Polo Pleno Municipal en sesión do 2 de outubro de 2020, adoptouse o acordo de: aprobación inicial do regulamento do servizo municipal de recollida, transporte e tratamento de residuos domésticos e asimilables; e aprobación inicial do anteproxecto de explotación, da estrutura de custos e do estudio de viabilidade do contrato de concesión. Os documentos arriba relacionados sométense a a exposición pública durante trinta días hábiles a efectos de reclamacións, suxestións ou aportacións. No caso de non presentarse ningunha os expedientes entenderase definitivamente aprobados.

REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE RECOLLIDA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS E ASIMILABLES

ANTEPROXECTO DE EXPLOTACIÓN DOS SERVIZOS

Anuncio BOP 19-10-2020