Cumprimento confinamento na casa

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que no BOE nº 67, do sábado 14 de marzo de 2020, publicouse o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Que no BOE nº 73, do mércores 18 de marzo de 2020, publicouse o Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Que o Artigo 7 que trata da liimitación da liberdade da circulación das persoas sinala que durante a vixencia do estado de alarma as persoas únicamente poderán circular polas vías ou espazos de uso público para a realización individualmente de certas actividades como adquisición de alimentos e produtos farmacéuticos e de primeira necesidade ou asistir a centros, servizos e establecementos sanitarios.

Neste sentido, no tocante á asistencia aos centros de saúde, deberá obrigatoriamente acudir con cita previa e logo da indicación do profesional sanitario.

Nos momentos nos que vivimos o uso das tecnoloxías ao noso alcance (teléfono, internet…) fan posible que a obtención dunhas receitas, unha cita para un especialista ou certas consultas se poidan tramitar por teléfono dende a casa, sen necesidade de saír dela.

En caso de necesidade de atención en persoa, iso decidiráo o médico, quen citará ao paciente a unha hora determinada, debendo ser puntual, para evitar coincidir con outras persoas.

Se se teñen síntomas de Coronavirus (febre, tose e falta de aire) NON se debe acudir ao centro médico, senón que se debe chamar ao número de teléfono 900 400 116, onde lle indicarán que facer e se a situación fose de emerxencia débese chamar ao 061.

En todos nós está que isto dure máis ou menos e que a situación vaia a peor máis rápido.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Interrupción de prazo de matrícula na Escola Infantil Municipal 0-3 de Meis

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que no BOE nº 67, do sábado 14 de marzo de 2020, publicouse o Real Decreto 463/20202, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Que a Disposición adicional terceira que trata da suspensión dos prazos administrativos sinala o seguinte:

1.Suspéndense términos e interrómpense os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público. O cómputo dos prazos reanudarase no momento en que perda vixencia o presente real decreto, ou, de se-lo caso, as prórrogas do mesmo.

2.A suspensión de términos e a interrupción dos prazos aplicarase a todo o sector público definido da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Xa que logo, no caso da matriculación na Escola Infantil Municipal 0-3 de Meis o prazo quedou interrompido o 14 de marzo pola promulgación deste RD 463/2020 polo que declarou o estado de alarma.

Como por outra banda, priorízase a atención telemática e/ou telefónica sobre a presencial, e dado que a directora da gardería estará en réxime de teletraballo, pódese pedir a solicitude ou mandar documentación aos seguintes correos electrónicos:

eim@meis.galmeis@cativos.com

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Medidas durante o Estado de alarma

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que logo da declaración do estado de alarma polo RD 463/2020, e seguindo as instrucións da FEGAMP, esta mañá creouse a Comisión Municipal de seguimento da evolución do COVD-19, na que se acordou que a partir do 17 de marzo e mentres dure o estado de alarma o Concello de Meis habilitase un servizo de emerxencia para axudar ás persoas maiores e/ou en situación de vulnerabilidade para a compra de alimentos de primeira necesidade e medicinas, para evitar que saian dos seus domicilios.

Para iso poderán chamar aos seguintes números de teléfono:

986712001 (De 9 a 14 horas os días laborables).

986712211 (Durante as 24 horas do día).

Que a atención ao público (con servizos mínimos) nas dependencias municipais limitarase a casos de extrema necesidade, chamando con anterioridade para verificar esa necesidade da presenza da/o veciña/o.

Recoméndase a realización de trámites a través da sede electrónica meis.sedelectronica.gal e as consultas telefónicas chamando ao número 986712001 (De 9 a 14 horas os días laborables).

Prégase á cidadanía a maior colaboración e o exhaustivo cumprimento do disposto na lexislación vixente e nas normas que se van dictando.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Cancelación e suspensión de eventos

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que logo da declaración do estado de alarma polo RD 463/2020, e unha vez reunido o goberno municipal de Meis esta mañá acordou a cancelación dos eventos relacionados coa Semana Santa de Paradela.

Que unha vez posto o goberno municipal en contacto coas respectivas comisións organizadoras acordouse a suspensión da Romaría das Cabezas de A Armenteira e da Romaría de San Gregorio de Paradela.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Medidas preventivas polo Coronavirus

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que como medida preventiva en relación ao COVID-19 e unha vez adoptadas diversas medidas por parte do Estado, a Xunta de Galicia e, a Deputación de Pontevedra, o Concello de Meis adopta as seguintes medidas:

 • A atención ao público nas dependencias municipais limitarase a casos de extrema necesidade, chamando con anterioridade para verificar esa necesidade da presenza da/o veciña/o.
 • Recoméndase a realización de trámites a través da sede electrónica meis.sedelectronica.gal e as consultas telefónicas chamando ao número 986712001.
 • A partir do 13 de marzo tódalas actividades deportivas, educativas, culturais, sociais organizadas e/ou autorizadas por este Concello quedan suspendidas durante os vindeiros 15 días, condicionado isto á evolución da situación.
 • A partir do 13 de marzo suspéndese durante os vindeiros 15 días, condicionado isto á evolución da situación, o uso dos seguintes centros municipais: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS (PAVILLÓN E CAMPOS DE FÚTBOL), CENTRO MULTIUSOS (BIBLIOTECA, OMIX) E AUDITORIO, ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL, ESCOLA DE MÚSICA, CENTROS SOCIAIS, ALBERGUE DE PEREGRINOS, MERCADO DE GANDO, MERCADO DE ABASTOS E MERCADILLO.
 • Recoméndase a non celebración de actividades e festas privadas.
 • Recoméndase ás asociacions e entidades de Meis que eviten aglomeracións durante os vindeiros 15 días, condicionado isto á evolución da situación.
 • Recoméndase á veciñanza que lave acotío as mans con auga e xabón e evite todo contacto físico con outras persoas.
 • Recoméndase que se sigan as instrucións ditadas polo Ministerio de Sanidade e a Consellería de Sanidade. Información no 900400116.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

PLAN CONCELLOS 2020 – LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

ANUNCIO

 

PLAN CONCELLOS 2020 – LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS.

 

Por mor da declaración do estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de 2020), o Concello de Meis veuse na obriga de paralizar os procesos selectivos iniciados no seu momento.

En vista da situación actual, vanse retomar estes procesos coas seguintes modificacións para axustar a solicitude inicial ao novo escenario:

 1. Levarase a cabo a contratación de 10 persoas desempregadas (inicialmente eran 9).
 2. A duración dos contratos será de 7 meses (inicialmente eran 8).
 3. Engádese a seguinte ocupación a solicitar para cubrir esa contratación a maiores:
OCUPACIÓN Nº POSTOS CÓDIGO
Peón forestal 1 6410

4. Entrevistas:

OCUPACIÓN DÍA HORA
Instalador electricista 19/05/2020 10:00
Fontaneiro 19/05/2020 10:30
Pintor 19/05/2020 11:00
Carpinteiro 19/05/2020 11:30
Peón obras públicas 20/05/2020 10:00
Albanel 20/05/2020 11:00

 

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que a Deputación de Pontevedra concedeu ao Concello de Meis unha subvención por importe de 108.905,49 € con cargo ao PLAN CONCELLOS 2020 – LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS, para levar a cabo a contratación de 9 persoas desempregradas que reúnan preferentemente os requisitos establecidos na Base Oitava do citado plan (BOPPO nº 1 do xoves 2 de xaneiro de 2020). Os contratos serán a xornada completa e terán unha duración de 8 meses.

As ocupacións que se van solicitar ao Servizo Público de Emprego de Cambados nos vindeiros días serán as seguintes:

 

 

OCUPACIÓN Nº POSTOS CÓDIGO
Albaneis 2 7121
Electricista 1 7510
Fontaneiro/a 1 7221
Pintor/a 1 7212
Carpinteiros/as 2 7131
Peón obras públicas 2 9601

 

Providencia de inicio

Bases proceso selectivo

DECRETO 2020-0103 [Decreto aprobación bases proceso selectivo PLAN CONCELLOS 2020]

Resultados_Oferta_12-2020-2524

Resultados_Oferta_12-2020-2500

Resultados_Oferta_12-2020-2508

Resultados_Oferta_12-2020-2547

Resultados_Oferta_12-2020-2590

Resultados_Oferta_12-2020-2560

Resultados_Oferta_12-2020-3219

Resultados_Oferta_12-2020-2508A

 

Acta tribunal

Anuncio decreto contratación

 

Novo prazo para solicitar praza na Escola Infantil 0-3 Municipal (EIM) do Concello

MARTA GIRÁLDEZ BARRAL, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MEIS (PONTEVEDRA)

FAGO SABER

Que a partir do 1 de Marzo e ata o 31 de Marzo, ambos inclusive, ábrese de novo o prazo para solicitar praza na Escola Infantil 0-3 Municipal (EIM) do Concello configurada como equipamento diurno dirixido á poboación infantil de 0 a 3 anos.

Como beneficiarios daráselles preferencia ás unidades familiares con empadroamento no Concello e que soliciten praza relativa a xornada completa. Tamén poderán acceder os/as fillos/as de persoas que teñan os seus postos de traballo no Municipio e figuren empadroadas noutro Concello. No caso de ter prazas vacantes poderanse atender outras solicitudes.

Para facer a solicitude acudirán á Escola Infantil 0-3 Municipal ata o 31 de Marzo de 2020.

O que fago público para xeral coñecemento

 

ITV Ciclomotores

MARTA GIRALDEZ BARRAL, ALCALDESA-PRESIDENTA DO

CONCELLO DE MEIS (PONTEVEDRA)

FAGO SABER:

Que dentro da campaña que se está levando a cabo na provincia de Pontevedra, a Unidade Móbil de Inspección Técnica nº9, desprazarase a este municipio no día e lugar abaixo citado.

Esta campaña ten por obxectivo facilita-lo paso da inspección técnica periódica de CICLOMOTORES, sen que teñan que facer grandes desprazamentos.

Data: 09-03-2020

Lugar: Meis

Emprazamento: Mercado de Gando (Cmño. de Gándara, 6).

Horario: De 09:00 a 13:30 horas.

* Servizo de cita previa no número 902 30 90 00 ou na web www.sycity.com.

O que fago público para xeral coñecemento.