Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que por medio deste bando se cita a toda a veciñanza do lugar de Couso (A Armenteira) para tratar a problemática da xestión da biomasa (desbroces) nesa zona.

Data: venres 22 de maio de 2020

Hora: 20:30 horas

Lugar: O Souto

O que fago público para xeral coñecemento.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE Á MARXE O DÍA DA DATA