I CONCURSO 2019 DECORACIÓN DE NADAL DE ESCAPARATES E LOCAIS COMERCIAIS/ HOSTALEIROS

Descarga da ficha de inscrición e bases do concurso pinchando aquí

 

BASES REGULADORAS :“I CONCURSO DE DECORACIÓN DE NADAL DE ESCAPARATES E LOCAIS COMERCIAIS/HOSTALEIROS 2019”

OBXETIVOS: O Concello de Meis convoca o I Concurso de decoración de Nadal de escaparates e locais comerciais/hostaleiros, dirixido aos establecementos da localidade. Esta iniciativa ponse en marcha para impulsar as compras nos pequenos comercios e locais de hostalería, para así acadar unha maior reactivación destes sectores nunhas datas tan señaladas como é o Nadal. Dende o Concello pensamos neste concurso para animar aos empresarios a emprender actuacións que reclamen a atención dos compradores.

Impulsar o desenvolvemento dos establecementos do concello, promover a creatividade e a profesionalidade dos establecementos, recoñecendo e premiando, de ser o caso, os mellores traballos realizados.

TEMA: O tema a desenvolver é libre. Poderase empregar calquera técnica ou estilo e a temática deberá estar relacionada coa actividade empresarial que se exerza habitualmente no establecemento, e toda a decoración deberá estar vencellada ao Nadal.

CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN: Para participar nesta “I edición” haberá que comunicalo antes do 2 de decembro, mediante presentación no Concello desta ficha de inscrición.

A decoración do local ou o escaparate deberá estar finalizada o día 5 de decembro e non poderá variarse ata o día 6 de xaneiro de 2020.

A partires do día 5, persoal do concello pasará polos establecementos para sacar fotos á decoración do local ou escaparate para subila ao Facebook do Concello, e serán os propios “ amigos” do Facebook, quen, cos seus votos elixirán o gañador do concurso. Este será aquel, cuxa foto obteña mais “ME GUSTA”.

PREMIOS Establécense os seguintes premios:

1º Reportaxe en prensa + Diploma

2º Diploma

3º Diploma

RESULTADO E ENTREGA DE PREMIOS: O concurso darase por rematado o día 20 de decembro as 12,00h momento no que se verificará a foto con mais “ME GUSTA”

O resultado comunicarase aos establecementos gañadores, publicándose o mesmo tempo na páxina web do concello www.meis.gal e no Facebook Concello de Meis.

A entrega de premios farase o día 22 de decembro, no campo da feira as 13,00h na carpa da Feira do Galo de Curral

CESIÓN DE DEREITOS DE IMAXE: Os participantes do I Concurso de decoración de Nadal de escaparates e locais comerciais/hostaleiros, autorizan ao Concello de Meis ao tratamento e difusión das imaxes dos establecementos participantes no concurso.

PROTECCIÓN DE DATOS: O CONCELLO DE MEIS é o Responsable do tratamento dos datos persoais proporcionados baixo o seu consentimento e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) e na Ley Orgánica 3/2018 de 5 de decembro (LOPDGDD), coa finalidade de xestionar o concurso. Os datos serán conservados de conformidade coa normativa aplicable, mentres exista un interese público para manter o fin do tratamento, así como para fins estatísticos, e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos. Non se comunicarán os datos a terceiros, salvo que fose necesario para a tramitación do procedemento ou por obriga legal. Así mesmo, infórmase que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e os de limitación e oposición ao seu tratamento dirixíndose a CONCELLO DE MEIS. Avda. Cambados – O Mosteiro, 67 – 36637 Meis (Pontevedra). Email: dpo@legalforma.com, así como, no seu caso, reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Conservación, restauración e recolocación do cruceiro de Brea – San Lourenzo de Nogueira

A restauración do cruceiro de Brea, sito en San Lourenzo de Nogueira, chegou ao seu fin. O elemento conta coa máxima protección ao ser Ben de Interese Cultural e probablemente podemos datalo no século XVIII. Esta obra, por valor de 8.409,50 euros, está financiada a través dunha subvención concedida a este Concello pola Deputación de Pontevedra para Conservación, restauración e recolocación do cruceiro de Brea – S. Lourenzo de Nogueira ao abeiro das subvencións para “Rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico cultural ano 2019”.

Consulta do Censo Electoral

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que co gallo das Eleccións Xerais que terán lugar o vindeiro domingo 10 de novembro de 2019, pode ser consultado o Censo Electoral de Meis nas oficinas municipais entre o 30 de setembro e o 7 de outubro de 2019, ambos incluídos, previa identificación da persoa interesada, para os efectos de exame e reclamacións.

O que fago público para xeral coñecemento.

Vertidos impropios á rede de sumidoiros en Gondarei de Arriba e A Bouza (San Martiño de Meis)

MARTA GIRÁLDEZ BARRAL, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MEIS (PONTEVEDRA)

FAGO SABER:

Que a rede de sumidoiros que conduce os vertidos procedentes das vivendas dos lugares de Gondarei de Arriba e A Bouza á depuradora está a sufrir atrancos e avarías que poden ser moi graves e polo tanto precisar de reparacións moi caras, debido á presencia nos vertidos de compresas e toalliñas.

Xa que logo, dende o Concello de Meis apélase á colaboración de toda a cidadanía para contribuír ó bo funcionamento da rede de sumidoiros evitando tirar eses resíduos impropios da rede de saneamento.

O que fago público para xeral coñecemento e efectos.

 

Prazas libres na gardería municipal

MARTA GIRALDEZ BARRAL, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MEIS (PONTEVEDRA)

FAGO SABER

Que na Escola Infantil 0-3 Municipal (EIM) do Concello de Meis quedan prazas vacantes para tódalas idades en horario de tarde (entre as 16:00 a as 20:00 horas).

Prazo de inscrición: ata o 9 de outubro.

Para máis información nos teléfonos 986715305 e 615522447.

O que fago público para xeral coñecemento

Meis, 6 de setembro de 2019

Contratación laboral temporal por acumulación de tarefas, dunha persoa como administrativo

O Concello de Meis pretende a contratación laboral temporal a xornada completa e por un período de 3 meses, mediante un contrato eventual por acumulación de tarefas, dunha persoa como administrativo para prestar servizo nas oficinas municipais, para o que será necesario estar en posesión do título de FPII, bacharelato ou equivalente.

A selección realizarase mediante a valoración de méritos e entrevista, para o que deberán presentar instancia dirixida á alcaldía nas oficinas municipais acompañada do DNI, copia da titulación e dos méritos alegados. As bases estarán publicadas na páxina web do Concello (www.meis.gal).

Presentación de instancias: Prazo de 5 días hábiles contados desde a publicación do anuncio neste xornal.

Anuncio Prensa

Bases da convocatoria

Lista provisional aspirantes admitidos e excluídos Publicada o 07/08/2019

Anuncio lista definitiva aspirantes, data constitución tribunal e data de realización das entrevistas Publicado o 13/08/2019

Publicación puntuacións   Publicado o 22/08/2019

PLAN CONCELLOS 2019 – LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS.

A Deputación de Pontevedra concedeulle ao Concello de Meis unha subvención por importe de 104.176,80 € con cargo ao PLAN CONCELLOS 2019 – LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS para levar a cabo a contratación de 9 persoas desempregradas, a través dos Servizos Públicos de Emprego, que reúnan os requisitos establecidos na Base Oitava do citado plan (BOPPO nº 242 do martes 18 de decembro de 2018). O coste total destas contratacións ascende a 107.649,36 €.

Por decreto de Alcaldía de 13 de marzo de 2019 resolveuse a contratación laboral temporal, a xornada completa, durante oito meses, de nove persoas desempregadas: 2 albaneis, 1 electricista, 1 fontaneiro/a, 1 pintor/a, 1 carpinteiro/a e 3 peóns de obras públicas en xeral. Os contratos iniciáronse o 15 de marzo de 2019.

As contratacións levadas a cabo responden a necesidades de persoal urxentes e inaprazables, é dicir, necesidades mínimas para o exercicio das súas funcións ou para o desempeño das súas compentencias en termos razoables de eficacia.

 

En Meis, a 18 de marzo de 2019.