LIMPIEZA DE PARCELAS EN PREVENCIÓN DOS INCEDIOS FORESTAIS DE GALICIA

MARTA GIRALDEZ BARRAL, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE

MEIS (PONTEVEDRA)

FAGO SABER

Segundo Resolución da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia de data 28/04/2020 A EXECUCIÓN DOS DEBERES DE XESTIÓN DA BIOMASA POLOS PARTICULARES DEBEN CONTINUAR; EXTENDÉNDOSE O PRAZO DA DITA XESTIÓN VOLUNTARIA ATA O 16 DE XULLO DE 2020 INCLUSIVE.

As persoas que se despracen para a realización de actividades de xestión da biomasa deberán levar consigo unha DECLARACIÓN RESPONSABLE que comprenda as leiras nas que levarán a cabo as ditas actividades, incluíndo a identificación da parcela e a súa referencia catastral.

Ademais deberán levar consigo os apeiros, utensilios ou ferramentas necesarios para desenvolver as actividades de xestión da biomasa ou, de non levalos consigo, incluír na Declaración Responsable que os teñen depositados na parcela ou lugar determinado.

Para aclarar calquera dúbida ao respecto establécese coma contacto na casa consistorial o telefono 615 299 833 en horario de 9:00 a 14:00 horas os luns e os mércores.

O que se fai público para xeral coñecemento en Meis

 

Asesoramento xurídico COVID-19

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que o Concello de Meis pon en funcionamento o Servizo de asesoramento xurídico COVID-19 para que tódolas aquelas persoas empadroadas en Meis poidan ser asesorados en calquera dos trámites derivados da situación causada pola crise sanitaria ocasionada polo coronavirus COVID-19.

A atención presencial terá lugar os mércores de 9 a 14 horas. Aquelas persoas que desexen utilizar este servizo deberán concertar unha cita telefónica co técnico xurídico, no número 615299833 ou enviando un correo electrónico ao seguinte enderezo: servizoxuridico@meis.gal .

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Reparto a domicilio de mascarillas

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que nas últimas datas dende o Concello de Meis e grazas ó labor desinteresado de diversas persoas que as foron confeccionando -e ás que dende aquí agradecemos públicamente a súa contribución– entregáronse dúas mascarillas por domicilio, segundo as peticións recibidas telefónicamente na Casa do Concello.

Que dende hoxe se van ir entregando en cada domicilio mascarillas a tódalas veciñas e a tódolos veciños de Meis, isto é, a quen estea empadroada/o en Meis e no domicilio no que estea empadroada/o.

O reparto farémolo durante esta semana empregadas/os municipais, concelleiras/os e eu mesma, pero aínda así levará o seu tempo, porque somos máis de 4700 habitantes.

O que fago público para xeral coñecemento.

 

BANDO INFANTIL

 Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que logo de telo estudado e consultado con moitas familias do municipio, temos razón para pensar que as nenas e os nenos de Meis están a ser os que mellor se están a portar de toda a contorna. xa que están a ser moi valentes e obedientes, cumprindo coas normas do estado de alarma, lavando as mans moitas veces ao día (malia que hai quen se escaquea) e non saíndo da casa nin sequera para algo tan importante como celebrar coas súas amizades o seu aniversario.

Que grazas a este comportamento tan responsable estamos conseguindo mellorar pouquiño a pouco a situación e que menos persoas se poñan maliñas.

Que esta actitude merece un premio que compense a tremenda inxustiza que é non poder celebrar un día tan importante coas amizades.

Por todo iso, esta Alcaldía ACORDA

Que cando todo isto remate e poidamos volvernos xuntar moita xente, o Concello de Meis vai organizar a maior festa de aniversario da historia de Meis, para celebrar tódolos “cumpres” desta época de confinamento e que estarán convidadas e convidados tódalas nenas e tódolos nenos do noso concello.

Queremos aproveitar este bando para dárvo-las grazas pola vosa paciencia e pedirvos que sexades fortes e aguantedes un pouquiño máis, porque estamos moi orgullosas/os do que estades facendo.

O que fago público para xeral coñecemento.

 

AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA SOCIAL POLA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA POLA PANDEMIA DO COVID-19

 Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Proporcionar achega económica para facilitar o acceso aos produtos básicos (alimentación, hixiene persoal e do fogar, farmacéuticos, …) as persoas e/ou familias con dificultades económicas ou en situacións de especial vulnerabilidade para reducir as saídas do domicilio evitando as posibilidades de contaxio e expansión da epidemia.

REQUISITOS:

      – Empadroamento e residencia efectiva no concello de Meis.

      – Que a capacidade económica da unidade de convivencia non supere ou iguale o baremo establecido: 80% IPREM para unha persoa incrementándose nun 20% adicional por cada persoa que integre a unidade de convivencia. Do cómputo de ingresos descontarase o importe do aluguer ou hipoteca, ata un máximo de 350 €.

      – Computarase todos os ingresos obtidos no mes anterior e no mes que solicita a axuda, así como os saldos das contas bancarias de todas as persoas que integran a unidade de convivencia.

CONTÍA DAS AXUDAS: Unha persoa 100 €/mes, dúas persoas 150 €/mes, tres persoas 225€/mes e catro ou máis persoas 300 €/mes.

DOCUMENTACIÓN: A documentación e solicitude poderase realizar por correo electrónico a traballador.social@meis.gal ou educadora.familiar@meis.gal ou coa presentación de fotografías ou outros medios dispoñibles os cales serán indicados polo departamento de servizos sociais.

     – Xustificantes ingresos e saldo bancario de toda a unidade de convivencia.

     – Recibo do aluguer ou hipoteca da vivenda, de ser o caso.

     – Solicitude/declaración responsable que estará colgada na web do concello. Este documento tamén será facilitado polos diversos medios, polo departamento de SS.SS.

     – Calquera outra documentación que requira a traballadora social do Concello.

Para máis información poden chamar ao 986712001 ou 986715578 de 9 a 14 horas.

O que fago público para xeral coñecemento.

 

SOLICITUDE. Pinchar aquí

DECLARACIÓN RESPONSABLE. Pinchar aquí

NOTA ACLARATORIA LIMITE INGRESOS AXUDAS EMERXENCIA COVID-19

NOTA ACLARATORIA DOS REQUISITOS ECONÓMICOS PARA SER BENEFICIARSE DAS AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA SOCIAL POLA SITUACION DE EMERXENCIA SANITARIA –COVID-19

En relación co bando ditado pola Alcaldía de Meis relativo ás Axudas extraordinarias de emerxencia social pola situación de emerxencia sanitaria polo COVID-19 esta Alcaldía ten a ben aclarar o límite dos ingresos da unidade familiar para que esta teña dereito a ser beneficiaria desta liña de axudas:

LIMITE DE INGRESOS DA UNIDADE FAMILIAR:

 

1 persoa

Menos de 430, 27 €/mes

2 persoas

Menos de 516,33 €/mes

3 persoas

Menos de 619,59 €/mes

4 persoas

Menos de 743,51 €/mes

5 persoas

Menos de 892,21 €/mes

6 persoas

Menos de 1.070,65 €/mes

7 persoas

Menos de 1.284,78 €/mes

8 persoas

Menos de 1.541,74 €/mes

9 persoas

Menos de 1.850,09 €/mes

10 persoas

Menos de 2.220.11 €/mes

11 persoas ou máis

20% adicional por persoa

Axudas extraordinarias pola crise do Covid 19 ás persoas usuarias do comedor escolar

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que no DOG nº 62, do luns 30 de marzo de 2020, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publicou a Orde do 27 de marzo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19, co levantamento dos prazos de suspensión do procedemento (código de procedemento ED601B).

Que en relación a esta liña de axudas informo ás posibles persoas beneficiarias (aquelas que pagan menos de 4,5 €):

REQUISITOS: Familias con un/ha ou máis fillos/as escolarizados/as en centros públicos con comedor xestionado pola consellería que teñan a condición de comensais gratuitos ou pagadores dun euro nas relación de comensais correspondentes ao 31 de xaneiro de 2020.

SOLICITUDES Tendo en conta a condición previa de comensal gratuito ou semigratuito dun euro, as solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado disponible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

As familias que acrediten dificultades para formalizar a solicitude por medios electrónicos poderán solicitar que o equipo directivo do centro educativo en que se escolarizan as/os súas/seus fillas/os colaboren na formalización da solicitude. Para estes efectos, os centros con comedor escolar habilitarán un horario especifico que anunciarán ás familias.

PRAZO: Dende o 31 de marzo ao 6 de abril de 2020.

FORMA DE SOLICITALO: Enviando os seguintes datos a axuda@cpimosteiromeis.com:

-Nome do/a alumno/a.

-Curso e grupo.

-Nome do/a titor/a legal.

-DNI do/a titor/a legal.

-Número de conta bancaria do/a titor/a legal.

O que fago público para xeral coñecemento.

 

Suspensión do prazo de pagamento de taxas municipais recadadas para o Concello de Meis polo ORAL e Compensación dos ingresos xa realizados correspondentes ao mes de marzo polas actividades sociodeportivas e polo servizo da gardería municipal

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

I

Que en relación coa recadación por parte do ORAL dos recibos da taxa polo servizo de recollida de lixo do 2º semestre de 2019 e mailos recibos de 2019 da taxa polos vaos que, inicialmente remataba o 6 de abril, e dado que a atención ao público no ORAL está suspendida mentres esteamos en estado de alarma, a Dirección do ORAL vén de publicar no BOP nº 57 de 24 de marzo unha resolución pola que prorroga o prazo de pago en voluntaria destes tributos mentres estea vixente o estado de alarma.

Que así mesmo, 10 días despois de que se decrete o remate desta situación o ORAL publicará unha nova data de remate do período voluntario.

II

Que no que atinxe aos prezos públicos polas actividades sociodeportivas e polo servizo da gardería municipal, cando se volva á normalidade compensarase o medio mes xa pagado de marzo e no que non se prestou o servizo polo estado de alarma.

O que fago público para xeral coñecemento.

 

Atención Pediátrica

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que a Xerencia de Atención Primaria do Sergas, por causa da crise sanitaria ocasionada polo coronarivus COVID-19, decidiu reorganizar a atención pediátrica do seguinte xeito:

A pediatra que presta os seus servizos habitualmente en Meis, atenderá telefónicamente dende o Centro de Saúde de Baltar, no número 986723128.

No caso de que se considerase necesaria unha exploración presencial, concertarase cita telefónica no PAC de Cambados, no número 986524150, onde un/ha pediatra diferente procederá á atención á hora concertada.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Cumprimento confinamento na casa

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que no BOE nº 67, do sábado 14 de marzo de 2020, publicouse o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Que no BOE nº 73, do mércores 18 de marzo de 2020, publicouse o Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Que o Artigo 7 que trata da liimitación da liberdade da circulación das persoas sinala que durante a vixencia do estado de alarma as persoas únicamente poderán circular polas vías ou espazos de uso público para a realización individualmente de certas actividades como adquisición de alimentos e produtos farmacéuticos e de primeira necesidade ou asistir a centros, servizos e establecementos sanitarios.

Neste sentido, no tocante á asistencia aos centros de saúde, deberá obrigatoriamente acudir con cita previa e logo da indicación do profesional sanitario.

Nos momentos nos que vivimos o uso das tecnoloxías ao noso alcance (teléfono, internet…) fan posible que a obtención dunhas receitas, unha cita para un especialista ou certas consultas se poidan tramitar por teléfono dende a casa, sen necesidade de saír dela.

En caso de necesidade de atención en persoa, iso decidiráo o médico, quen citará ao paciente a unha hora determinada, debendo ser puntual, para evitar coincidir con outras persoas.

Se se teñen síntomas de Coronavirus (febre, tose e falta de aire) NON se debe acudir ao centro médico, senón que se debe chamar ao número de teléfono 900 400 116, onde lle indicarán que facer e se a situación fose de emerxencia débese chamar ao 061.

En todos nós está que isto dure máis ou menos e que a situación vaia a peor máis rápido.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

Medidas durante o Estado de alarma

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que logo da declaración do estado de alarma polo RD 463/2020, e seguindo as instrucións da FEGAMP, esta mañá creouse a Comisión Municipal de seguimento da evolución do COVD-19, na que se acordou que a partir do 17 de marzo e mentres dure o estado de alarma o Concello de Meis habilitase un servizo de emerxencia para axudar ás persoas maiores e/ou en situación de vulnerabilidade para a compra de alimentos de primeira necesidade e medicinas, para evitar que saian dos seus domicilios.

Para iso poderán chamar aos seguintes números de teléfono:

986712001 (De 9 a 14 horas os días laborables).

986712211 (Durante as 24 horas do día).

Que a atención ao público (con servizos mínimos) nas dependencias municipais limitarase a casos de extrema necesidade, chamando con anterioridade para verificar esa necesidade da presenza da/o veciña/o.

Recoméndase a realización de trámites a través da sede electrónica meis.sedelectronica.gal e as consultas telefónicas chamando ao número 986712001 (De 9 a 14 horas os días laborables).

Prégase á cidadanía a maior colaboración e o exhaustivo cumprimento do disposto na lexislación vixente e nas normas que se van dictando.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.