Tarxeta benvida 2022

A Conselleria de Política Social convoca a axuda económica, a través da“Tarxeta benvida”, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declarados en situación de garda con fins adoptivos no ano 2022.
 
👥PERSOAS BENEFICIARIAS E REQUISITOS:
 Ter fillos ou fillas ou fillos nados/as entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 2022.
 Ter constituída a adopción ou ser declarado/a en situación de garda con fins adoptivos dun ou máis nenos/as entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 2022.
 Galegos e galegas e os seus descendentes que se atopen en calquera dos dous supostos anteriores e, tendo residido fóra de España, retornen a Galicia durante o ano 2022.
 Igualmente poderán beneficiarse das contías previstas no artigo 4.2 aquelas familias que obtivesen a axuda de carácter xeral de 1.200 €, ou non accedesen a ela por superar os ingresos previstos, nas respectivas convocatorias do ano 2020 e 2021 e experimentasen unha variación á baixa da renda da unidade familiar que implique ter dereito a elas.
 Excepcionalmente, a axuda poderá percibirse ata un ano máis sempre que a unidade familiar este técnicamente valorada en situación de especial vulnerabilidade e o soliciten dentro dos dous meses anteriores á data na que o neno ou nena faga os tres anos.
 
O prazo de presentación de solicitudes: 2 meses contados partir do día seguinte ó nacemento do neno/a ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción.
 
No suposto de que a persoa solicitante sexa emigrante retornada a Galicia en 2022 e sempre que o fillo ou filla nacera con anterioridade ao seu regreso, o prazo será de 3 meses, que se contarán a partir do día seguinte a aquel que conste na documentación fidedignamente e data de retorno a España.
 
Opcionalmente , poderá presentarse a solicitude durante o período de xestación estando en todo caso, a súa concesión supeditada ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 3.
 
Para solicitar a axuda solicitarán cita telefónica☎️ nos SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS á educadora familiar 615299895- 986712001/712101, e provistos da seguinte documentación:
 libro de familia da unidade familiar.
 Certificado de empadronamento de toda a unidade familiar.

ℹ SUSPENSIÓN DA GALA MEISIN@S DO ANO

Debido ao empeoramento da situación sanitaria orixinada pola COVID-19 en Meis, polo aumento de casos positivos que están xurdindo, quedan suspendidas a realización das actividades culturais que se realizan nos locais pechados municipais.
Polo tanto, indicamos que a GALA MEISIN@S DO ANO, programada para celebrar o sábado 8 de xaneiro no auditorio municipal do Mosteiro, queda SUSPENDIDA ata que a situación sanitaria nolo permita.
Sí se manten a Cabalgata e recepción dos REIS MAGOS o día 5 de xaneiro, saíndo ás 11:45h dende o pavillón ata o mercado de abastos.

🙋 PLAN DE MOBILIDADE SOSTIBLE

🚶‍🚴‍🚌 O Concello de Meis inicia a redacción do seu Plan de Mobilidade Sostible, unha ferramenta de planificación estratéxica do territorio coa que implantar formas de desprazamentos máis sostibles e mellorar a accesibilidade.

👷‍♀️Namentres o equipo redactor comeza a avaliar a calidade do espazo público e localizar aqueles puntos sobre os que actuar, 👨‍💻 o Concello lanza unha enquisa veciñal para facilitar a participación da cidadanía no proceso, coñecendo así as súas demandas, propostas e hábitos de mobilidade.

🖱O cuestionario online, que é de carácter anónimo, poderá cubrirse ata o 16 de xaneiro, a través do seguinte enderezo: http://plandemobilidade.com/meis/

 🗣Esta consulta sumarase ás mesas de participación cidadá e entrevistas con axentes chave que se porán en marcha, e complementariamente, a veciñanza tamén poderá enviar suxestións ao enderezo 📧 meis@plandemobilidade.com

 🤝Non o dubides, e súmate ao Plan de Mobilidade, a túa participación é clave!

SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE CULTURAL BAMBOLINA

Debido ao empeoramento da situación orixinada pola COVID-19 en Meis, polo aumento de casos positivos que están xurdindo, queda suspendida a realización das actividades culturais que se realizan nos locais pechados municipais.
Polo tanto, indicamos que o espectáculo clown BAMBOLINA a cargo da compañía Barafunda, que se ía a celebrar éste domingo 26 de decembro no auditorio municipal do Mosteiro, queda SUSPENDIDO ata novo aviso.
Si se manten a visita do APALPADOR o vindeiro mércores 29 de decembro ás 13:00h no mercado de abastos (local aberto).
 

🏅RESULTADO DO III CONCURSO DE DECORACIÓN DE NADAL COMERCIAL/HOSTALEIRO 2021.

Hoxe 21 de decembro, rematado o concurso e verificada a foto con máis “me gusta”, indicamos que os/as gañadores/as do concurso con máis “me gusta” no seu albúm publicado no Facebook do Concello de Meis, son os seguintes:
🥇1º GAÑADOR: BAR O COMERCIO CON 357 “ME GUSTA”
🥈2º GAÑADOR: AUTOSERVICIO MONTSE CON 295 “ME GUSTA”
🥉3º GAÑADOR: VINOTECA CASADAFEIRA CON 232 “ME GUSTA”
Noraboa a todxs por participar‼
A entrega dos premios farase o 8 de xaneiro na gala ” Meisin@s do ano”.

PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL DO IMSERSO 2022 (BALNEARIOS)

COMEZA O PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL DO IMSERSO 2022 (BALNEARIOS).
REQUISITOS DAS/DOS SOLICITANTES:
Ser pensionista de xubilación ou incapacidade permanente.
Pensionista por outros conceptos ou preceptor de prestacións ou subsídios de desemprego con 60 ou mais anos de idade.
Pensionista de viudedade con 55 ou mais anos.
Poderán ir acompañad@s de fill@s com discapacidade , en grao igual ou superior ó 45 % , sempre que o turno o disfruten cos pais e se aloxen na mesma habitación.
AS PERSOAS INTERESADAS ACUDIRÁN ÓS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS (EDUCADORA FAMILIAR ,LUNS OU XOVES E RECOMÉNDASE SOLICITAR CITA TELEFÓNICAMENTE: 615299895)
PRAZO:
-ATA O 30 DE DECEMBRO 2021 para as quendas dos meses de Febreiro ata Agosto ambos inclusive. (Para inclusión en lista de espera si quedan prazas vacantes ou outras circunstancias 12 Maio)
-ATA O 12 DE MAIO DE 2022 para as quendas dos meses de Setembro a Decembro, ambos inclusive. (Para inclusión en lista de espera 27 de Outubro 2022)

AXUDAS PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS DE ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E DEPURACIÓN

O concello de Meis obtivo dúas subvencións de Augas de Galicia destinadas á execución de obras de abastecemento, saneamento e depuración. AU300A:

-Denominación da obra: “TELEXESTION DA EBAL E DAPS MUNICIPAIS”
Orzamento: 35.252,35€
-Importe de adxudicación: 35.132,35€
-Situación das obras: EBAL MOSTEIRO, DAP SANTO TOME, DAP COLEGIO A ARMENTEIRA, DAP SAN MARTIÑO. MEIS. PONTEVEDRA

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL – PROBLEMÁTICA EXISTENTE
En la actualidad el sistema de Abastecimiento de Meis está formado, entre otros, por los Depósitos de Abastecimiento de Agua Potable de Santo Tomé, Colegio A Armenteira y San Martiño.
Se hace necesario actuar sobre los DAP descritos en este Documento Técnico, de cara al control de los parámetros de Calidad del Agua de suministro, dado que su situación como final de red de abastecimiento obliga a que su seguimiento sea mucha más efectivo y continuo que mediante controles puntuales a lo largo del día que se realizan en la actualidad. Además dada la alta capacidad de distribución y rotación que tiene el DAP permitirá un mejor control del agua distribuida a la población.
Actualmente la EBAL y DAPS descritos no disponen de mecanismos de control de su estado, lo que dificulta su mantenimiento, siendo precisa su revisión “in situ”; y por tanto en caso de averías, la administración no es consciente de la parada las bombas hasta la llegada del personal de mantenimiento al lugar; se considera, que el sistema de gestión no está optimizado.
El Concello no tiene constancia de datos exactos ni datos en tiempo real, siendo necesario que el bombeo y depósitos dispongan de sistemas para su modernización, aumentando así la eficiencia y eficacia, contribuyendo al ahorro de agua y energía, ayudando también por tanto a mitigar el cambio climático.

SOLUCIÓN ADOPTADA
Las soluciones pasan por la mejora de la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento, concretamente en el seguimiento del nivel y el seguimiento y regulación de la calidad del agua distribuida de los depósitos de Santo Tomé, Colegio A Armenteira y San Martiño, y el seguimiento del correcto funcionamiento de la EBAL de Outeiro.
Para ello se analizan y estudian las soluciones adecuadas, de forma que se disminuya la vulnerabilidad del Sistema de Abastecimiento, produciendo además un incremento de estabilidad de la distribución.
Se llega a la conclusión de que las mejores soluciones son:
EBAL MOSTEIRO
Dada la importancia de la EBAL Mosteiro es fundamental que esté en perfecta operatividad dado que una parte del suministro del agua potable depende de él.
Por ello se proyecta realizar la medición en continuo del nivel del depósito de aspiración de las bombas mediante sonda de nivel hidrostática.
Por otro lado también se instala un sensor de presión en la tubería de entrada desde la red hasta el depósito de aspiración y también se instala un sensor de presión en el colector de impulsión de las bombas para conocer adecuadamente la presión de impulsión y así poder detectar posibles fugas.
Además para poder tener un seguimiento del consumo energético de las bombas de elevación se instala una Central de Medida del consumo durante su funcionamiento.
DAP Santo Tomé
Al ser este un depósito en final de línea, se hace necesario acometer la Obra de mejora del Sistema de Medición en continuo con la incorporación de aparatos de medida de la calidad del agua. De esta forma se podrá realizar un seguimiento de la calidad de agua de distribución y aumentar el seguimiento sobre las condiciones de la misma de cara a la distribución al usuario final.
Para ello se instalará un Sistema de Medición y Regulación en Continua Cloro Libre y pH, de forma que el equipo instalado sea capaz de dar valores muy fiables de la Calidad el Agua de Distribución. Para poder dar alimentación de agua desde la salida del depósito hasta el Sistema de Medición y Regulación en Continua Cloro Libre y pH se proyecta una bomba toma muestras.
Además se realiza la medición en continua del nivel del Depósito, para lo cual se instalará una Sonda de Nivel hidrostática. Además como seguridad se añade una sonda de nivel tipo boya de nivel máximo y nivel mínimo.
DAP Colegio A Armenteira
Al ser este un depósito en final de línea, se hace necesario acometer la Obra de mejora del Sistema de Medición en continuo con la incorporación de la Medición de parámetros de medida de la calidad del agua. De esta forma se podrá realizar un seguimiento de la Calidad de agua de distribución y aumentar el seguimiento sobre las condiciones de la misma de cara a la distribución al usuario final. Para ello se Instalará Sistema de Medición y Regulación en Continua Cloro Libre y pH, de forma que el equipo instalado sea capaz de dar valores muy fiables de la Calidad el Agua de Distribución. Para poder dar alimentación de agua desde la salida del depósito hasta el Sistema de Medición y Regulación en Continua Cloro Libre y pH se proyecta una bomba toma muestras.
Además como seguridad se añade una sonda de nivel tipo boya de nivel mínimo.
DAP San Martiño
Al ser este un depósito en final de línea, se hace necesario acometer la Obra de mejora del Sistema de Medición en continuo con la incorporación de la Medición de parámetros de medida de la calidad del agua. De esta forma se podrá realizar un seguimiento de la Calidad de agua de distribución y aumentar el seguimiento sobre las condiciones de la misma de cara a la distribución al usuario final.
Para ello se Instalará Sistema de Medición y Regulación en Continua Cloro Libre y pH, de forma que el equipo instalado sea capaz de dar valores muy fiables de la Calidad el Agua de Distribución. Para poder dar alimentación de agua desde la salida del depósito hasta el Sistema de Medición y Regulación en Continua Cloro Libre y pH se proyecta una bomba toma muestras.
Además como seguridad se añade una sonda de nivel tipo boya de nivel mínimo.
SISTEMA DE TELEGESTIÓN
Se prevé el suministro e instalación de un programa de Sistema de gestión centralizada SITIAS (SIstema de Telegestión Inteligente de Abastecimiento) o similar; para la recogida de datos (alarmas, estados de funcionamiento, medidas analógicas,…) transmitida por vía módem GPRS desde la EBAL y DAPS, hasta un equipo de control centralizado en el Concello de Meis, con capacidad de obtener información sobre el estado del sistema completo.
Para el acceso a dicha información existirá un programa de acceso mediante usuario y contraseña que se instalará y configurará en el equipo.
La información recopilada y almacenada por el sistema permitirá la predicción de posibles fallos en los elementos de las instalaciones antes de que se produzcan.
Esta información será recopilada y almacenada en el programa en un SERVIDOR situado en la NUBE (con capacidad de almacenaje de datos de los parámetros seleccionados de como mínimo 2 años), facilitando así que el acceso sea independiente y que no exista un servidor físico instalado en ningún lugar específico, pudiendo acceder al servidor cualquier usuario que esté registrado y mediante contraseña para poder visualizar y obtener los datos necesarios del sistema de saneamiento bajo supervisión del SITIAS o similar, tanto el instalado como posibles ampliaciones.
De este modo se puede realizar tanto un mantenimiento predictivo, con inspecciones, medidas de control del estado de funcionamiento de los equipos, en base a análisis estadísticos realizados con la información recopilada.

-Denominación da obra: “TELEXESTION DAS EDARES MUNICIPAIS”
-Orzamento: 19.103,87€
-Importe de adxudicación: 18.984,90€
– Situación das obras: (EDARES DE VILAR O PAZO, BARALLA, RIALDONIO – CAVADA, VALBOA, OUTEIRO Y PAIENDES. MEIS. PONTEVEDRA

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL – PROBLEMÁTICA EXISTENTE
Actualmente las EDARES descritas no disponen de mecanismos de control de su estado y por tanto dificulta su mantenimiento, siendo precisa su revisión “in situ”; y por tanto en caso de averías, la administración no es
consciente de la parada de la estación hasta la llegada del personal de mantenimiento al lugar; se considera, que el sistema de gestión no está optimizado.
El Concello no tiene constancia de datos exactos ni datos en tiempo real y por tanto, las estaciones de depuración precisan de sistemas para su modernización y aumento de eficiencia y eficacia, contribuyendo a
mitigar el cambio climático.
SOLUCIÓN ADOPTADA
Se prevé el suministro e instalación de un programa de Sistema de gestión centralizada SITIAS (SIstema de Telegestión Inteligente de Saneamiento) o similar; para la recogida de datos (alarmas, estados de funcionamiento, medidas analógicas,…) transmitida por vía módem GPRS desde la EDAR, hasta un equipo de control centralizado en el Concello de Meis, con capacidad de obtener información sobre el estado del sistema completo.
Para el acceso a dicha información existirá un programa de acceso mediante usuario y contraseña que se instalará y configurará en el equipo.
La información recopilada y almacenada por el sistema permitirá la predicción de posibles fallos en los elementos de las instalaciones antes de que se produzcan.
Esta información será recopilada y almacenada en el programa en un SERVIDOR situado en la NUBE (con capacidad de almacenaje de datos de los parámetros seleccionados de como mínimo 2 años), facilitando así que el acceso sea independiente y que no exista un servidor físico instalado en ningún lugar específico, pudiendo acceder al servidor cualquier usuario que esté registrado y mediante contraseña para poder visualizar y obtener los datos necesarios del sistema de saneamiento bajo supervisión del SITIAS o similar, tanto el instalado como posibles ampliaciones.
De este modo se puede realizar tanto un mantenimiento predictivo, con inspecciones, medidas de control del estado de funcionamiento de los equipos, en base a análisis estadísticos realizados con la información
recopilada.

Plan de acción para o clima e a enerxía sostible (PACES)

O Concello de Meis obtivo unha axuda para a asistencia técnica na
elaboración dun Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES) por un importe de 4.000,00 €, a través das as axudas convocadas pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda na Orde do 26 de xaneiro de 2021, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014 – 2020.

Elaboración plan de seca

Estamos a realizar dentro dos traballos de redacción do Plan de Seca do Concello de Meis, unha enquisa para coñecer a percepción da poboación sobre a seca no municipio.


Participa na enquisa cidadá para o Plan de Seca de Meis.
Coa túa colaboración, conseguiremos mellorar a calidade da auga e paliar os efectos adversos das secas nos sistemas de abastecemento.
O teu parecer é importante!

Envía os teus comentarios e aportacións ao correo correo@meis.gal indicando no asunto Enquisa Plan de seca.

Grazas por participar!