de envelenamento.

Que é preciso que as persoas que teñades mascotas andedes con precaución por esa zona, para evitar males maiores.

Agredécese que esteades vixiantes en pro do benestar animal de Meis.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

ENQUISA NECESIDADES LUDOTECA DE VERÁN 2020

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que este verán, debido á situación de emerxencia sanitaria que deu lugar á declaración do Estado de Alarma NON se vai organizar inicialmente a ludoteca como se viña facendo en anos anteriores.

Que este Concello está á espera da clarificación das condicións para levar a cabo este tipo de actividades.

Que de calquera xeito, este Concello está disposto a contribuír á conciliación da vida laboral e familiar das familias de Meis e para iso quere coñecer as necesidades reais das familias que demandarían este servizo de conciliación (familias monoparentais, ou se os dous proxenitores traballan e non teñen familiares directos que os poidan axudar).

Xa que logo, as persoas interesadas neste servizo deberán comunicarllo á Concelleira de Servizos Sociais a través do número de teléfono 639203372 ou a través do correo electrónico maria.sancho@meis.gal.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que aprobado polo Pleno do Concello de Meis, en sesión ordinaria celebrada o día 29-05-2020, o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, que establece a obriga de manter limpas unhas faixas de terreo de 50 metros arredor dos núcleos de poboación; ponse en coñecemento das persoas titulares das parcelas afectadas (sinaladas nos planos en cor verde), para que procedan a executar os traballos de limpeza pertinentes, con obxecto de evitar os riscos de posibles incendios forestais.

O que fago público para xeral coñecemento.

Meis_PMDIF

plano xeral

plano 0152A-0306

plano 0152A-0308

plano 0152A-0405

plano 0152A-0406

plano 0152A-0407

plano 0152A-0408

plano 0152A-0506

plano 0152A-0507

plano 0152A-0508

plano 0185A-0301

plano 0185A-0302

plano 0185A-0303

plano 0185A-0304

plano 0185A-0401

plano 0185A-0402

plano 0185A-0403

plano 0185A-0501

Cobranza en período Voluntario dos tributos municipais. Calendario de cobro de xuño a decembro do exercicio 2020

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que no BOP núm. 98 do luns 25 de maio publicouse unha resolución pola que se lle dá publicidade ao novo calendario de cobro dende xuño a decembro do ano 2020, consonte os cadros que se indican máis abaixo e se informa do Plan de pagamento personalizado COVID-19, para fracciona-lo pagamento do IBI, do IVTM e do IAE:

 

Taxas e Prezos Públicos Data inicio Data fin Data cargo domiciliados
2º semestre lixo 2019 6 de febreiro 22 de xuño 6 de marzo
2º semestre auga 2019 15 de xullo 15 de setembro 2 de setembro
1º semestre lixo 2020 16 de setembro 16 de novembro 2 de novembro
1º semestre auga 2020 30 de outubro 30 de decembro 2 de decembro

Os requisitos para acollerse ao Plan de pagamento personalizado COVID-19 son os seguintes:

– Solicitude presentada antes do 15 de xuño de 2020 a través da OVT (https://ovt.depo.gal) ou a través do resto de sistemas regulamentados na LPACAP co modelo normalizado.

– O pagamento realizarase ata en 6 mensualidades.

– O plan rexerase, en todo o non disposto, pola Ordenanza fiscal xeral do ORAL.

– Non existirá contía mínima no importe de cada prazo.

– A acollida a este plan supoñerá a incorporación adicional ao plan de pagamentos establecido no artigo 80.B) da Ordenanza fiscal xeral do ORAL, salvo renuncia expresa da persoa interesada.

O que fago público para xeral coñecemento.

 

Servizo de impresión de tarefas escolares para familias en situación de vulnerabilidade

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que unha vez a situación de emerxencia sanitaria que deu lugar á declaración do Estado de Alarma se vai compoñendo, e imos cara a “Nova Normalidade” e xa se flexibilizou o confinamento e se permiten os desprazamentos dentro da provincia e polo tanto xa se pode acudir tanto ás copistarías como ás tendas de consumibles informáticos; a partir do 1 de xuño o servizo de impresión de tarefas escolares que o Concello de Meis viña prestando á tódalas familias sen distinción, só se lle prestará a aquelas familias en situación de vulnerabilidade.

Aquelas familias que precisen facer uso deste servizo deberán comunicarllo á Concelleira de Servizos Sociais a través do número de teléfono 639203372 ou a través do correo electrónico maria.sancho@meis.gal.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Reapertura do Punto Limpo

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que unha vez a situación de emerxencia sanitaria que deu lugar á declaración do Estado de Alarma se vai compoñendo, e imos cara a “Nova Normalidade” a partir do martes 26 de maio reabrirase o Punto Limpo situado no Mercado de Gando nas mesmas condicións de antes:

O Punto Limpo é exclusivamente para persoas particulares con veciñanza en Meis.

O uso do Punto Limpo está PROHIBIDO A EMPRESAS.

Os días e horas no que estará aberto o Punto Limpo son os que se indican a continuación:

Martes e Xoves: Dende as 09:00 ata as 13:00 horas.

e 3º sábado do mes: Dende as 09:00 ata as 13:00 horas.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Que facer coas mascarillas despois de usalas

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que unha vez a situación de emerxencia sanitaria que deu lugar á declaración do Estado de Alarma se vai compoñendo, e podemos saírmos da casa a pasear por Meis, comprobamos que as mascarillas despois de usalas acaban onde non é debido: tiradas no chan.

Isto, que é unha mostra de falta de civismo, nas actuais circunstancias é un grave problema de sáude pública.

Polo ben de toda a cidadanía comunicamos que á hora de desbotar as mascarillas os guantes e outros productos hixiénicos, hai que metelos nunha bolsa única pechada dentro da bolsa do lixo que vai ao colector verde.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Reapertura ao público da Biblioteca Municipal

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que logo da declaración do estado de alarma polo RD 463/2020, e logo da publicación no BOE nº 130 do sábado 9 de maio de 2020 da Orden SND/399/2020, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidade e en aplicación do disposto no Artigo 23 desta orde procédese unha vez que tanto as instalacións como os fondos da biblioteca se desinfectaron e se hixienizaron, á reapertura da Biblioteca municipal de Meis a partir do luns 18 de maio en horario de 10 a 13 e de 16 a 20 horas de luns a venres.

Que se permite o préstamo e a devolución de obras, así como a información bibliográfica e bibliotecaria.

Que NON se poden levar a cabo actividades culturais, actividades de estudio en sala ou de préstamo interbibliotecario, así como calquera outro servizo destinado ao público distinto dos mencionados no parágrafo anterior. Así mesmo, NON se poderá facer uso dos ordenadores e medios informáticos das bibliotecas destinados para uso da cidadanía, así como de catálogos de acceso público en liña ou catálogos en fichas da biblioteca.

Que as obras serán solicitadas polas persoas usuarias e proporcionadas polo persoal da biblioteca en atención individualizada.

Que NON pode entrar máis dunha persoa á vez na sala. Os menores terán que vir necesariamente acompañados dun adulto. Antes de entrar na sala deberán observarse os protocolos de hixiene (lavado de mans con xel hidroalcólico e mantemento da distancia de seguridade -2 metros-).

Que as obras devoltas terán unha corentena de 14 días.

Para máis información: teléfono 615522445 e no correo biblioteca@meis.gal.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.