Data: 18/09/2014

Licitación: Procedemento negociado sen publicidade do contrato da obra Mellora de camiños municipais nas parroquias de A Armenteira e Paradela.

Decreto aprobación expediente e invitación empresas: 2014-11-03

Data presentación ofertas: 8 días naturais dende a solicitude das ofertas.

Adxudicación: 2014-12-30

Formalización do contrato: 2015-01-12