EXPOSICIÓN PÚBLICA DA MATRÍCULA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO 2020

De conformidade co artigo 90 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a matrícula do Imposto sobre Actividades Económicas do exercicio 2020 exponse ao público nos Concellos, que máis adiante se relacionan, durante 15 días naturais dende o día seguinte ó da publicación do presente anuncio.

Contra os actos de inclusión dun suxeito na matrícula, así como a súa exclusión ou alteración de calquera dos datos que deben constar na mesma, os interesados poderán interpor no prazo dun mes, a contar desde o seguinte ó do remate do período de exposición pública, recurso de reposición perante o órgano da Administración Tributaria do Estado competente ou reclamación económica-administrativa ante o Tribunal Económico-Administrativo Rexional de Galicia no mesmo prazo, sen que poidan interpoñerse simultaneamente ámbolos recursos (art. 91 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e art. 4 do Real Decreto 243/1995, de 17 de febreiro).

ARBO                                                   MORAÑA

BARRO                                                MOS

BAIONA                                              NEVES, AS

CALDAS DE REIS                             NIGRÁN

CAMBADOS                                       OIA

CAMPO LAMEIRO                           PAZOS DE BORBÉN

CANGAS                                              POIO

CAÑIZA, A                                          PONTEAREAS

CATOIRA                                            PONTE-CALDELAS

CERDEDO–COTOBADE                PONTECESURES

COVELO                                             PORRIÑO, O

CRECENTE                                        PORTAS

CUNTIS                                               RODEIRO

DOZÓN                                               ROSAL, O

ESTRADA, A                                      SALCEDA DE CASELAS

FORNELOS DE MONTES              SALVATERRA DE MIÑO

AGOLADA                                          SANXENXO

GONDOMAR                                     SILLEDA

LALÍN                                                 SOUTOMAIOR

LAMA, A                                             TOMIÑO

MEAÑO                                               TUI

MEIS                                                   VALGA

MOAÑA                                              VILABOA

MONDARIZ                                       VILA DE CRUCES

MONDARIZ-BALNEARIO             VILANOVA DE AROUSA

Pontevedra, (asinado dixitalmente)