Vertidos impropios na depuradora de Lantañón

MARTA GIRALDEZ BARRAL, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MEIS (PONTEVEDRA)

FAGO SABER:

Que o Concello de Meis conta cunha rede de sumidoiros que conduce os vertidos á depuradora de Lantañón, procedentes das vivendas correspondentes aos lugares de Pompeán, A Goulla, O Noval, Latañón, As Portelas e Vilanoviña, na parroquia de Paradela.

Que esta depuradora, unha vez máis, está a sufrir avarías moi graves que precisan de reparacións moi caras, debido á presencia nos vertidos de compresas, toalliñas, trapos de cociña, etc.

 

Xa que logo, apelo á colaboración de toda a cidadanía para contribuír ó bo funcionamento da depuradora evitando tirar eses resíduos impropios da rede de saneamento.

O que fago público para xeral coñecemento.

Probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2020

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, a través da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, convoca as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2020

– PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO

Requisitos de inscrición

 • Quen non posúa o título de graduado en ESO nin un título profesional básico.
 • Ter cumpridos dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.prazo de presentación de solicitudes será entre os días 2 e 13 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.As solicitudes están en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312C.
 • As probas de acceso aos ciclos de GRAO MEDIO terán lugar o 28 de maio de 2020.
 • Prazo de presentación:

 

– PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR

Requisitos de inscrición

 • Quen non posúa o título de bacharelato nin un título de técnico de formación profesional.
 • Ter dezanove anos ou facelos no ano natural de realización da proba.O prazo de presentación de solicitudes será entre os días 10 e 19 de febreiro de 2020, ambos os dous incluídos.As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312D
 • As probas de acceso aos ciclos de GRAO SUPERIOR terán lugar o día 23 de abril de 2020.
 • Prazo de presentación:

 

Para maior información as persoas interesadas informaránse na OMIX do Concello, no Centro Multiusos (Praza de España, 18 O Mosteiro), teléfono 986712277.

O que fago público para xeral coñecemento.

Proba para a obtención do Título De Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra)

 FAGO SABER:

Que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, a través da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, convoca as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de maio e setembro de 2020

Requisitos:

– Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.

– Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.

– Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2019/2020 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.

– O alumnado matriculado durante o curso 2019/2020 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as condicións.

Os prazos de matrícula serán:

Convocatoria de MAIO: do 16 ao 27 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.

Convocatoria de SETEMBRO: do 1 ao 8 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos.

Realización das probas

As probas realizaránse en sesións de mañá e tarde os días 29 de maio e 4 de setembro de 2020 para as respectivas convocatorias.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento ED540A.

Para maior información as persoas interesadas informaránse na OMIX do Concello, no Centro Multiusos (Praza de España, 18 O Mosteiro), teléfono 986712277.

O que fago público para xeral coñecemento.

Consulta do Censo Electoral

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que co gallo das Eleccións ao Parlamento de Galicia que terán lugar o vindeiro domingo 5 de abril de 2020, pode ser consultado o Censo Electoral de Meis nas oficinas municipais entre o 17 e o 24 de febreiro de 2020, ambos incluídos, previa identificación da persoa interesada, para os efectos de exame e reclamacións.

O que fago público para xeral coñecemento.

Cobranza en período Voluntario da Taxa polo servizo de recollida de lixo do 2º semestre de 2019 e da Taxa dos Vaos do ano 2019

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

 

Que ata o 6 de abril están ao cobro os recibos da taxa polo servizo de recollida de lixo do 2º semestre de 2019 e mailos recibos de 2019 da taxa polos vaos.

 

No caso de que os recibos estivesen domiciliados nunha conta bancaria, o cargo realiazaráo o ORAL o 6 de marzo.

 

Estas taxas poderán satisfacerse a través da Oficina virtual Tributaria (OVT) do ORAL (https://ovt.depo.gal), en calquera sucursal bancaria da rede de oficinas colaboradoras publicitadas nos instrumentos de ingreso (recibos) que se enviarán ao domicilio declarado da persoa contribuínte por correo ordinario. No caso de perda ou non recepción do devandito instrumento poderá, ata o día 06 de abril de 2020, obterse unha carta de pagamento na Oficina Virtual Tributaria (https://ovt.depo.gal/) ou en calquera oficina presencial do ORAL na provincia.

O que fago público para xeral coñecemento.

TARXETA BENVIDA 2020

BANDO

MARTA GIRALDEZ BARRAL

ALCALDESA CONCELLO DE MEIS

FAGO SABER

Que a Conselleria de Política Social convoca a axuda económica, a través da “Tarxeta benvida”, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declarados en situación de garda con fins adoptivos no ano 2020.

PERSOAS BENEFICIARIAS E REQUISITOS:

 • Ter fillos ou fillas ou fillos nados/as entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 2020.
 • Ter constituída a adopción ou ser declarado/a en situación de garda con fins adoptivos dun ou máis nenos/as entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 2020.
 • Galegos e galegas e os seus descendentes que se atopen en calquera dos dous supostos anteriores e, tendo residido fóra de España, retornen a Galicia durante o ano 2020 e deberán estar en posesión da nacionalidade española antes do dito retorno.
 • Igualmente poderán beneficiarse ds contías previstas no artigo 4.2 aquelas familias que obtivesen a axuda de carácter xeral de 1200 €, ou non accedesen a ela por superar os ingresos previstos, nas respectivas convocatorias do ano 2018 e 2019 e experimentasen unha variación á baixa da renda da unidade familiar que implique ter dereito a elas.
 • Que a renda non supere os 45.000 € No suposto de que esta contía fose superior, a renda per cápita non deberá superar os 13.500 €
 • Que a renda da unidade familiar non supere os 22.000 € para ter dereito á contía da axuda prevista no artigo 4.2.
 • Excepcionalmente , a axuda poderá percibirse ata un ano máis sempre que a unidade familiar este técnicamente valorada en situación de especial vulnerabilidade, teñan un recurso do sistema público de protección social pendente de resolución e así o soliciten dentro dos dous meses anteriores á data na que o neno ou nena faga os tres anos. (art.4.4)

O prazo : 2 meses contados partir do dia seguinte ó nacemento do neno/a ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción.

No suposto de que a persoa solicitante sexa emigrante retornada a Galicia en 2020 e sempre que o fillo ou filla nacera con anterioridade ao seu regreso, o prazo será de 3 meses, que se contarán a partir do día seguinte a aquel que conste na documentación fidedignamente e data de retorno a España.

Opcionalmente , poderá presentarse a solicitude durante o período de xestación estando en todo caso, a súa concesión supeditada ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 3.

Para solicitar a axuda acudirán ós SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS os Luns ou Xoves xunto coa educadora familiar, e provisto do libro de familia e volante de empadronamento de toda a unidade familiar.

BANDO EN PDF

Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2020

BANDO

MARTA GIRÁLDEZ BARRAL

ALCALDESA DO CONCELLO DE MEIS

Que a Conselleria de Política Social convoca a Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2020.

PERSOAS BENEFICIARIAS E REQUISITOS:

 

 • Ter fillas ou fillos menores de tres anos nados entre o 1 de Xaneiro de 2017 e o 31 de Decembro de 2017 , ambos dos dous días incluidos, e que, durante o ano 2018, nin elas nin ningunha das persoas que componen a unidade familiar estivesen obriados a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario ainda sen estar obrigados a iso. 
 • Serán igualmente beneficiarios desta prestación, as fillas ou fillos adoptados ou acollidos mediante resolución xudicial ou administrativa, ditada entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 31 de decembro de 2017. 
 • Para os efectos desta orde , enténdese por unidade familiar a formado polo pai e/ou a nai que teñan/n a custodia do menor polo que se solicita a axuda e os fillos e fillas da persoa solicitante. 
 • As persoas estranxeiras que residan en Galicia poderán beneficiarse desta prestación semrpe que cumpran as condicións da Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, e os requisitos establecidos nesta orde. 
 • Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia. 
 • Que na data da solicitude os nenos ou as nenas convivan coa persoa solicitante.

 

Para solicitar a axuda acudirán ós Servizos Sociais Comunitarios xunto a Educadora familiar os LUNS ou XOVES ata o 5 de MARZO coa seguinte documentación:

– Libro de familia; volante de empadronamento conxunto de toda a unidade familiar; copia de sentenza de nulidade , separación , divorcio e/ou convenio regulador de ser o caso; copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción ou acollemento, no suposto de que a súa formalización se realizase noutra comunidade autónoma , de ser o caso.

BANDO EN PDF

PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL do IMSERSO

BANDO

MARTA GIRÁLDEZ BARRAL

ALCALDESA DO CONCELLO DE MEIS (PONTEVEDRA)

FAGO SABER

QUE COMEZOU O PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL do IMSERSO PARA GOZAR DOS BALNEARIOS DE GALICIA E DO RESTO DE ESPAÑA.

REQUISITOS DAS/DOS SOLICITANTES:

Ser pensionista de xubilación ou incapacidade permanente do Sistema de Seguridade Social español.itante teña mais de 60 anos.

Perceptor de prestaciones ou subsidios de desemprego con 60 ou mais anos de idade.

Viudedade con 55 ou máis anos de idade.

DOCUMENTACIÓN: D.N.I e xustificante das pensións que perciben.

AS PERSOAS INTERESADAS ACUDIRÁN ÓS SERVIZOS SOCIAIS LUNS E XOVES.

-ATA O 09 DE XANEIRO DE 2020 para as quendas dos meses de Febreiro ata Agosto ambos inclusive.

-ATA O 11 DE MAIO para as quendas dos meses de Setembro a Decembro , ambos inclusive.

programa termalismo social

Consulta do Censo Electoral

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que co gallo das Eleccións Xerais que terán lugar o vindeiro domingo 10 de novembro de 2019, pode ser consultado o Censo Electoral de Meis nas oficinas municipais entre o 30 de setembro e o 7 de outubro de 2019, ambos incluídos, previa identificación da persoa interesada, para os efectos de exame e reclamacións.

O que fago público para xeral coñecemento.

Vertidos impropios á rede de sumidoiros en Gondarei de Arriba e A Bouza (San Martiño de Meis)

MARTA GIRÁLDEZ BARRAL, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MEIS (PONTEVEDRA)

FAGO SABER:

Que a rede de sumidoiros que conduce os vertidos procedentes das vivendas dos lugares de Gondarei de Arriba e A Bouza á depuradora está a sufrir atrancos e avarías que poden ser moi graves e polo tanto precisar de reparacións moi caras, debido á presencia nos vertidos de compresas e toalliñas.

Xa que logo, dende o Concello de Meis apélase á colaboración de toda a cidadanía para contribuír ó bo funcionamento da rede de sumidoiros evitando tirar eses resíduos impropios da rede de saneamento.

O que fago público para xeral coñecemento e efectos.