AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA SOCIAL POLA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA POLA PANDEMIA DO COVID-19

 Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Proporcionar achega económica para facilitar o acceso aos produtos básicos (alimentación, hixiene persoal e do fogar, farmacéuticos, …) as persoas e/ou familias con dificultades económicas ou en situacións de especial vulnerabilidade para reducir as saídas do domicilio evitando as posibilidades de contaxio e expansión da epidemia.

REQUISITOS:

      – Empadroamento e residencia efectiva no concello de Meis.

      – Que a capacidade económica da unidade de convivencia non supere ou iguale o baremo establecido: 80% IPREM para unha persoa incrementándose nun 20% adicional por cada persoa que integre a unidade de convivencia. Do cómputo de ingresos descontarase o importe do aluguer ou hipoteca, ata un máximo de 350 €.

      – Computarase todos os ingresos obtidos no mes anterior e no mes que solicita a axuda, así como os saldos das contas bancarias de todas as persoas que integran a unidade de convivencia.

CONTÍA DAS AXUDAS: Unha persoa 100 €/mes, dúas persoas 150 €/mes, tres persoas 225€/mes e catro ou máis persoas 300 €/mes.

DOCUMENTACIÓN: A documentación e solicitude poderase realizar por correo electrónico a traballador.social@meis.gal ou educadora.familiar@meis.gal ou coa presentación de fotografías ou outros medios dispoñibles os cales serán indicados polo departamento de servizos sociais.

     – Xustificantes ingresos e saldo bancario de toda a unidade de convivencia.

     – Recibo do aluguer ou hipoteca da vivenda, de ser o caso.

     – Solicitude/declaración responsable que estará colgada na web do concello. Este documento tamén será facilitado polos diversos medios, polo departamento de SS.SS.

     – Calquera outra documentación que requira a traballadora social do Concello.

Para máis información poden chamar ao 986712001 ou 986715578 de 9 a 14 horas.

O que fago público para xeral coñecemento.

 

SOLICITUDE. Pinchar aquí

DECLARACIÓN RESPONSABLE. Pinchar aquí

NOTA ACLARATORIA LIMITE INGRESOS AXUDAS EMERXENCIA COVID-19

NOTA ACLARATORIA DOS REQUISITOS ECONÓMICOS PARA SER BENEFICIARSE DAS AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA SOCIAL POLA SITUACION DE EMERXENCIA SANITARIA –COVID-19

En relación co bando ditado pola Alcaldía de Meis relativo ás Axudas extraordinarias de emerxencia social pola situación de emerxencia sanitaria polo COVID-19 esta Alcaldía ten a ben aclarar o límite dos ingresos da unidade familiar para que esta teña dereito a ser beneficiaria desta liña de axudas:

LIMITE DE INGRESOS DA UNIDADE FAMILIAR:

 

1 persoa

Menos de 430, 27 €/mes

2 persoas

Menos de 516,33 €/mes

3 persoas

Menos de 619,59 €/mes

4 persoas

Menos de 743,51 €/mes

5 persoas

Menos de 892,21 €/mes

6 persoas

Menos de 1.070,65 €/mes

7 persoas

Menos de 1.284,78 €/mes

8 persoas

Menos de 1.541,74 €/mes

9 persoas

Menos de 1.850,09 €/mes

10 persoas

Menos de 2.220.11 €/mes

11 persoas ou máis

20% adicional por persoa

Axudas extraordinarias pola crise do Covid 19 ás persoas usuarias do comedor escolar

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que no DOG nº 62, do luns 30 de marzo de 2020, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publicou a Orde do 27 de marzo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19, co levantamento dos prazos de suspensión do procedemento (código de procedemento ED601B).

Que en relación a esta liña de axudas informo ás posibles persoas beneficiarias (aquelas que pagan menos de 4,5 €):

REQUISITOS: Familias con un/ha ou máis fillos/as escolarizados/as en centros públicos con comedor xestionado pola consellería que teñan a condición de comensais gratuitos ou pagadores dun euro nas relación de comensais correspondentes ao 31 de xaneiro de 2020.

SOLICITUDES Tendo en conta a condición previa de comensal gratuito ou semigratuito dun euro, as solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado disponible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

As familias que acrediten dificultades para formalizar a solicitude por medios electrónicos poderán solicitar que o equipo directivo do centro educativo en que se escolarizan as/os súas/seus fillas/os colaboren na formalización da solicitude. Para estes efectos, os centros con comedor escolar habilitarán un horario especifico que anunciarán ás familias.

PRAZO: Dende o 31 de marzo ao 6 de abril de 2020.

FORMA DE SOLICITALO: Enviando os seguintes datos a axuda@cpimosteiromeis.com:

-Nome do/a alumno/a.

-Curso e grupo.

-Nome do/a titor/a legal.

-DNI do/a titor/a legal.

-Número de conta bancaria do/a titor/a legal.

O que fago público para xeral coñecemento.

 

Suspensión do prazo de pagamento de taxas municipais recadadas para o Concello de Meis polo ORAL e Compensación dos ingresos xa realizados correspondentes ao mes de marzo polas actividades sociodeportivas e polo servizo da gardería municipal

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

I

Que en relación coa recadación por parte do ORAL dos recibos da taxa polo servizo de recollida de lixo do 2º semestre de 2019 e mailos recibos de 2019 da taxa polos vaos que, inicialmente remataba o 6 de abril, e dado que a atención ao público no ORAL está suspendida mentres esteamos en estado de alarma, a Dirección do ORAL vén de publicar no BOP nº 57 de 24 de marzo unha resolución pola que prorroga o prazo de pago en voluntaria destes tributos mentres estea vixente o estado de alarma.

Que así mesmo, 10 días despois de que se decrete o remate desta situación o ORAL publicará unha nova data de remate do período voluntario.

II

Que no que atinxe aos prezos públicos polas actividades sociodeportivas e polo servizo da gardería municipal, cando se volva á normalidade compensarase o medio mes xa pagado de marzo e no que non se prestou o servizo polo estado de alarma.

O que fago público para xeral coñecemento.

 

Atención Pediátrica

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que a Xerencia de Atención Primaria do Sergas, por causa da crise sanitaria ocasionada polo coronarivus COVID-19, decidiu reorganizar a atención pediátrica do seguinte xeito:

A pediatra que presta os seus servizos habitualmente en Meis, atenderá telefónicamente dende o Centro de Saúde de Baltar, no número 986723128.

No caso de que se considerase necesaria unha exploración presencial, concertarase cita telefónica no PAC de Cambados, no número 986524150, onde un/ha pediatra diferente procederá á atención á hora concertada.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Cumprimento confinamento na casa

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que no BOE nº 67, do sábado 14 de marzo de 2020, publicouse o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Que no BOE nº 73, do mércores 18 de marzo de 2020, publicouse o Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Que o Artigo 7 que trata da liimitación da liberdade da circulación das persoas sinala que durante a vixencia do estado de alarma as persoas únicamente poderán circular polas vías ou espazos de uso público para a realización individualmente de certas actividades como adquisición de alimentos e produtos farmacéuticos e de primeira necesidade ou asistir a centros, servizos e establecementos sanitarios.

Neste sentido, no tocante á asistencia aos centros de saúde, deberá obrigatoriamente acudir con cita previa e logo da indicación do profesional sanitario.

Nos momentos nos que vivimos o uso das tecnoloxías ao noso alcance (teléfono, internet…) fan posible que a obtención dunhas receitas, unha cita para un especialista ou certas consultas se poidan tramitar por teléfono dende a casa, sen necesidade de saír dela.

En caso de necesidade de atención en persoa, iso decidiráo o médico, quen citará ao paciente a unha hora determinada, debendo ser puntual, para evitar coincidir con outras persoas.

Se se teñen síntomas de Coronavirus (febre, tose e falta de aire) NON se debe acudir ao centro médico, senón que se debe chamar ao número de teléfono 900 400 116, onde lle indicarán que facer e se a situación fose de emerxencia débese chamar ao 061.

En todos nós está que isto dure máis ou menos e que a situación vaia a peor máis rápido.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Interrupción de prazo de matrícula na Escola Infantil Municipal 0-3 de Meis

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que no BOE nº 67, do sábado 14 de marzo de 2020, publicouse o Real Decreto 463/20202, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Que a Disposición adicional terceira que trata da suspensión dos prazos administrativos sinala o seguinte:

1.Suspéndense términos e interrómpense os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público. O cómputo dos prazos reanudarase no momento en que perda vixencia o presente real decreto, ou, de se-lo caso, as prórrogas do mesmo.

2.A suspensión de términos e a interrupción dos prazos aplicarase a todo o sector público definido da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Xa que logo, no caso da matriculación na Escola Infantil Municipal 0-3 de Meis o prazo quedou interrompido o 14 de marzo pola promulgación deste RD 463/2020 polo que declarou o estado de alarma.

Como por outra banda, priorízase a atención telemática e/ou telefónica sobre a presencial, e dado que a directora da gardería estará en réxime de teletraballo, pódese pedir a solicitude ou mandar documentación aos seguintes correos electrónicos:

eim@meis.galmeis@cativos.com

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Medidas durante o Estado de alarma

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que logo da declaración do estado de alarma polo RD 463/2020, e seguindo as instrucións da FEGAMP, esta mañá creouse a Comisión Municipal de seguimento da evolución do COVD-19, na que se acordou que a partir do 17 de marzo e mentres dure o estado de alarma o Concello de Meis habilitase un servizo de emerxencia para axudar ás persoas maiores e/ou en situación de vulnerabilidade para a compra de alimentos de primeira necesidade e medicinas, para evitar que saian dos seus domicilios.

Para iso poderán chamar aos seguintes números de teléfono:

986712001 (De 9 a 14 horas os días laborables).

986712211 (Durante as 24 horas do día).

Que a atención ao público (con servizos mínimos) nas dependencias municipais limitarase a casos de extrema necesidade, chamando con anterioridade para verificar esa necesidade da presenza da/o veciña/o.

Recoméndase a realización de trámites a través da sede electrónica meis.sedelectronica.gal e as consultas telefónicas chamando ao número 986712001 (De 9 a 14 horas os días laborables).

Prégase á cidadanía a maior colaboración e o exhaustivo cumprimento do disposto na lexislación vixente e nas normas que se van dictando.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Cancelación e suspensión de eventos

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que logo da declaración do estado de alarma polo RD 463/2020, e unha vez reunido o goberno municipal de Meis esta mañá acordou a cancelación dos eventos relacionados coa Semana Santa de Paradela.

Que unha vez posto o goberno municipal en contacto coas respectivas comisións organizadoras acordouse a suspensión da Romaría das Cabezas de A Armenteira e da Romaría de San Gregorio de Paradela.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Medidas preventivas polo Coronavirus

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que como medida preventiva en relación ao COVID-19 e unha vez adoptadas diversas medidas por parte do Estado, a Xunta de Galicia e, a Deputación de Pontevedra, o Concello de Meis adopta as seguintes medidas:

  • A atención ao público nas dependencias municipais limitarase a casos de extrema necesidade, chamando con anterioridade para verificar esa necesidade da presenza da/o veciña/o.
  • Recoméndase a realización de trámites a través da sede electrónica meis.sedelectronica.gal e as consultas telefónicas chamando ao número 986712001.
  • A partir do 13 de marzo tódalas actividades deportivas, educativas, culturais, sociais organizadas e/ou autorizadas por este Concello quedan suspendidas durante os vindeiros 15 días, condicionado isto á evolución da situación.
  • A partir do 13 de marzo suspéndese durante os vindeiros 15 días, condicionado isto á evolución da situación, o uso dos seguintes centros municipais: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS (PAVILLÓN E CAMPOS DE FÚTBOL), CENTRO MULTIUSOS (BIBLIOTECA, OMIX) E AUDITORIO, ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL, ESCOLA DE MÚSICA, CENTROS SOCIAIS, ALBERGUE DE PEREGRINOS, MERCADO DE GANDO, MERCADO DE ABASTOS E MERCADILLO.
  • Recoméndase a non celebración de actividades e festas privadas.
  • Recoméndase ás asociacions e entidades de Meis que eviten aglomeracións durante os vindeiros 15 días, condicionado isto á evolución da situación.
  • Recoméndase á veciñanza que lave acotío as mans con auga e xabón e evite todo contacto físico con outras persoas.
  • Recoméndase que se sigan as instrucións ditadas polo Ministerio de Sanidade e a Consellería de Sanidade. Información no 900400116.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.