PLAN CONCELLOS 2020 – LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

A Deputación de Pontevedra concedeulle ao Concello de Meis na súa sesión ordinaria da Xunta de Goberno do 21 de febreiro de 2020, unha subvención por importe de 108.905,49 € con cargo ao PLAN CONCELLOS 2020 – LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS para levar a cabo a contratación de 9 persoas desempregradas durante 8 meses, a través dos Servizos Públicos de Emprego, que reúnan os requisitos establecidos na Base Oitava do citado plan (BOPPO nº 242 do martes 18 de decembro de 2018).

Con motivo da crise sanitaria provocada polo COVID-19 tivemos que facer unha reformulación da solicitude inicial para adaptala á nova situación. A raíz desta reformulación, a Deputación de Pontevedra adoptou unha modificación do acordo inicial na súa sesión ordinaria do 22 de maio de 2020 e concedeunos unha subvención por importe de 106.909,60 € con cargo ao PLAN CONCELLOS 2020 – LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS para levar a cabo a contratación de 10 persoas desempregradas durante 7 meses, a través dos Servizos Públicos de Emprego, que reúnan os requisitos establecidos na Base Oitava do citado plan (BOPPO nº 242 do martes 18 de decembro de 2018).

Por decreto de Alcaldía de 28 de maio de 2020 resolveuse a contratación laboral temporal, a xornada completa, durante 7 meses, de 10 persoas desempregadas:           2 peóns de obras públicas en xeral, 1 fontaneiro/a, 1 pintor/a, 1 electricista, 2 albaneis, 2 carpinteiros/as e 1 peóns forestal. Os contratos iniciáronse o 1 de xuño de 2020.

O coste salarial total destas contratacións ascende a 110.474,00 € polo que a aportación municipal será de 3.564,40 €.

As contratacións levadas a cabo responden a necesidades de persoal urxentes e inaprazables, é dicir, necesidades mínimas para o exercicio das súas funcións ou para o desempeño das súas compentencias en termos razoables de eficacia.

EXPOSICIÓN PÚBLICA DA MATRÍCULA DO IAE CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO 2020

EXPOSICIÓN PÚBLICA DA MATRÍCULA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO 2020

De conformidade co artigo 90 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a matrícula do Imposto sobre Actividades Económicas do exercicio 2020 exponse ao público nos Concellos, que máis adiante se relacionan, durante 15 días naturais dende o día seguinte ó da publicación do presente anuncio.

Contra os actos de inclusión dun suxeito na matrícula, así como a súa exclusión ou alteración de calquera dos datos que deben constar na mesma, os interesados poderán interpor no prazo dun mes, a contar desde o seguinte ó do remate do período de exposición pública, recurso de reposición perante o órgano da Administración Tributaria do Estado competente ou reclamación económica-administrativa ante o Tribunal Económico-Administrativo Rexional de Galicia no mesmo prazo, sen que poidan interpoñerse simultaneamente ámbolos recursos (art. 91 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e art. 4 do Real Decreto 243/1995, de 17 de febreiro).

ARBO                                                   MORAÑA

BARRO                                                MOS

BAIONA                                              NEVES, AS

CALDAS DE REIS                             NIGRÁN

CAMBADOS                                       OIA

CAMPO LAMEIRO                           PAZOS DE BORBÉN

CANGAS                                              POIO

CAÑIZA, A                                          PONTEAREAS

CATOIRA                                            PONTE-CALDELAS

CERDEDO–COTOBADE                PONTECESURES

COVELO                                             PORRIÑO, O

CRECENTE                                        PORTAS

CUNTIS                                               RODEIRO

DOZÓN                                               ROSAL, O

ESTRADA, A                                      SALCEDA DE CASELAS

FORNELOS DE MONTES              SALVATERRA DE MIÑO

AGOLADA                                          SANXENXO

GONDOMAR                                     SILLEDA

LALÍN                                                 SOUTOMAIOR

LAMA, A                                             TOMIÑO

MEAÑO                                               TUI

MEIS                                                   VALGA

MOAÑA                                              VILABOA

MONDARIZ                                       VILA DE CRUCES

MONDARIZ-BALNEARIO             VILANOVA DE AROUSA

Pontevedra, (asinado dixitalmente)

 

Cobranza en período Voluntario dos tributos municipais. Calendario de cobro de xuño a decembro do exercicio 2020

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que no BOP núm. 98 do luns 25 de maio publicouse unha resolución pola que se lle dá publicidade ao novo calendario de cobro dende xuño a decembro do ano 2020, consonte os cadros que se indican máis abaixo e se informa do Plan de pagamento personalizado COVID-19, para fracciona-lo pagamento do IBI, do IVTM e do IAE:

 

Taxas e Prezos Públicos Data inicio Data fin Data cargo domiciliados
2º semestre lixo 2019 6 de febreiro 22 de xuño 6 de marzo
2º semestre auga 2019 15 de xullo 15 de setembro 2 de setembro
1º semestre lixo 2020 16 de setembro 16 de novembro 2 de novembro
1º semestre auga 2020 30 de outubro 30 de decembro 2 de decembro

Os requisitos para acollerse ao Plan de pagamento personalizado COVID-19 son os seguintes:

– Solicitude presentada antes do 15 de xuño de 2020 a través da OVT (https://ovt.depo.gal) ou a través do resto de sistemas regulamentados na LPACAP co modelo normalizado.

– O pagamento realizarase ata en 6 mensualidades.

– O plan rexerase, en todo o non disposto, pola Ordenanza fiscal xeral do ORAL.

– Non existirá contía mínima no importe de cada prazo.

– A acollida a este plan supoñerá a incorporación adicional ao plan de pagamentos establecido no artigo 80.B) da Ordenanza fiscal xeral do ORAL, salvo renuncia expresa da persoa interesada.

O que fago público para xeral coñecemento.

 

Servizo de impresión de tarefas escolares para familias en situación de vulnerabilidade

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que unha vez a situación de emerxencia sanitaria que deu lugar á declaración do Estado de Alarma se vai compoñendo, e imos cara a “Nova Normalidade” e xa se flexibilizou o confinamento e se permiten os desprazamentos dentro da provincia e polo tanto xa se pode acudir tanto ás copistarías como ás tendas de consumibles informáticos; a partir do 1 de xuño o servizo de impresión de tarefas escolares que o Concello de Meis viña prestando á tódalas familias sen distinción, só se lle prestará a aquelas familias en situación de vulnerabilidade.

Aquelas familias que precisen facer uso deste servizo deberán comunicarllo á Concelleira de Servizos Sociais a través do número de teléfono 639203372 ou a través do correo electrónico maria.sancho@meis.gal.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Consulta do Censo Electoral

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que co gallo das Eleccións ao Parlamento de Galicia que terán lugar o vindeiro domingo 12 de xullo de 2020, pode ser consultado o Censo Electoral de Meis nas oficinas municipais entre o 25 de maio e o 1 de xuño de 2020, ambos incluídos, previa identificación da persoa interesada, para os efectos de exame e reclamacións.

O que fago público para xeral coñecemento.

 

Reapertura do Punto Limpo

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que unha vez a situación de emerxencia sanitaria que deu lugar á declaración do Estado de Alarma se vai compoñendo, e imos cara a “Nova Normalidade” a partir do martes 26 de maio reabrirase o Punto Limpo situado no Mercado de Gando nas mesmas condicións de antes:

O Punto Limpo é exclusivamente para persoas particulares con veciñanza en Meis.

O uso do Punto Limpo está PROHIBIDO A EMPRESAS.

Os días e horas no que estará aberto o Punto Limpo son os que se indican a continuación:

Martes e Xoves: Dende as 09:00 ata as 13:00 horas.

e 3º sábado do mes: Dende as 09:00 ata as 13:00 horas.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Que facer coas mascarillas despois de usalas

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que unha vez a situación de emerxencia sanitaria que deu lugar á declaración do Estado de Alarma se vai compoñendo, e podemos saírmos da casa a pasear por Meis, comprobamos que as mascarillas despois de usalas acaban onde non é debido: tiradas no chan.

Isto, que é unha mostra de falta de civismo, nas actuais circunstancias é un grave problema de sáude pública.

Polo ben de toda a cidadanía comunicamos que á hora de desbotar as mascarillas os guantes e outros productos hixiénicos, hai que metelos nunha bolsa única pechada dentro da bolsa do lixo que vai ao colector verde.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Reapertura ao público da Biblioteca Municipal

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que logo da declaración do estado de alarma polo RD 463/2020, e logo da publicación no BOE nº 130 do sábado 9 de maio de 2020 da Orden SND/399/2020, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidade e en aplicación do disposto no Artigo 23 desta orde procédese unha vez que tanto as instalacións como os fondos da biblioteca se desinfectaron e se hixienizaron, á reapertura da Biblioteca municipal de Meis a partir do luns 18 de maio en horario de 10 a 13 e de 16 a 20 horas de luns a venres.

Que se permite o préstamo e a devolución de obras, así como a información bibliográfica e bibliotecaria.

Que NON se poden levar a cabo actividades culturais, actividades de estudio en sala ou de préstamo interbibliotecario, así como calquera outro servizo destinado ao público distinto dos mencionados no parágrafo anterior. Así mesmo, NON se poderá facer uso dos ordenadores e medios informáticos das bibliotecas destinados para uso da cidadanía, así como de catálogos de acceso público en liña ou catálogos en fichas da biblioteca.

Que as obras serán solicitadas polas persoas usuarias e proporcionadas polo persoal da biblioteca en atención individualizada.

Que NON pode entrar máis dunha persoa á vez na sala. Os menores terán que vir necesariamente acompañados dun adulto. Antes de entrar na sala deberán observarse os protocolos de hixiene (lavado de mans con xel hidroalcólico e mantemento da distancia de seguridade -2 metros-).

Que as obras devoltas terán unha corentena de 14 días.

Para máis información: teléfono 615522445 e no correo biblioteca@meis.gal.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Atención ao público no Concello de Meis

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que logo da declaración do estado de alarma polo RD 463/2020, e seguindo as Recomendacións da FEGAMP aos Concellos para a reanudación da actividade no contexto da crise do COVID-19, a partir do luns 18 de maio o persoal municipal estará traballando a porta pechada na Casa do Concello.

Recoméndase a realización de trámites a través da sede electrónica meis.sedelectronica.gal e as consultas telefónicas chamando ao número 986712001 (De 9 a 14 horas os días laborables).

Que a atención presencial nas dependencias municipais realizarase a través de cita previa, contactando mediante correo electrónico ou chamada telefónica segundo se indica a continuación:

Servizo / Persoa de contacto

 

Teléfono

 

Correo electrónico

Rexistro Xeral/ Rosana Sanz

986712001/

615522463

correo@meis.gal

Padrón de Habitantes-Certificados de Bens/ Jose Blanco

615522462

jose.blanco@meis.gal

Cultura / Javier Martínez

615299817

javier.martinez@meis.gal

Servizo Xurídico/ Pedro Pérez

(De luns a mércores)

615299833

servizoxuridico@meis.gal

Traballadora Social /Ana Vázquez

615522460

traballador.social@meis.gal

Educadora Familiar /Celia Frieiro

615299895

educadora.familiar@meis.gal

Urbanismo/ María Doce

615522461

maria.doce@meis.gal

Arquitecto/ Dani Rubio

615522451

urbanismo@meis.gal

Secretaría Xeral/ Carmen Merino

615522459

secretaria@meis.gal

Secretaría/ Ramón Fariña

615522454

ramon@meis.gal

Tesoureiría /Romi Cores

615522455

contabilidade@meis.gal

Intervención/ Mary Carracelas

615522453

intervencion@meis.gal

Técnico de Emprego/ Mary Carmen Rey

615522456

tecnico.emprego@meis.gal

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

Reanudación do prazo de presentación de solicitudes de admisión na Escola Infantil Municipal 0-3 de Meis

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que no BOE nº 67, do sábado 14 de marzo de 2020, publicouse o Real Decreto 463/20202, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Que a Disposición adicional terceira que trata da suspensión dos prazos administrativos sinala o seguinte:

 

1.Suspéndense términos e interrómpense os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público. O cómputo dos prazos reanudarase no momento en que perda vixencia o presente real decreto, ou, de se-lo caso, as prórrogas do mesmo.

 

2.A suspensión de términos e a interrupción dos prazos aplicarase a todo o sector público definido da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

Xa que logo, no caso da admisión na Escola Infantil Municipal 0-3 de Meis o prazo de presentación de solicitudes quedou interrompido o 14 de marzo pola promulgación deste RD 463/2020 polo que declarou o estado de alarma.

Con data 13 de maio de 2020 a Alcaldía por resolución 2020-0156 decretou a reanudación do prazo de presentación de solicitudes de admisión na Escola Infantil Municipal 0-3 de Meis ata o 5 de xuño de 2020

Como aínda estamos en Estado de Alarma a presentación da solicitude e a documentación realizarase de xeito prioritario mediante a Sede Electronica https://meis.sedelectronica.gal.

Tamén se poderá presentar presencialmente no Rexistro Xeral do Concello de Meis dende o luns 18 de maio ata o remate do prazo que será o venres 5 de xuño de 2020.

Para a presentación de xeito presencial será imprescindible concertar cita mediante chamada telefónica ao 986712001 ou mediante o correo electrónico correo@meis.gal.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

Solicitude