PROGRAMA “DEPOTERMAL 2022” (TERMALISMO DEPUTACIÓN)

PERSOAS BENEFICIARIA, REQUISITOS E DESCRICIÓN DO PLAN:
RÉXIME XERAL: -Nacer antes do 1 de Xaneiro de 1972, ser pensionista de xubilación, viuvez ou outras pensións; no caso de nacer antes do 1 de Xaneiro de 1972 ou nunha data posterior, ter recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 65% e/ou persoas coidadoras que precisen un respiro familiar.
RÉXIME ESPECIAL: Persoas con escasos recursos económicos e/ou estar en risco e exclusión social. (Con informe dos servizos sociais comunitarios.-(3 prazas por Concello o programa de asistencia diaria).-(2 prazas programa pernoita).


“PROGRAMA DE ASISTENCIA DIURNA” : Consiste en pasar 5 tardes seguidas de Luns a Venres nos Balnearios de CUNTIS ou HOTEL SPA GALATEA.
Cada día un autobús recollerá ós participantes para o seu desprazamento ó balneario. (Ditos traslados só se prestarán no caso de que haxa un número mínimo de persoas por parada en cada concello, segundo se determine na oferta técnica da empresa adxudicataria)
Prezos a pagar polo usuario xa descontado o cofinanciado:
A deputación provincial aporta ata un máximo de 53,55 € por praza e o Concello 15 €.
A subvención que percibirá cada persoa solicitante das prazas ordinarias calcularase en función da súa renda persoal de forma individual e mensual, de acordo cos seguintes tramos (tómase como referencia o salario mínino interprofesional, SMI):

TRAMO DE RENTA Porcentaxe de subvención do precio da plaza Importe subvencionado pola Deputación de Pontevedra
Ata o 100% do SMI 40% 53,55€
Entre o 101% e 150% do SMI 30% 40,16 €
Entre o 151 % e 200% do SMI 20% 26,78 €


“PROGRAMA TERMAL DE PERNOCTACIÓN EN RÉXIME DE PENSIÓN
COMPLETA”: 6 días e 5 noites (Hotel con Balneario).
PARA SOLICITAR PRAZA PEDIRÁN CITA PREVIA nos Servizos sociais comunitarios :
615299895 ata o 2 de Maio. provisto de D.N.I e certificado de pensións e/ou certificado de minusvalía.

AXUDAS CONCEDIDAS AO SECTOR DA HOSTALERÍA AFECTADO POLA SITUACIÓN PANDÉMICA DO CONCELLO DE MEIS, SUBVENCIONADAS POLA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, AO ABEIRO DO PLAN CONCELLOS 2021. LIÑA 2.

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, mediante Resolución da Presidencia, de data 31.08.2021, concedeu ao Concello de Meis unha subvención por importe de 13.966,75€, con destino ao  financiamento das axudas contempladas nas bases reguladoras denominadas  “Bases específicas da convocatoria de axudas ao sector da hostalería afectado pola situación pandémica do Concello de Meis”, cun orzamento polo mesmo importe, no marco do Plan Concellos 2021-liña 2 axudas para os sectores mais afectados pola situación pandémica.

 

Indícanse a continuación as persoas e entidades que resultaron beneficiarias destas  axudas, así como os seus importes.

DNI/CIF

NOME ou RAZÓN SOCIAL

IMPORTE

***9060**

José A. Durán Alvarez

2.327,79 €

***0269**

Purificación Casal Bordás C.B.

2.327,79 €

***3256**

Cafetería Bruselas C.B.

2.327,79 €

***6882**

Francisco Javier Gil Ollero

2.327,79 €

***1857**

Gallaecia Food & Coffee S.L.

2.327,79 €

***7781**

Mª Dolores Piñeiro Vazquez

484,85

 

Axudas extraordinarias, con ocasión da declaración do estado de alarma, para a prestación de servizos básicos de emerxencia para os concellos de menos de 20.000 habitantes.

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Meis unha axuda extraordinaria, con ocasión da declaración do estado de alarma, para a prestación de servizos básicos de emerxencia para os concellos de menos de 20.000 habitentes para o ano 2020, por un importe de 29.796,15€.

Servizo de Cohesión Social da Deputación Provincial de Pontevedra

Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ao Concello de Meis unha subvención por importe de 3.972,07€  con destino ó pagamento de “Servizo de Limpeza das Escolas Municipais”, incluídas na liña 2  (gasto corrente) do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020.

Actuación subvencionada coa colaboración da Deputación de Pontevedra – Servizo de Cooperación.

SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS PARA ASOCIACIÓNS E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESENVOLVAN ACCIÓNS NO CONCELLO DE MEIS

Por Acordo da Xunta de Goberno Local de data 20/08/2020 aprobouse a convocatoria de SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS PARA ASOCIACIÓNS E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESENVOLVAN ACCIÓNS NO CONCELLO DE MEIS PARA O ANO 2020, polo procedemento de concorrencia competitiva.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a de a Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na páxina web do Concello de Meis.

Primeiro. Beneficiarios.

Poderán solicitar as subvencións reguladas nas presentes bases todas as entidades, clubes, asociacións e fundacións validamente constituídas con personalidade xurídica e que reúnan os seguintes requisitos:

• Que carezan de fins de lucro.

• Que teñan o seu domicilio social no Concello de Meis.

• Que realicen actividades de interese municipal.

• Que se atopen inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións e Clubes.

• Que non teñan pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo Concello de Meis.

• Que estean ó corrente das obrigas tributarias.

Segundo. Obxecto

Estas bases afectarán a aquelas celebracións, actividades e eventos que se consideren de interese xeral para o Concello de Meis.

Os beneficiarios poderán ser subvencionados en relación co desenvolvemento das seguintes materias:

A) CULTURA E FORMACIÓN. Proxectos tendentes:

• Ó fomento dos valores culturais do noso concello e á ampliación da oferta cultural municipal.

• Ó fomento da formación, da lectura, das actividades musicais e teatrais e de calquera outra actividade relacionada coa formación e coa expresión artística ou semellantes.

• Ó fomento de actos folclóricos, festivais e semellantes.

• A actuacións puntuais ou de carácter permanente no eido cultural e formativo en todas as súas vertentes: música, teatro, literatura, pintura, danza, encontros, obradoiros, cursos, audiovisuais, conferencias, xornadas, actividades extraescolares e semellantes.

• A actuacións dirixidas á realización das celebracións de festas etnográficas, tradicionais e de valor histórico, gastronómico e cultural: Entroido, Maios, mallas, letras galegas, festas da historia ou semellantes.

• A calquera outra vencellada á cultura municipal en concreto e á galega en xeral.

B) DEPORTE. Proxectos tendentes:

• Ó fomento da práctica deportiva, especialmente dos máis pequenos.

• A organización de campionatos, torneos e escolas deportivas.

• A formación deportiva.

• Ós clubes deportivos.

Terceiro. Contía da axuda.

As aplicacións orzamentarias as que se imputa a subvención son 334.480 e 341.480, e a contía total máxima das subvencións convocadas é de 20.500,00€ e 18.000,00€ respectivamente.

Cuarto. Prazo de presentación de solicitudes.

As solicitudes formularanse no modelo que figura como Anexo da convocatoria. Dirixiranse á Alcaldesa-Presidenta do Concello, e presentaranse no Rexistro de entrada do Concello ou por calquera dos medios sinalados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, no prazo de 30 días naturais desde a publicación do extracto da convocatoria en o Boletín Oficial da Provincia.

A alcaldesa, Marta Giráldez Barral.

Prazo de solicitude ata o 30/09/2020 incluído.

Anuncio extrato convocatoria publicación

Bases subvencións

Anuncio publicado no BOP o 31/08/2020

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

ANEXO VII

ANEXO VIII

AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA SOCIAL POLA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA POLA PANDEMIA DO COVID-19

 Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Proporcionar achega económica para facilitar o acceso aos produtos básicos (alimentación, hixiene persoal e do fogar, farmacéuticos, …) as persoas e/ou familias con dificultades económicas ou en situacións de especial vulnerabilidade para reducir as saídas do domicilio evitando as posibilidades de contaxio e expansión da epidemia.

REQUISITOS:

      – Empadroamento e residencia efectiva no concello de Meis.

      – Que a capacidade económica da unidade de convivencia non supere ou iguale o baremo establecido: 80% IPREM para unha persoa incrementándose nun 20% adicional por cada persoa que integre a unidade de convivencia. Do cómputo de ingresos descontarase o importe do aluguer ou hipoteca, ata un máximo de 350 €.

      – Computarase todos os ingresos obtidos no mes anterior e no mes que solicita a axuda, así como os saldos das contas bancarias de todas as persoas que integran a unidade de convivencia.

CONTÍA DAS AXUDAS: Unha persoa 100 €/mes, dúas persoas 150 €/mes, tres persoas 225€/mes e catro ou máis persoas 300 €/mes.

DOCUMENTACIÓN: A documentación e solicitude poderase realizar por correo electrónico a traballador.social@meis.gal ou educadora.familiar@meis.gal ou coa presentación de fotografías ou outros medios dispoñibles os cales serán indicados polo departamento de servizos sociais.

     – Xustificantes ingresos e saldo bancario de toda a unidade de convivencia.

     – Recibo do aluguer ou hipoteca da vivenda, de ser o caso.

     – Solicitude/declaración responsable que estará colgada na web do concello. Este documento tamén será facilitado polos diversos medios, polo departamento de SS.SS.

     – Calquera outra documentación que requira a traballadora social do Concello.

Para máis información poden chamar ao 986712001 ou 986715578 de 9 a 14 horas.

O que fago público para xeral coñecemento.

 

SOLICITUDE. Pinchar aquí

DECLARACIÓN RESPONSABLE. Pinchar aquí

NOTA ACLARATORIA LIMITE INGRESOS AXUDAS EMERXENCIA COVID-19

NOTA ACLARATORIA DOS REQUISITOS ECONÓMICOS PARA SER BENEFICIARSE DAS AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA SOCIAL POLA SITUACION DE EMERXENCIA SANITARIA –COVID-19

En relación co bando ditado pola Alcaldía de Meis relativo ás Axudas extraordinarias de emerxencia social pola situación de emerxencia sanitaria polo COVID-19 esta Alcaldía ten a ben aclarar o límite dos ingresos da unidade familiar para que esta teña dereito a ser beneficiaria desta liña de axudas:

LIMITE DE INGRESOS DA UNIDADE FAMILIAR:

 

1 persoa

Menos de 430, 27 €/mes

2 persoas

Menos de 516,33 €/mes

3 persoas

Menos de 619,59 €/mes

4 persoas

Menos de 743,51 €/mes

5 persoas

Menos de 892,21 €/mes

6 persoas

Menos de 1.070,65 €/mes

7 persoas

Menos de 1.284,78 €/mes

8 persoas

Menos de 1.541,74 €/mes

9 persoas

Menos de 1.850,09 €/mes

10 persoas

Menos de 2.220.11 €/mes

11 persoas ou máis

20% adicional por persoa