Por Acordo da Xunta de Goberno Local de data 20/08/2020 aprobouse a convocatoria de SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS PARA ASOCIACIÓNS E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESENVOLVAN ACCIÓNS NO CONCELLO DE MEIS PARA O ANO 2020, polo procedemento de concorrencia competitiva.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a de a Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na páxina web do Concello de Meis.

Primeiro. Beneficiarios.

Poderán solicitar as subvencións reguladas nas presentes bases todas as entidades, clubes, asociacións e fundacións validamente constituídas con personalidade xurídica e que reúnan os seguintes requisitos:

• Que carezan de fins de lucro.

• Que teñan o seu domicilio social no Concello de Meis.

• Que realicen actividades de interese municipal.

• Que se atopen inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións e Clubes.

• Que non teñan pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo Concello de Meis.

• Que estean ó corrente das obrigas tributarias.

Segundo. Obxecto

Estas bases afectarán a aquelas celebracións, actividades e eventos que se consideren de interese xeral para o Concello de Meis.

Os beneficiarios poderán ser subvencionados en relación co desenvolvemento das seguintes materias:

A) CULTURA E FORMACIÓN. Proxectos tendentes:

• Ó fomento dos valores culturais do noso concello e á ampliación da oferta cultural municipal.

• Ó fomento da formación, da lectura, das actividades musicais e teatrais e de calquera outra actividade relacionada coa formación e coa expresión artística ou semellantes.

• Ó fomento de actos folclóricos, festivais e semellantes.

• A actuacións puntuais ou de carácter permanente no eido cultural e formativo en todas as súas vertentes: música, teatro, literatura, pintura, danza, encontros, obradoiros, cursos, audiovisuais, conferencias, xornadas, actividades extraescolares e semellantes.

• A actuacións dirixidas á realización das celebracións de festas etnográficas, tradicionais e de valor histórico, gastronómico e cultural: Entroido, Maios, mallas, letras galegas, festas da historia ou semellantes.

• A calquera outra vencellada á cultura municipal en concreto e á galega en xeral.

B) DEPORTE. Proxectos tendentes:

• Ó fomento da práctica deportiva, especialmente dos máis pequenos.

• A organización de campionatos, torneos e escolas deportivas.

• A formación deportiva.

• Ós clubes deportivos.

Terceiro. Contía da axuda.

As aplicacións orzamentarias as que se imputa a subvención son 334.480 e 341.480, e a contía total máxima das subvencións convocadas é de 20.500,00€ e 18.000,00€ respectivamente.

Cuarto. Prazo de presentación de solicitudes.

As solicitudes formularanse no modelo que figura como Anexo da convocatoria. Dirixiranse á Alcaldesa-Presidenta do Concello, e presentaranse no Rexistro de entrada do Concello ou por calquera dos medios sinalados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, no prazo de 30 días naturais desde a publicación do extracto da convocatoria en o Boletín Oficial da Provincia.

A alcaldesa, Marta Giráldez Barral.

Prazo de solicitude ata o 30/09/2020 incluído.

Anuncio extrato convocatoria publicación

Bases subvencións

Anuncio publicado no BOP o 31/08/2020

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

ANEXO VII

ANEXO VIII