CARNÉ XOVE

A QUE ESPERAS A UTILIZAR O TEU CARNÉ XOVE?
AQUÍ ESTÁN OS ESTABLECEMENTOS DO CONCELLO ADHERIDOS A ESTE PROGRAMA…BENEFÍCIATE!!!

Adhesión ao Punto xeral de entrada de facturas electrónicas do Estado – FACE

Por acordo do Pleno da Corporación de data 11 de xuño de 2014 e Resolución de Alcaldía de data 4 de decembro de 2014 o Concello de Meis procedeu a adhesión ao “Punto general de entrada de facturas electrónicas del Estado (FACE)” de conformidade co artigo 6 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable das facturas no Sector Público así como ao establecemento dos códigos DIR3 da Entidade, de acordo coa súa estructura organizativa:

 

• Código  oficina contable: LO1360280

 

• Código órgano xestor: LO1360280

 

• Código unidade de tramitación:LO1360280

 

O que se fai público para xeral coñecemento en cumprimento da Disposición adicional 6ª da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable das facturas no Sector Público.

Vertidos impropios na depuradora do Fonduxo

BANDO

Vertidos impropios na depuradora do Fonduxo

JOSE LUIS PEREZ ESTÉVEZ ALCALDE-PRESIDENTE DO

CONCELLO DE MEIS (PONTEVEDRA)

FAGO SABER:

Que o Concello de Meis conta cunha rede de sumidoiros que conduce os vertidos á depuradora do Fonduxo, procedentes das vivendas dos lugares de Outeiro, O Casal e Penaboi na parroquia de Paradela.

Que esta depuradora está a sufrir avarías que poden ser moi graves e polo tanto precisar de reparacións moi caras, debido á presencia nos vertidos de compresas, toalliñas, trapos de cociña e mesmo pneumáticos de ciclomotor.

Xa que logo, apelo á colaboración de toda a cidadanía para contribuír ó bo funcionamento da depuradora evitando tirar eses residuos impropios da rede de saneamento.

O que fago público para xeral coñecemento.

Meis, 25 de novembro de 2014

Plan urxente de mantenemento de servizos e infraestructuras municipais 2014

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ao Concello de Meis unha subvención por importe de 40.730,58 € polo procedemento de concorrencia competitiva, para o financiamento da actuación “AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE DÉBEDA CON ENTIDADES FINANCEIRAS”, dentro do Plan urxente de mantenemento de servizos e infraestructuras municipais 2014.

Actuación subvencionada coa colaboración da Deputación de Pontevedra – Servizo de Cooperación.

Recollida de enseres e voluminosos

O Concello de Meis vén de poñer en funcionamento un servizo de recollida de enseres e voluminosos para que aquelas persoas que desexen desfacerse dos residuos sólidos que non se poden botar nos colectores da recollida de lixo convencional poidan facelo dun xeito responsable.

Deste xeito o medio ambiente verase beneficiado e os espacios que na actualidade están ocupados pola ferralla e outros obxectos inservibles nas nosas casas quedarán libres.

Todas aquelas persoas interesadas en que se lles recollan enseres e/ou voluminosos deberán chamar á empresa que realiza a recollida de lixo no municipio, CELTA PRIX, SL, en horario de 9 a 14 horas e de 16 a 19 horas ó teléfono 986 71 82 69 para solicitalo, lembrándolles de antemán que dispoñen dun contestador no que poden deixar o seu número de teléfono e xa lles devolverán a chamada.

Os días de recollida destes enseres serán o primeiro e o terceiro mércores de cada mes, polo que será preciso deixa-lo material a recoller o día anterior na vía pública.

Non se recollerán plásticos de invernadoiros nin escombro.

Descargar: Recollida enseres voluminosos.pdf

QUÉROTE +

Infórmate, asesórate, e consulta as túas dúbidas cos CENTROS QUÉROTE+

Os mozos e as mozas, e as persoas vinculadas coa mocidade (familias, educadores/as, monitores/as, profesorado, etc.), poden formular as consultas que desexen a través desta vía e ter unha resposta en menos de 48 horas. O servizo garante a confidencialidade, o anonimato e por suposto é de balde.

A atención deste servizo está garantida por un equipo profesional formado en aspectos vinculados coa mocidade e as temáticas que se abordan (sexualidade e afectividade, imaxe corporal, convivencia, uso das Tic’s e consumo de substancias). Isto implica que as persoas que empreguen ese servizo terán á súa disposición un equipo que informará e asesorará de forma profesional as consultas que reciba.

Centro de Acollida e Protección de Animais

Desde o pasado 8 de abril de 2013 está funcionando o Centro de Acollida e Protección de Animais Domésticos da provincia (CAAN), baixo a supervisión da Deputación de Pontevedra. O CAAN, que aspira a reducir o número de abandono de animais, é un exemplo de colaboración e apoio entre institucións.

Que facer se atopas un animal abandonado:

Se atopas un animal abandonado poderás dirixirte ó concello (de luns a venres no horario de atención ó público) 986712001 ou á Protección Civil de Meis 986712211, que será quen se encargue de canalizar o aviso ó CAAN a través das canles oficiais xa determinadas.

Para máis información,  pincha aquí e accederas á páxina web da CAAN.

Redución do importe do canon da auga

No DOG nº 222, do 18 de novembro de 2010, publicouse a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.

No DOG nº 119, do 22 de xuño de 2012, publicouse o Decreto 136/2012, do 31 de maio, polo que se aproba o Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertedura a sistemas públicos de depuración de augas residuais.

No artigo 54 da Lei 9/2010, de augas de Galicia vén recollida unha dedución do 50 % sobre a cota íntegra do canon cando corresponda ós usos destinados a vivenda habitual das familias numerosas que acrediten formalmente tal condición.

Así mesmo, no artigo 52.4. da mesma lei, sinálase que agás proba en contrario, presúmese que unha vivenda está habitada por tres persoas.

Por todo iso,

1º A partir do vindeiro 5 de maio cobrarase o 2º semestre de 2012 da taxa polo servizo de auga potable. Mantéñense os prezos da taxa sen variación. Pero por primeira vez en Meis repercutirase o canon da auga e na parroquia de San Martiño de Meis, ademáis, o coeficiente de vertedura (impostos aprobados pola Xunta de Galicia).

2º Aquelas persoas contribuíntes pola taxa polo servizo de auga municipal que teñan a condición de familia numerosa poderán solicitarlle a Augas de Galicia a dedución do 50 % sobre a cota íntegra do canon, tramitando o procedemento AU230I, ó que se pode acceder en https://sede.xunta.es.

3º Aquelas persoas contribuíntes pola taxa polo servizo de auga municipal polo seu domicilio habitual, no que consten empadroadas máis de 3 persoas, poderán ver reducido o importe do canon da auga tramitando diante de AUGAS DE GALICIA o procedemento AU 230H, ó que se pode acceder en https://sede.xunta.es.

 

Para máis información sobre este asunto poden vostedes consultar a páxina de Augas de Galicia: http://www.canondaauga.es ou ben contactar con Jose Blanco nos teléfonos 986712001, 615522462 ou no correo electrónico joseblanco@meis.es, para concertar cita.

Recollida de enseres voluminosos e material de obras

O Concello de Meis ten á disposición dos seus veciños dous Contedores (un para a recollida de enseres voluminosos e outro para material de obras), ubicados nas instalacións do Mercado de Gando.

Deste servizo unicamente pódense beneficiar os particulares, quedando terminantemente prohibido o seu uso para as empresas.

Xa que logo, apelo a boa colaboración dos veciños de Meis, para que non depositen este tipo de material nos habituais contedores de resíduos sólidos urbanos (de cor verde), evitando cunha correcta reciclaxe o encarecemento do Servizo de Recollida do Lixo que pagamos entre todos.

Conexións impropias na Rede de Sumidoiros

Que, como consecuencia de conectar as baixantes de pluviais dos tellados dalgunhas vivendas á rede municipal de sumidoiros, as súas tapas levántanse pola enchente de auga, provocando avarías que poden ser moi graves e polo tanto precisar de reparacións moi costosas.

Xa que logo, apelo a boa colaboración dos usuarios da rede, para que comproben os seus enganches, e no seu caso, procedan a conectar debidamente os mesmos, evitando sancións non desexables para ningúen.