Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ao Concello de Meis unha subvención por importe de 3.972,07€  con destino ó pagamento de “Servizo de Limpeza das Escolas Municipais”, incluídas na liña 2  (gasto corrente) do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020.

Actuación subvencionada coa colaboración da Deputación de Pontevedra – Servizo de Cooperación.

AXUDA ECONÓMICA A TRAVÉS DA “TARXETA BENVIDA” PARA AS FAMILIAS CON FILLAS E FILLOS NADOS, ADOPTADOS/AS OU DECLARADOS EN SITUACIÓN DE GARDA CON FINS ADOPTIVOS NO ANO 2021.

PERSOAS BENEFICIARIAS E REQUISITOS:

➡ Ter fillos ou fillas ou fillos nados/as entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 2021.

➡ Ter constituída a adopción ou ser declarado/a en situación de garda con fins adoptivos dun ou máis nenos/as entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 2021.

➡ Galegos e galegas e os seus descendentes que se atopen en calquera dos dous supostos anteriores e, tendo residido fóra de España, retornen a Galicia durante o ano 2021.

➡ Igualmente poderán beneficiarse das contías previstas no artigo 4.2 aquelas familias que obtivesen a axuda de carácter xeral de 1.200 €, ou non accedesen a ela por superar os ingresos previstos, nas respectivas convocatorias do ano 2019 e 2020 e experimentasen unha variación á baixa da renda da unidade familiar que implique ter dereito a elas.

➡ EXCEPCIONALMENTE, a axuda poderá percibirse ata un ano máis sempre que a unidade familiar este técnicamente valorada en situación de especial vulnerabilidade e o soliciten dentro dos dous meses anteriores á data na que o neno ou nena faga os tres anos.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 2 meses contados partir do día seguinte ó nacemento do neno/a ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción.

Para solicitar a axuda, podes tramitala a traves dos SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS do Concello de Meis, pedindo previamente cita telefónica 📞 615299895- 986712001/712101.

SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS PARA ASOCIACIÓNS E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESENVOLVAN ACCIÓNS NO CONCELLO DE MEIS

Por Acordo da Xunta de Goberno Local de data 20/08/2020 aprobouse a convocatoria de SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS PARA ASOCIACIÓNS E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESENVOLVAN ACCIÓNS NO CONCELLO DE MEIS PARA O ANO 2020, polo procedemento de concorrencia competitiva.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a de a Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na páxina web do Concello de Meis.

Primeiro. Beneficiarios.

Poderán solicitar as subvencións reguladas nas presentes bases todas as entidades, clubes, asociacións e fundacións validamente constituídas con personalidade xurídica e que reúnan os seguintes requisitos:

• Que carezan de fins de lucro.

• Que teñan o seu domicilio social no Concello de Meis.

• Que realicen actividades de interese municipal.

• Que se atopen inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións e Clubes.

• Que non teñan pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo Concello de Meis.

• Que estean ó corrente das obrigas tributarias.

Segundo. Obxecto

Estas bases afectarán a aquelas celebracións, actividades e eventos que se consideren de interese xeral para o Concello de Meis.

Os beneficiarios poderán ser subvencionados en relación co desenvolvemento das seguintes materias:

A) CULTURA E FORMACIÓN. Proxectos tendentes:

• Ó fomento dos valores culturais do noso concello e á ampliación da oferta cultural municipal.

• Ó fomento da formación, da lectura, das actividades musicais e teatrais e de calquera outra actividade relacionada coa formación e coa expresión artística ou semellantes.

• Ó fomento de actos folclóricos, festivais e semellantes.

• A actuacións puntuais ou de carácter permanente no eido cultural e formativo en todas as súas vertentes: música, teatro, literatura, pintura, danza, encontros, obradoiros, cursos, audiovisuais, conferencias, xornadas, actividades extraescolares e semellantes.

• A actuacións dirixidas á realización das celebracións de festas etnográficas, tradicionais e de valor histórico, gastronómico e cultural: Entroido, Maios, mallas, letras galegas, festas da historia ou semellantes.

• A calquera outra vencellada á cultura municipal en concreto e á galega en xeral.

B) DEPORTE. Proxectos tendentes:

• Ó fomento da práctica deportiva, especialmente dos máis pequenos.

• A organización de campionatos, torneos e escolas deportivas.

• A formación deportiva.

• Ós clubes deportivos.

Terceiro. Contía da axuda.

As aplicacións orzamentarias as que se imputa a subvención son 334.480 e 341.480, e a contía total máxima das subvencións convocadas é de 20.500,00€ e 18.000,00€ respectivamente.

Cuarto. Prazo de presentación de solicitudes.

As solicitudes formularanse no modelo que figura como Anexo da convocatoria. Dirixiranse á Alcaldesa-Presidenta do Concello, e presentaranse no Rexistro de entrada do Concello ou por calquera dos medios sinalados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, no prazo de 30 días naturais desde a publicación do extracto da convocatoria en o Boletín Oficial da Provincia.

A alcaldesa, Marta Giráldez Barral.

Prazo de solicitude ata o 30/09/2020 incluído.

Anuncio extrato convocatoria publicación

Bases subvencións

Anuncio publicado no BOP o 31/08/2020

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

ANEXO VII

ANEXO VIII

AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA SOCIAL POLA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA POLA PANDEMIA DO COVID-19

 Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Proporcionar achega económica para facilitar o acceso aos produtos básicos (alimentación, hixiene persoal e do fogar, farmacéuticos, …) as persoas e/ou familias con dificultades económicas ou en situacións de especial vulnerabilidade para reducir as saídas do domicilio evitando as posibilidades de contaxio e expansión da epidemia.

REQUISITOS:

      – Empadroamento e residencia efectiva no concello de Meis.

      – Que a capacidade económica da unidade de convivencia non supere ou iguale o baremo establecido: 80% IPREM para unha persoa incrementándose nun 20% adicional por cada persoa que integre a unidade de convivencia. Do cómputo de ingresos descontarase o importe do aluguer ou hipoteca, ata un máximo de 350 €.

      – Computarase todos os ingresos obtidos no mes anterior e no mes que solicita a axuda, así como os saldos das contas bancarias de todas as persoas que integran a unidade de convivencia.

CONTÍA DAS AXUDAS: Unha persoa 100 €/mes, dúas persoas 150 €/mes, tres persoas 225€/mes e catro ou máis persoas 300 €/mes.

DOCUMENTACIÓN: A documentación e solicitude poderase realizar por correo electrónico a traballador.social@meis.gal ou educadora.familiar@meis.gal ou coa presentación de fotografías ou outros medios dispoñibles os cales serán indicados polo departamento de servizos sociais.

     – Xustificantes ingresos e saldo bancario de toda a unidade de convivencia.

     – Recibo do aluguer ou hipoteca da vivenda, de ser o caso.

     – Solicitude/declaración responsable que estará colgada na web do concello. Este documento tamén será facilitado polos diversos medios, polo departamento de SS.SS.

     – Calquera outra documentación que requira a traballadora social do Concello.

Para máis información poden chamar ao 986712001 ou 986715578 de 9 a 14 horas.

O que fago público para xeral coñecemento.

 

SOLICITUDE. Pinchar aquí

DECLARACIÓN RESPONSABLE. Pinchar aquí

NOTA ACLARATORIA LIMITE INGRESOS AXUDAS EMERXENCIA COVID-19

NOTA ACLARATORIA DOS REQUISITOS ECONÓMICOS PARA SER BENEFICIARSE DAS AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA SOCIAL POLA SITUACION DE EMERXENCIA SANITARIA –COVID-19

En relación co bando ditado pola Alcaldía de Meis relativo ás Axudas extraordinarias de emerxencia social pola situación de emerxencia sanitaria polo COVID-19 esta Alcaldía ten a ben aclarar o límite dos ingresos da unidade familiar para que esta teña dereito a ser beneficiaria desta liña de axudas:

LIMITE DE INGRESOS DA UNIDADE FAMILIAR:

 

1 persoa

Menos de 430, 27 €/mes

2 persoas

Menos de 516,33 €/mes

3 persoas

Menos de 619,59 €/mes

4 persoas

Menos de 743,51 €/mes

5 persoas

Menos de 892,21 €/mes

6 persoas

Menos de 1.070,65 €/mes

7 persoas

Menos de 1.284,78 €/mes

8 persoas

Menos de 1.541,74 €/mes

9 persoas

Menos de 1.850,09 €/mes

10 persoas

Menos de 2.220.11 €/mes

11 persoas ou máis

20% adicional por persoa

Axudas

Existen diferentes tipos de axuda para aquelas persoas necesitadas e que reúnan unha serie de condicións.
Os organismos públicos que as conceden son: a Xunta de Galicia, a través da sua Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado e a Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais; e a Deputación Provincial.
As axudas podense solicitar ó través dos Servicios Sociais do Concello, donde recibirá toda a información e colaboración para a realización dos trámites.
Dentro desta misma Web, no apartado de Concello Dixital, pode facer uso de diversos formularios e axudas en directo, sin necesidade de desplazarse ó Concello.