SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS PARA ASOCIACIÓNS E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESENVOLVAN ACCIÓNS NO CONCELLO DE MEIS

Por Acordo da Xunta de Goberno Local de data 20/08/2020 aprobouse a convocatoria de SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS PARA ASOCIACIÓNS E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESENVOLVAN ACCIÓNS NO CONCELLO DE MEIS PARA O ANO 2020, polo procedemento de concorrencia competitiva.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a de a Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na páxina web do Concello de Meis.

Primeiro. Beneficiarios.

Poderán solicitar as subvencións reguladas nas presentes bases todas as entidades, clubes, asociacións e fundacións validamente constituídas con personalidade xurídica e que reúnan os seguintes requisitos:

• Que carezan de fins de lucro.

• Que teñan o seu domicilio social no Concello de Meis.

• Que realicen actividades de interese municipal.

• Que se atopen inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións e Clubes.

• Que non teñan pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo Concello de Meis.

• Que estean ó corrente das obrigas tributarias.

Segundo. Obxecto

Estas bases afectarán a aquelas celebracións, actividades e eventos que se consideren de interese xeral para o Concello de Meis.

Os beneficiarios poderán ser subvencionados en relación co desenvolvemento das seguintes materias:

A) CULTURA E FORMACIÓN. Proxectos tendentes:

• Ó fomento dos valores culturais do noso concello e á ampliación da oferta cultural municipal.

• Ó fomento da formación, da lectura, das actividades musicais e teatrais e de calquera outra actividade relacionada coa formación e coa expresión artística ou semellantes.

• Ó fomento de actos folclóricos, festivais e semellantes.

• A actuacións puntuais ou de carácter permanente no eido cultural e formativo en todas as súas vertentes: música, teatro, literatura, pintura, danza, encontros, obradoiros, cursos, audiovisuais, conferencias, xornadas, actividades extraescolares e semellantes.

• A actuacións dirixidas á realización das celebracións de festas etnográficas, tradicionais e de valor histórico, gastronómico e cultural: Entroido, Maios, mallas, letras galegas, festas da historia ou semellantes.

• A calquera outra vencellada á cultura municipal en concreto e á galega en xeral.

B) DEPORTE. Proxectos tendentes:

• Ó fomento da práctica deportiva, especialmente dos máis pequenos.

• A organización de campionatos, torneos e escolas deportivas.

• A formación deportiva.

• Ós clubes deportivos.

Terceiro. Contía da axuda.

As aplicacións orzamentarias as que se imputa a subvención son 334.480 e 341.480, e a contía total máxima das subvencións convocadas é de 20.500,00€ e 18.000,00€ respectivamente.

Cuarto. Prazo de presentación de solicitudes.

As solicitudes formularanse no modelo que figura como Anexo da convocatoria. Dirixiranse á Alcaldesa-Presidenta do Concello, e presentaranse no Rexistro de entrada do Concello ou por calquera dos medios sinalados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, no prazo de 30 días naturais desde a publicación do extracto da convocatoria en o Boletín Oficial da Provincia.

A alcaldesa, Marta Giráldez Barral.

Prazo de solicitude ata o 30/09/2020 incluído.

Anuncio extrato convocatoria publicación

Bases subvencións

Anuncio publicado no BOP o 31/08/2020

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

ANEXO VII

ANEXO VIII

AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA SOCIAL POLA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA POLA PANDEMIA DO COVID-19

 Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Proporcionar achega económica para facilitar o acceso aos produtos básicos (alimentación, hixiene persoal e do fogar, farmacéuticos, …) as persoas e/ou familias con dificultades económicas ou en situacións de especial vulnerabilidade para reducir as saídas do domicilio evitando as posibilidades de contaxio e expansión da epidemia.

REQUISITOS:

      – Empadroamento e residencia efectiva no concello de Meis.

      – Que a capacidade económica da unidade de convivencia non supere ou iguale o baremo establecido: 80% IPREM para unha persoa incrementándose nun 20% adicional por cada persoa que integre a unidade de convivencia. Do cómputo de ingresos descontarase o importe do aluguer ou hipoteca, ata un máximo de 350 €.

      – Computarase todos os ingresos obtidos no mes anterior e no mes que solicita a axuda, así como os saldos das contas bancarias de todas as persoas que integran a unidade de convivencia.

CONTÍA DAS AXUDAS: Unha persoa 100 €/mes, dúas persoas 150 €/mes, tres persoas 225€/mes e catro ou máis persoas 300 €/mes.

DOCUMENTACIÓN: A documentación e solicitude poderase realizar por correo electrónico a traballador.social@meis.gal ou educadora.familiar@meis.gal ou coa presentación de fotografías ou outros medios dispoñibles os cales serán indicados polo departamento de servizos sociais.

     – Xustificantes ingresos e saldo bancario de toda a unidade de convivencia.

     – Recibo do aluguer ou hipoteca da vivenda, de ser o caso.

     – Solicitude/declaración responsable que estará colgada na web do concello. Este documento tamén será facilitado polos diversos medios, polo departamento de SS.SS.

     – Calquera outra documentación que requira a traballadora social do Concello.

Para máis información poden chamar ao 986712001 ou 986715578 de 9 a 14 horas.

O que fago público para xeral coñecemento.

 

SOLICITUDE. Pinchar aquí

DECLARACIÓN RESPONSABLE. Pinchar aquí

NOTA ACLARATORIA LIMITE INGRESOS AXUDAS EMERXENCIA COVID-19

NOTA ACLARATORIA DOS REQUISITOS ECONÓMICOS PARA SER BENEFICIARSE DAS AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA SOCIAL POLA SITUACION DE EMERXENCIA SANITARIA –COVID-19

En relación co bando ditado pola Alcaldía de Meis relativo ás Axudas extraordinarias de emerxencia social pola situación de emerxencia sanitaria polo COVID-19 esta Alcaldía ten a ben aclarar o límite dos ingresos da unidade familiar para que esta teña dereito a ser beneficiaria desta liña de axudas:

LIMITE DE INGRESOS DA UNIDADE FAMILIAR:

 

1 persoa

Menos de 430, 27 €/mes

2 persoas

Menos de 516,33 €/mes

3 persoas

Menos de 619,59 €/mes

4 persoas

Menos de 743,51 €/mes

5 persoas

Menos de 892,21 €/mes

6 persoas

Menos de 1.070,65 €/mes

7 persoas

Menos de 1.284,78 €/mes

8 persoas

Menos de 1.541,74 €/mes

9 persoas

Menos de 1.850,09 €/mes

10 persoas

Menos de 2.220.11 €/mes

11 persoas ou máis

20% adicional por persoa

Axudas extraordinarias pola crise do Covid 19 ás persoas usuarias do comedor escolar

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que no DOG nº 62, do luns 30 de marzo de 2020, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publicou a Orde do 27 de marzo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19, co levantamento dos prazos de suspensión do procedemento (código de procedemento ED601B).

Que en relación a esta liña de axudas informo ás posibles persoas beneficiarias (aquelas que pagan menos de 4,5 €):

REQUISITOS: Familias con un/ha ou máis fillos/as escolarizados/as en centros públicos con comedor xestionado pola consellería que teñan a condición de comensais gratuitos ou pagadores dun euro nas relación de comensais correspondentes ao 31 de xaneiro de 2020.

SOLICITUDES Tendo en conta a condición previa de comensal gratuito ou semigratuito dun euro, as solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado disponible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

As familias que acrediten dificultades para formalizar a solicitude por medios electrónicos poderán solicitar que o equipo directivo do centro educativo en que se escolarizan as/os súas/seus fillas/os colaboren na formalización da solicitude. Para estes efectos, os centros con comedor escolar habilitarán un horario especifico que anunciarán ás familias.

PRAZO: Dende o 31 de marzo ao 6 de abril de 2020.

FORMA DE SOLICITALO: Enviando os seguintes datos a axuda@cpimosteiromeis.com:

-Nome do/a alumno/a.

-Curso e grupo.

-Nome do/a titor/a legal.

-DNI do/a titor/a legal.

-Número de conta bancaria do/a titor/a legal.

O que fago público para xeral coñecemento.

 

Axudas

Existen diferentes tipos de axuda para aquelas persoas necesitadas e que reúnan unha serie de condicións.
Os organismos públicos que as conceden son: a Xunta de Galicia, a través da sua Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado e a Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais; e a Deputación Provincial.
As axudas podense solicitar ó través dos Servicios Sociais do Concello, donde recibirá toda a información e colaboración para a realización dos trámites.
Dentro desta misma Web, no apartado de Concello Dixital, pode facer uso de diversos formularios e axudas en directo, sin necesidade de desplazarse ó Concello.