O Pleno da corporación municipal, mediante acordo adoptado na sesión de data 29.11.2018, aprobou inicialmente o inventario correspondente ós Bens Inmobles (urbanos e rústicos), Víais Públicos Municipais e outros bens (lavadoiros e fontes) do concello de Meis.

O acordo e o expediente sométese a exposición pública e audiencia aos interesados polo prazo de trinta días hábiles a partir da publicación deste anuncio no BOP de Pontevedra, para presentación de reclamacións e suxerencias.

anuncio bop

Presentac1.3500-PLAN_A.opt1

Presentac1.3500-PLAN_B.opt1

Presentac1.3500-PLAN_C.opt1

Presentac1.3500-PLAN_D.opt1

Presentac1.3500-PLAN_E.opt1

Presentac1.3500-PLAN_F.opt1

Presentac1.3500-PLAN_G.opt1

Prazo de exposición pública ampliado ata o 30-03-2019

Anuncio BOP