TURISMO SOCIAL DO IMSERSO TEMPADA 2022/2023

COMEZA O PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL DO IMSERSO TEMPADA 2022/2023.
      MAIORES DE 65 ANOS.
      PENSIONISTAS DE XUBILACIÓN.
      PENSIONISTAS DE VIUDEDADE COM 55 OU MAIS ANOS DE IDADE.
      PENSIONISTAS DE INVALIDEZ, OUTRAS PENSIÓNS OU PREXUBILADOS CON 60 ANOS CUMPRIDOS.

O CÓNXUXE DO SOLICITANTE NON TERÁ QUE CUMPRIR ESTES REQUISITOS. TAMÉN SE ADMITIRÁ COMO ACOMPAÑANTE UN FILLO/A CUN GRAO DE DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR Ó 45 %.


PARA MAIS INFORMACIÓN PEDIRÁN CITA NOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS ANTES DO 18 DE XULLO 2022 (Nº TELÉFONO: 615299895 ou 615522460).

DOCUMENTACIÓN:
      D.N.I
      XUSTIFICANTE DE INGRESOS (PENSIÓNS-OUTROS)
      CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE NO SEU CASO.

FOGUEIRAS DE SAN XOAN E SAN PEDRO

Aquelas persoas, asociacións, organizacións ou comunidades interesadas en realizar as tradicionais fogueiras de San Xoán (noite do 23 ó 24 de xuño) e San Pedro (noite do 28 ó 29 de xuño), teñen de prazo ata o día 17 de xuño, para presentar en unha comunicación previa (cacharela privada) ou solicitude de autorización municipal (cacharela na vía pública) no rexistro municipal, segundo os modelos que se facilitarán no Concello, para o que necesariamente deberán pedir cita previa (WhatsApp: 615522463) (Telf.: 986712001), ou descargalos da páxina web do Concello: https://www.meis.gal
Deberán terse en conta as seguintes normas:
– A fogueira non poderá iniciarse antes das 00:00h. da noite de San Xoan ou San Pedro.
– A montaxe das fogueiras deberá realizarse en lugares despexados.
– A fogueira non superará unha altura superior de 2 metros e un diámetro de 3 metros (no caso das realizadas en terreos particulares), e unha altura de 3 metros e un diâmetro de 4 metros (no caso das realizadas na vía pública).
– Só se queimará material combustible sólido, quedando expresamente prohibida a queima de neumáticos, gomaespumas, plásticos, aerosoles de calquera clase, ou calquera outro tipo de residuo inflamable.
– As persoas organizadoras ou responsables das fogueiras, deberán ser maiores de idade, sendo responsables da súa total e correcta extinción, coidando de que, ao remate da mesma, as cinzas queden totalmente apagadas.
– Con exceso de vento queda prohibido prender fogueiras.
– No suposto de que o índice de risco diario de incendio forestal (IRDI) sexa moi alto ou extremo o día da celebración, quedará totalmente prohibida a realización das fogueiras previamente comunicadas ou autorizadas.

Esta Alcaldía fai unha chamada á veciñanza para o cumprimento destas normas.

Contratación laboral temporal “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL”

O prazo para presentar solicitude de participación mediante instancia xenérica remata o martes 14/06/2022.

A entrevista terá lugar o xoves 16/06/2022 ás 10:00 horas.

Contratación laboral temporal APROL RURAL 2022

A entrevista terá lugar o vindeiro luns 13/06/2022 ás 09:30 horas no Centro Multiusos do Mosteiro.

Con motivo da renuncia voluntaria por parte das persoas seleccionadas que figuran na Acta do Tribunal do 15 de xuño de 2022, procédese a solicitude de ampliación de oferta de Emprego para un posto de peón forestal no programa APROL RURAL 2021

Os novos candidatos/as serán citados/as para entrevista o vindeiro martes día 21 de xuño ás 9:30 horas, no Centro Multiusos do Mosteiro.

CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN INTERINA MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DUNHA PERSOA NA CATEGORÍA DE ORDENANZA, E A FORMACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA NA MESMA CATEGORÍA

Na Resolución de Alcaldía 2022-0162 do 20/04/2022, aprobáronse as bases que regularán a convocatoria do proceso selectivo para a contratación interina dunha persoa na categoría de ordenanza e a confección dunha listaxe de reserva na mesma categoría mediante o sistema de concurso oposición libre.
O período de presentación de solicitudes será de quince días naturais a contar dende o seguinte ao do publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
As bases íntegras publicaranse no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do Concello (https://meis.sedelectronica.gal).

.

Acceso ao taboleiro de anuncios

 

CAMBIO DE DATA DO SEGUNDO EXERCICIO

Martes 21 de xuño ás 12:00 h no Centro Multiusos do Mosteiro.

PROGRAMA “DEPOTERMAL 2022” (TERMALISMO DEPUTACIÓN)

PERSOAS BENEFICIARIA, REQUISITOS E DESCRICIÓN DO PLAN:
RÉXIME XERAL: -Nacer antes do 1 de Xaneiro de 1972, ser pensionista de xubilación, viuvez ou outras pensións; no caso de nacer antes do 1 de Xaneiro de 1972 ou nunha data posterior, ter recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 65% e/ou persoas coidadoras que precisen un respiro familiar.
RÉXIME ESPECIAL: Persoas con escasos recursos económicos e/ou estar en risco e exclusión social. (Con informe dos servizos sociais comunitarios.-(3 prazas por Concello o programa de asistencia diaria).-(2 prazas programa pernoita).


“PROGRAMA DE ASISTENCIA DIURNA” : Consiste en pasar 5 tardes seguidas de Luns a Venres nos Balnearios de CUNTIS ou HOTEL SPA GALATEA.
Cada día un autobús recollerá ós participantes para o seu desprazamento ó balneario. (Ditos traslados só se prestarán no caso de que haxa un número mínimo de persoas por parada en cada concello, segundo se determine na oferta técnica da empresa adxudicataria)
Prezos a pagar polo usuario xa descontado o cofinanciado:
A deputación provincial aporta ata un máximo de 53,55 € por praza e o Concello 15 €.
A subvención que percibirá cada persoa solicitante das prazas ordinarias calcularase en función da súa renda persoal de forma individual e mensual, de acordo cos seguintes tramos (tómase como referencia o salario mínino interprofesional, SMI):

TRAMO DE RENTA Porcentaxe de subvención do precio da plaza Importe subvencionado pola Deputación de Pontevedra
Ata o 100% do SMI 40% 53,55€
Entre o 101% e 150% do SMI 30% 40,16 €
Entre o 151 % e 200% do SMI 20% 26,78 €


“PROGRAMA TERMAL DE PERNOCTACIÓN EN RÉXIME DE PENSIÓN
COMPLETA”: 6 días e 5 noites (Hotel con Balneario).
PARA SOLICITAR PRAZA PEDIRÁN CITA PREVIA nos Servizos sociais comunitarios :
615299895 ata o 2 de Maio. provisto de D.N.I e certificado de pensións e/ou certificado de minusvalía.

Llega700 gestiona las incidencias en la recepción de la señal TDT de la banda de 700 Mhz

Se informa de que el servicio móvil de nueva generación sobre la banda de frecuencia de 700 MHz de los principales operadores móviles se encontrará disponible en su localidad en fechas próximas. En una fase inicial, antes de su plena disponibilidad, verificaremos la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos.

La tecnología prestada sobre la banda de frecuencia de 700 MHz, anteriormente utilizada por la Televisión Digital Terrestre (TDT), permite ofrecer una mejor cobertura en interiores y la mayor extensión de cobertura posible.

Esta red llega para mejorar la velocidad de conexión a internet, servicios de televisión, video y música bajo demanda, así como decenas de nuevos servicios que verán la luz en los próximos años para aprovechar el gran potencial de la tecnología.

La prestación de los servicios móviles en esta banda puede conllevar la aparición de determinadas afectaciones en la recepción de la señal de TDT de los usuarios de su localidad, debido a que se utilizaba anteriormente para el servicio de televisión.

Para solventar dichas afectaciones, en caso de llegar a producirse, los operadores móviles han confiado en la empresa llega700 para resolver cualquier tipo de afectación que pueda producirse a cualquier usuario de TDT y en cualquier punto del territorio nacional que se vea afectado por este motivo.

Con tal fin, han habilitado un teléfono de atención gratuito al que pueden recurrir todos los usuarios que necesiten solicitar la actuación en sus instalaciones para la solución de las afectaciones y, de este modo, que pueda restablecerse el servicio TDT con total normalidad.

A estos efectos, les informamos que el número de atención gratuito para los ciudadanos es el siguiente:
900 833 999

Y la página web con toda la información al respecto es:
www.llega700.es

Una vez iniciada la prestación del servicio mencionado, en este número de teléfono se atenderá cualquier solicitud de solución de afectación que presenten los vecinos, siendo atendidas inmediatamente y con la máxima celeridad.

Tras la notificación de la afectación por parte de los vecinos, un técnico cualificado se desplazará donde se haya detectado la afectación y procederá a realizar las labores de acondicionamiento necesarias para solventarla. Todo ello sin coste alguno para ellos.


Conexiones móviles más veloces y mejor cobertura llegan a MEIS con los despliegues 4G y 5G

  • Las operadoras de telefonía móvil comienzan a ofrecer en MEIS servicios móviles de nueva generación, 4G y 5G, en las bandas de 700 y 800MHz.
  • La nueva tecnología permitirá a los meisinos disfrutar de servicios de datos móviles de alta velocidad, mejorará la cobertura en el interior de edificios y ampliará la extensión geográfica.
  • Llega700 es la entidad encargada de garantizar la compatibilidad de este servicio con la TDT.

Meis, 3 de marzo de 2022.- Las operadoras de telefonía móvil, Telefónica, Vodafone y Orange,  han anunciado que durante las próximas semanas realizarán en MEIS el proceso de implantación de los servicios de telefonía móvil de nueva generación, 4G y 5G, sobre las bandas de 800 y 700 MHz, respectivamente, lo que permitirá a los meisinos disfrutar de conexiones móviles de alta velocidad con una mejor cobertura en el interior de los edificios y mayor extensión geográfica.

Para garantizar la compatibilidad de la nueva tecnología con la televisión digital terrestre (TDT), Llega700 es la entidad puesta en marcha por los operadores para solucionar cualquier afectación en la recepción de la señal de televisión. 

El proceso de implantación se está realizando de forma paulatina por toda la geografía nacional. Para comprobar las localidades donde ya están activos estos servicios se puede consultar el siguiente enlace: https://www.llega700.es/contacto_mapa.php

El despliegue se enmarca en lo establecido en el Real Decreto 579/2019, de 11 de octubre, a partir del cual se procedió a la liberación de las frecuencias entre 694 y 790 MHz (canales 49 al 60 de UHF) que hasta entonces se empleaban para la recepción de la Televisión Digital Terrestre, proceso también conocido como Segundo Dividendo Digital. A partir de entonces, dichas frecuencias fueron asignadas a las operadoras de telefonía móvil para prestar sus servicios de telefonía móvil de nueva generación.

Principales ventajas: más y mejor cobertura

Con la nueva red móvil se ha abierto la puerta a innovadores servicios y aplicaciones, además de proporcionar significativas mejoras tanto en la velocidad de descarga, como de envío de datos (fotos, música o contenidos audiovisuales de alta definición) o permitir sacar el máximo partido a aplicaciones online, como los videojuegos. 

La red de telefonía móvil de nueva generación introduce dos mejoras fundamentales. La primera es la solvencia de los diversos problemas relacionados con orografías complicadas presentes en la geografía española donde tradicionalmente fallaba la cobertura. La segunda, es la gran penetración en zonas interiores de los edificios.

La nueva generación también facilita la introducción de nuevos servicios en el área empresarial y de las administraciones públicas, como aplicaciones empresariales en movilidad con alto contenido multimedia o el uso de la videollamada, entre otros.

Además, la mayor cobertura que alcanza el despliegue en las bandas de 700 y 800 MHz mejorará el servicio en el interior de edificios y será la banda que permita extender geográficamente el servicio de forma eficiente.

Garantizando la compatibilidad de la red móvil de nueva generación y la TDT

Llega700 es la entidad gestora encargada de ofrecer los servicios que garantizarán la compatibilidad entre la puesta en marcha de la emisión móvil 4G y 5G en las bandas de 800 y 700 MHz, respectivamente, y la recepción del servicio de TDT.

Para garantizar esta compatibilidad, Llega700 presta a los ciudadanos una serie de servicios gratuitos que incluye un procedimiento correctivo tras el encendido de las estaciones, por el que llega700 se encargará de atender a los usuarios afectados gestionando y resolviendo posibles afectaciones sin coste alguno.

Para gestionar estos servicios, se ha puesto a disposición de los ciudadanos un teléfono de atención gratuito (900 833 999) y una página web www.llega700.es

Más información:

prensa@llega700.es

@llega700