A OMIC ten como función a información, axuda e orientación ós consumidores e usuarios para o adecuado exercicio dos seus dereitos e entre outras realiza as seguintes actividades:

* Recepción de reclamacións e denuncias.
* Mediación entre consumidores e empresas nas reclamacións.
* Información a consultas dos consumidores.
* Indicación de direccións doutros centros públicos ou privados de interese para o consumidor.
* Realización de campañas informativas en materia de consumo.
* Inspección de bens e servizos de uso ou consumo común, ordinario e xeneralizado.
* Editar publicacións sobre temas relacionados co consumo.
* Realizar actividades de colaboración co sistema educativo, en materia de consumo.

¿QUEN PODE RECLAMAR NA OMIC?

Poden reclamar na OMIC, os consumidores e usuarios, é dici-las persoas físicas ou xurídicas, que adquiran, utilicen ou deleiten como destinatarios finais, bens, produtos, servizos, actividades ou funcións.

Non poden reclamar na OMIC os comerciantes, profesionais ou empresarios que adquiren algún produto ou utilizan algún servizo para producir outros bens ou produtos, integrándoos en procesos de comercialización ou de prestación de servizos a terceiros.

Non se poden reclamar na OMIC, compras de produtos ou servizos de particular a particular, porque o vendedor non se dedica profesionalmente a elo.

Non se pode reclamar na OMIC, cuestións que afectan ós veciños dunha comunidade, nas súas relacións vecinais. A comunidade como tal se pode reclamar contra o Administrador de Leiras ou contra os profesionais cos que contraten (albaneis, fontaneiros, seguros?). Informásese da Lei da Propiedade Horizontal.

Non se pode reclamar na OMIC, conflitos xurdidos dun contrato entre particulares, como pode selo aluguer dunha vivenda. Informarase do contido da Lei de Arrendamentos Urbanos.

¿COMO PODE RECLAMAR NA OMIC?

* Presenta-la reclamación coa folla de reclamacións facilitada pola propia empresa reclamada, ou co imprimado facilitado ó consumidor pola OMIC ou a través de Concello Dixital.
* Debe acreditarse co seu nome e apelidos, DNI, dirección e teléfono de contacto.
* Igualmente, debe identificar claramente o establecemento ou servizo ó que ou polo que reclama.
* Detallar brevemente as causas da reclamación, e sobre todo, non se esqueza de concreta-lo que solicita (devolución de diñeiro, cambio de produto, arranxo da avaria, etc)
* Acompañe a súa reclamación con fotocopias dos documentos que posúa sobre o caso (facturas, contratos, orzamento, resgardos, notas de entrega, etc?).

ACTUACIÓNS DA OMIC NAS DENUNCIAS E RECLAMACIÓNS

* Na OMIC, informaranlle sobre se os feitos denunciados son motivos de reclamación, e se é así axudaranlle a plantexala, admitíndoa e rexistrándoa. Se a súa reclamación envíouna por correo ou a través do Rexistro Xeral do Concello, será estudada e, en calquera caso, proceda ou non, será contestada por escrito.
* Se a empresa reclamada non ten o seu domicilio social, ou o establecemento no termo municipal neste termo municipal, será remitida á OMIC correspondente ou ó Servizo Territorial de Consumo correspondente.
* Se se trata dun establecemento do municipio, os servizos de inspección da OMIC, visitarano ou requirirán, expoñéndolle o motivo da reclamación e mediarán entre ambas partes para tentar chegar a un acordo previo á tramitación.
* Se a mediación resultase positiva, é dicir cumprindo a pretensión do reclamante, tras informar ó mesmo e trala confirmación de que se cumpriu o acordo alcanzado, arquivarase a reclamación.
* Se a mediación resultase negativa, e detectásense infraccións en materia dos dereitos dos consumidores, remitirase o expediente ó Servizo de Recursos e Sanciones do Servizo Territorial de Consumo, para o seu estudo e incoación do expediente sancionador , no seu caso.
* Cando non hai acordo entre as partes, o conflito pode someterse á Xunta Arbitral de Consumo.