Servicios Técnicos Urbanísticos:

Tramita os expedientes administrativos sobre las materias seguintes:

* Autorizacións de ocupación da vía pública.
* Licenzas de obras.
* Licenzas de actividades comerciais e industriais.
* Ordenes de execución de obras ós propietarios de inmobles.
* Execucións subsidiarias de obras polo Concello.
* Declaracións de ruína de edificios.
* Inclusións de leiras no Rexistro de Solares.
* Infraccións urbanísticas.
* Expropiacións forzosas.