Debido ás actuais condicións meteorolóxicas, e a escaseza de auga, prégase a tódalas persoas usuarias da auga municipal que estremen as medidas de cara a un consumo responsable deste ben escaso que é a auga.