Restriccións en Meis por causa do COVID-19 Peche perimetral de Meis, Meaño e Ribadumia

As autoridades sanitarias veñen de confirmar que, debido ao número de casos positivos e sobre todo debido ao elevado número de incidencia na poboación, a partir das 00,00 horas do sábado 28 de novembro entrarán en vigor novas restriccións en Meis, pasando Meis, Meaño e Ribadumia a formar parte dun ámbito territorial coas mesmas restricións que xa teñen os restantes territorios da Comarca do Salnés (agás A Illa de Arousa).

Publicada a orde no DOG, ( https://www.xunta.gal/…/2503/AnuncioC3K1-271120-3_es.html ), onde se clarifican as restricións, similares ás que xa teñen nestoutros concellos. Reunión só de persoas conviventes, mobilidade restrinxida ao perímetro pechado e hostalaría pechada ao público (atención só para entrega a domicilio ou para recollida no local e consumo a domicilio) e aforo limitado ao 33 % nos lugares de culto.

Así mesmo recoméndaselles ás persoas maiores de 75 anos, ás persoas vulnerables ao COVID-19 e a aquelas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que se poida ver agravada polo uso da máscara ou que presenten algunha alteración que faga inviable a súa utilización, que eviten na súa actividade diaria as saídas nas horas de previsible afluencia ou concentración de persoas na vía pública e en espazos ou establecementos abertos ao público, co fin de reducir os riscos derivados da coincidencia con outras persoas.

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS NOS LOCAIS MUNICIPAIS

Debido ao empeoramento da situación orixinada pola COVID-19 en Meis, polo aumento de casos positivos e do número de persoas ás que se lle restrinxe a mobilidade, o Concello de Meis suspende dende o 11 de novembro a realización das actividades culturais que se realizan nos locais municipais. Esta suspensión será efectiva como mínimo durante unha semana e poderá revisarse en función da evolución dos datos que o Concello de Meis vaia recibindo.

AMPLIASE A UNHA SEMANA MÁIS A SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS NOS LOCAIS MUNICIPAIS

PREVENCIÓN DA INFECCIÓN POLO VIRUS COVID-19 NOS CEMITERIOS DE MEIS ANTE A FESTIVIDADE DE TODOS OS SANTOS E DEFUNTOS O 1 DE NOVEMBRO DE 2020

Medidas a ter en conta nas visitas aos CEMITERIOS O VINDEIRO 1 DE NOVEMBRO DE 2020 para poder garantir a seguridade dos veciños

Cumpriranse todas as medidas establecidas de protección persoal:

Evitarase o contacto físico; cumprirase coa medida de mantemento da distancia de seguridade interpersoal de, alomenos, 1.5 metros; cumpriranse as medidas de limitacións de agrupacións de persoas establecidas polas autoridades sanitarias; seguirase a normativa vixente en Galicia en canto ao emprego obrigatorio de máscara cirúrxica/hixiénica; realizarase unha adecuada hixiene de mans e hixiene respiratoria e non se poderá fumar na vía pública ou en espazos ao aire libre cando no se poida respectar unha distancia mínima interpersoal de alomenos 2 metros.

O Concello asegurará a dispoñibilidade de dispensadores de solución/xel hidroalcohólico ou antisépticos, nos puntos de entrada.

A situación epidemiolóxica actual, imposibilita a realización de misas de campaña nos cemiterios.

Nos casos que se proceda áo adecentamento dos nichos ou tumbas por parte dos familiares recoméndase visitar os cemiterios nos días anteriores.

Deberase respectar un aforo máximo dunha persoa por cada 4m2 de espazo para evitar o agrupamento e permitir manter o distanciamento interpersoal nos puntos de entrada do recinto. En todo caso a entrada de cada cemiterio haberá un cartel que indicará o aforo máximo permitido.

Establécese un máximo de 4 persoas por grupo de visitas do mesmo grupo familiar/convivintes.

A duración das visitas deberá ser o máis breve posible e en ningún caso deberá superar os 30 minutos.

No aparcadoiro deberanse evitar as aglomeracións de persoas.

En canto ás medidas de limpeza e desinfección, o Concello garantirá a existencia de contenedores suficientes para depositar os resíduos xerados (flores, botellas, etc)

PRECINTADO DOS PARQUES INFANTÍS

Logo do comezo do curso escolar 2020-2021 e da proliferación de contaxios de COVID-19 na nosa área de influencia cómpre estremar as medidas de seguridade (hixiene, máscara e distancia). Así mesmo, dende o Concello de Meis e por prevención tomamos a decisión de pechar os parques infantís, agás o que está a carón da Escola Infantil Municipal 0-3 anos (gardería) que será para uso exclusivo do alumnado desa escola e o que está a carón da aula do CRA de San Martiño de Meis, que será para uso exclusivo do alumnado desa escola. Xa que logo, non se poderá facer uso, -agás eses casos citados-, das zonas de xogo infantil, parques ou outras instalacións que poidan facilitar o contaxio. Os parques infantís e os columpios están precintados e está terminantemente prohibido o acceso ao seu interior.

RESTRICCIÓNS EN MEIS POR CAUSA DO COVID-19

No DOG nº 198-Bis, do 30 de setembro, publícase a Orde do 30 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Sanxenxo e Meis. Que esta orde ten efectos dende as 00.00 horas do 1 de outubro de 2020 e as medidas de prevención que se adoptan para Meis e para Sanxenxo son as mesmas que xa están adoptadas para Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa. Estas medidas serán obxecto de seguimento e avaliación continua nos próximos 7 días naturais e poderán manterse, modificarse ou deixarse sen efecto por orde do Conselleiro de Sanidade. Estas medidas pódense consultar na Orde do 25 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Vilanova de Arousa, publicada no DOG nº 195-Bis, do 25 de setembro de 2020, que poden consultar aquí: https://www.xunta.gal/…/2020/20200925/2436/AnuncioC3K1 -250920-1_gl.pdf. Entre as medidas inclúense, entre outras, a limitación dos aforos ao 50% en establecementos comerciais, de restauración e hostalaría, así como en bibliotecas e academias. Tamén se limitan as reunións de persoas a un máximo de 10, tanto de carácter privado como na vía pública, ademáis de aplicarse reducións de aforo en celebracións, velorios ou lugares de culto. No caso de celebracións non poderá superar o 50% do aforo da sala, nin o número máximo de 50 persoas para lugares pechados e de 100 ao aire libre. Así mesmo recoméndaselles ás persoas maiores de 75 anos, ás persoas vulnerables ao COVID-19 e a aquelas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que se poida ver agravada polo uso da máscara ou que presenten algunha alteración que faga inviable a súa utilización, que eviten na súa actividade diaria as saídas nas horas de previsible afluencia ou concentración de persoas na vía pública e en espazos ou establecementos abertos ao público, co fin de reducir os riscos derivados da coincidencia con outras persoas.

COMUNICACIÓN CONTAXIADOS/CONFINADOS EN MEIS

Tendo en conta a proliferación de contaxios de COVID-19 na nosa área de influencia e a falta de comunicación oficial das autoridades sanitarias, cómpre que aquelas persoas que se confinen ou se contaxien llo comuniquen ao Concello de Meis, onde os seus datos se tratarán con total confidencialidade, a fin de que lles prestemos a axuda que precisen.

Esta comunicación poderase realizar por calquera destas tres vías:

➡️Correo electrónico alcaldía@meis.gal poñendo no asunto COVID-19.

➡️Mensaxe pola aplicación Whatsapp ao número 637590275.

➡️ Chamada telefónica ao número 637590275.

Uso responsable da auga municipal

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que debido ás actuais condicións meteorolóxicas, estanse a producir problemas de escasez de auga.

Xa que logo, de persistir esta situación, verémonos na obriga de realizar restriccións en canto a súa utilización.

Tendo en conta o anterior, prégase a tódolos usuarios da auga municipal que estremen as medidas de cara a un consumo responsable deste ben escaso que é a auga.

O que fago público para xeral coñecemento.

 

Precaución ao pasear cos animais domésticos en Nogueiró de Arriba

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que se nos comunicou que no lugar de Nogueiró de Arriba, na parroquia de San Tomé de Nogueira, faleceu un canciño por causa de envelenamento.

Que é preciso que as persoas que teñades mascotas andedes con precaución por esa zona, para evitar males maiores.

Agredécese que esteades vixiantes en pro do benestar animal de Meis.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.