Data: 24/04/2015

Licitación: Procedemento negociado sen publicidade do contrato da obra Acondicionamento de edificio para centro de maiores.

Decreto aprobación expediente e invitación empresas: 2015-05-07

Data presentación ofertas: 8 días naturais dende a solicitude das ofertas.

Adxudicación: 2015-05-21

Formalización do contrato: 2015-05-22