As Listas de electores de Meis poden ser consultadas nas oficinas municipais entre o 8 e o 22 de setembro de 2020, ambos incluídos, previa identificación da persoa interesada, para os efectos de exame e reclamacións.

O 30 de setembro terá lugar o sorteo das persoas candidatas a seren membros do Tribunal do Xurado.